Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2043(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0148/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0148/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0195

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 436kWORD 57k
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0148/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 2 287 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 28 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια Hainaut επιπέδου NUTS 2 (BE32) στο Βέλγιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι το Βέλγιο δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 621 616 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 7 702 694 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το Βέλγιο, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Μαρτίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση του Βελγίου για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στην Caterpillar, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar του Ιουλίου του 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)· σημειώνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των εργαζομένων που χρηματοδοτούνται μέσω της υπόθεσης εκείνης και της παρούσας αίτησης·

4.  σημειώνει ότι το Βέλγιο υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και με την επακόλουθη απώλεια μεριδίου αγοράς της Caterpillar στον τομέα των μηχανημάτων· σημειώνει ότι οι απολύσεις συνδέονται με το γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους που ανακοίνωσε η Caterpillar τον Σεπτέμβριο του 2015·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα των λιγότερο περιοριστικών ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

6.  έχει επίγνωση της μείωσης που έχει επέλθει στην παραγωγή του εξορυκτικού τομέα στην Ευρώπη και της δραματικής μείωσης των εξαγωγών της ΕΕ-28 στον τομέα αυτόν από το 2014 και μετά, της αύξησης των τιμών στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία και του επακόλουθου υψηλού κόστους παραγωγής μηχανημάτων, ιδίως σε σύγκριση με την Κίνα· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο όμιλος Caterpillar αποφάσισε να μεταφέρει τον όγκο παραγωγής της μονάδας του Gosselies σε άλλες μονάδες παραγωγής στη Γαλλία (Grenoble) και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, γεγονός που οδήγησε στην αιφνίδια διακοπή λειτουργίας της μονάδας του Gosselies και στην απόλυση 2 300 εργαζομένων, βυθίζοντας χιλιάδες οικογένειες σε ένα κοινωνικό και ανθρώπινο δράμα, και αυτό μολονότι η μονάδα του Gosselies ήταν κερδοφόρα, ιδίως μετά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη μονάδα του Gosselies ενημερώθηκαν για το κλείσιμο της εγκατάστασης με μια απλή ανακοίνωση· καταδικάζει το γεγονός ότι η ωμή αυτή απόφαση δεν ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για την απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης και σεβασμού προς τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν είχαν καμία ενημέρωση πριν από το κλείσιμο της εταιρείας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς στην Ένωση·

8.  εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται η άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για την περιοχή του Charleroi και ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την οικονομική της ανάκαμψη, ιδίως με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία· υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της απόφασης αυτής σε πολλούς εργαζομένους που εργάζονται στους προμηθευτές και στους παραγωγούς επόμενων σταδίων·

10.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 2 287 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Caterpillar και τους πέντε προμηθευτές της, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι ποσοστό άνω του 11 % των εργαζομένων που απολύονται είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών και διαθέτουν δεξιότητες που σχετίζονται ειδικά με τον μεταποιητικό τομέα· υπογραμμίζει ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία στο Charleroi είναι ως επί το πλείστον χαμηλής ειδίκευσης (το 50,6 % δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 40 % είναι άνεργοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 24 μήνες)· καταδικάζει το γεγονός ότι, μετά τις απολύσεις αυτές, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,1 % στην περιφέρεια Hainaut, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας (FOREM)· με βάση το γεγονός αυτό, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε έως και 300 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

12.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει πέντε είδη μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, ii) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός, iii) προώθηση της επιχειρηματικότητας, iv) συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, v) επιδόματα· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική βοήθεια είναι αποτελεσματική και στοχευμένη·

13.  επικροτεί την απόφαση για την παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προσφορά κατάρτισης με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Charleroi που καθορίζονται στο σχέδιο CATCH(5)·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 13,68 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  επικροτεί ο γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε έπειτα από διαβούλευση με την ομάδα εργασίας, η οποία περιελάμβανε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας, το επενδυτικό ταμείο SOGEPA, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους κοινωνικούς εταίρους· καλεί τις αρχές του Βελγίου και της Βαλλονίας να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αυτή·

16.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, το οποίο καλεί την Ευρώπη να αναπτύξει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται ιδίως στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχει η προστασία της ενωσιακής βιομηχανίας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε τρίτες χώρες·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

18.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  τονίζει ότι, έως τις 15 Μαρτίου 2018, μόνο 591 από τους απολυθέντες εργαζομένους είχαν βρει εργασία· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι στο τέλος της περιόδου παρέμβασης του ΕΤΠ πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια για την επανένταξη· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των δικαιούχων που προσλήφθηκαν εκ νέου με βάση την προηγούμενη απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη συγκεκριμένη εταιρεία (EGF/2014/011) ήταν μικρό· ευελπιστεί ότι θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία αυτή στην παρούσα πρόταση·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/471 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (ΕΕ L 76 της 20.3.2015, σ. 58).
(5) Σχέδιο Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, Σεπτέμβριος 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση του Βελγίου – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/847.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου