Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2043(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0148/2018

Esitatud tekstid :

A8-0148/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/05/2018 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0195

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 54k
Neljapäev, 3. mai 2018 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 3. mai 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0148/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2017/010 BE/Caterpillar EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast 2 287 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainaut’ provints (BE32);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Belgial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 4 621 616 eurot, mis moodustab 7 702 694 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse 18. detsembril 2017 ning pärast Belgia poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 23. märtsil 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  tuletab meelde, et see on pärast 2014. aasta juulis esitatud taotlust EGF/2014/011 BE/Caterpillar ja sellega seotud positiivset otsust(4) Belgia teine taotlus EGFist rahalise toetuse saamiseks seoses koondamistega Caterpillaris; märgib, et töötajad, keda toetati nimetatud juhtumi puhul, ei kattu käesolevas taotluses käsitletud töötajatega;

4.  märgib, et Belgia väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega, ehitus- ja kaevandusmasinate tööstuses valitseva üleilmse konkurentsiga ning Caterpillar Groupi turuosa sellest tingitud vähenemisega masinate turul; märgib, et koondamised on seotud üldise ümberkorraldamise ja kulude vähendamise kavaga, mille Caterpillar 2015. aasta septembris välja kuulutas;

5.  väljendab muret, et vähem piiravate keskkonnaeeskirjade ja madalamate tööjõukulude tõttu võivad kolmandates riikides tegutsevad äriühingud olla konkurentsivõimelisemad kui liidus tegutsevad äriühingud;

6.  on teadlik tootmise vähenemisest Euroopa kaevandussektoris ning EL 28 ekspordi järsust vähenemisest selles sektoris alates 2014. aastast, Euroopa terasehinna tõusust ja sellest tulenevatest suurtest masinate tootmiskuludest, eriti võrreldes Hiinaga; peab siiski kahetsusväärseks, et Caterpillar Group otsustas eraldada Gosselies’ tehases toodetud mahud teistele tootmisüksustele Prantsusmaal (Grenoble) ja teistele tehastele väljaspool Euroopat, sealhulgas Hiinas ja Lõuna-Koreas; see tõi kaasa Gosselies’ tehase äkilise sulgemise ja 2 300 töötaja koondamise, põhjustades tuhandetele peredele sotsiaalse ja inimliku draama, kuigi Gosselies’ tehas tõi kasumit, eelkõige pärast eelnevatel aastatel tehtud investeeringuid;

7.  taunib, et Gosselies’ tehase töötajaid teavitati tehase sulgemisest lihtsa teatisega; taunib tõsiasja, et selle julma otsuse puhul ei konsulteeritud kohalike ja piirkondlike ametivõimudega; taunib täielikku teabe puudumist ning töötajate ja ametiühinguesindajate mitteaustamist, kuna enne äriühingu sulgemist ei antud neile mingit teavet; toonitab seetõttu, kui oluline on töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise tugevdamine liidus;

8.  nõuab kindlalt Charleroi piirkonnale avalduvate sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamist ning jätkuvate jõupingutuste tegemist piirkonna majanduse elavdamiseks, eelkõige Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide abil;

9.  tuletab meelde, et koondamised äriühingus Caterpillar avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju; rõhutab selle otsuse mõju paljudele töötajatele tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

10.  märgib, et taotlus puudutab 2 287 koondatud töötajat ettevõtja Caterpillar ja tema viie tarnija juures ning et enamik neist on vanuses 30–54 aastat; juhib tähelepanu ka asjaolule, et üle 11 % koondatud töötajatest on 55–64‑aastased ja nende oskused on seotud konkreetse tootmissektoriga; rõhutab, et Charleroi tööotsijad on enamjaolt väheste oskustega (50,6 %‑l pole keskharidust) ja 40 % neist on pikaajalised töötud (enam kui 24 kuud); peab kahetsusväärseks tõsiasja, et Valloonia avaliku tööturuasutuse (FOREM) andmetel tõuseb kõnealuste koondamiste järel töötuse määr Hainaut’ piirkonnas eeldatavalt 6,1 %; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada nende rühmade tööturule naasmise võimalusi;

11.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid hakatakse osutatama ka kuni 300 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30‑aastasele noorele;

12.  märgib, et Belgial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks viit tüüpi meetmeid: i) abi üksikisikule tööotsingul, juhtumikorraldus ning üldine teabeteenus, ii) koolitus ja ümberõpe, iii) ettevõtluse edendamine, iv) ettevõtluse asutamise toetamine, v) toetused; rõhutab, et tuleb tagada, et finantsabi oleks tõhus ja sihipärane;

13.  tervitab otsust korraldada koolitusi, mis on kavandatud vastavalt Charleroi arenguprioriteetidele, mis on esitatud kavas CATCH(5);

14.  on rahul, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 13,68 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

15.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel konsulteeriti töörühmaga, kuhu kuulusid Valloonia avalik tööturuasutus, investeerimisfond SOGEPA, ametiühingute esindajad ja muud sotsiaalpartnerid; kutsub Belgia ja Valloonia ametivõime üles protsessis aktiivselt osalema;

16.  tuletab meelde oma suure häälteenamusega heaks kiidetud 5. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkuse kohta hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses, kus nõuti, et Euroopa võtaks kasutusele tõelise tööstuspoliitika, mis põhineb eelkõige teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil, kuid rõhutab samuti, et oluline on kaitsta liidu tööstust kolmandate riikide ebaausate kaubandustavade eest;

17.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  rõhutab, et 15. märtsi 2018. aasta seisuga oli leidnud töökoha üksnes 591 koondatud töötajat; nõuab seetõttu, et EGFi sekkumisperioodi lõpus viidaks läbi analüüs, et hinnata, kas anda tuleks täiendavat ühiskonda taasintegreerumise abi; peab kahetsusväärseks, et eelmise selle äriühinguga seotud EGFi kasutuselevõtmise otsuse (EGF/2014/011) järel asus suhteliselt väike osa abisaajatest uuesti tööle; loodab, et käesolevas ettepanekus arvestatakse seda kogemust;

20.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga;

21.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

22.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

23.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/471 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (ELT L 76, 20.3.2015, lk 58).
(5) Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/847).

Viimane päevakajastamine: 7. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika