Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2043(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0148/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0148/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/05/2018 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 260kWORD 45k
Torstai 3. toukokuuta 2018 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0148/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että vähennetyille työntekijöille tarjottavan unionin taloudellisen tuen olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Belgia on toimittanut hakemuksen EGF/2017/010 BE/Caterpillar EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen 2 287 työntekijän vähennyksen vuoksi, joka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Hainaut (BE32) Belgiassa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 4 621 616 euroa eli 60 prosenttia 7 702 694 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 18. joulukuuta 2017 ja että Belgian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 23. maaliskuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että Belgia hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Caterpillarin työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus EGF/2014/011/BE/Caterpillar jätettiin heinäkuussa 2014 ja se hyväksyttiin(4); toteaa, että kyseisessä tapauksessa tuettujen työntekijöiden ja käsiteltävänä olevan hakemuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden välillä ei ole päällekkäisyyttä;

4.  panee merkille, että Belgia toteaa työntekijävähennysten olevan yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, rakennus- ja kaivostyökonealojen maailmanlaajuiseen kilpailuun ja siitä seuranneeseen Caterpillarin koneiden markkinaosuuden pienenemiseen; toteaa, että työntekijävähennykset liittyvät Caterpillarin syyskuussa 2015 ilmoittamaan uudelleenjärjestelyjä ja kustannusten leikkaamista koskevaan maailmanlaajuiseen suunnitelmaan;

5.  on huolissaan siitä, että kolmansissa maissa toimivat yritykset saattavat löyhemmän ympäristölainsäädännön ja pienempien työvoimakustannusten seurauksena olla kilpailukykyisempiä kuin unionissa toimivat yritykset;

6.  on tietoinen siitä, että Euroopan kaivosalan tuotanto on laskenut ja että EU-28-alueen vienti on laskenut dramaattisesti vuodesta 2014 lähtien Euroopan teräksen hinnan ja sitä myöten myös koneiden valmistuskustannusten noustua, erityisesti Kiinaan verrattuna; pitää kuitenkin valitettavana, että Caterpillar on päättänyt siirtää Gosseliesin tuotantolaitoksen tuotannon muihin tuotantoyksiköihin Ranskassa (Grenoble) ja muihin laitoksiin Euroopan ulkopuolella, kuten Kiinaan ja Etelä-Koreaan; toteaa tämän johtaneen Gosseliesin laitoksen äkilliseen sulkemiseen ja 2 300 työntekijän irtisanomiseen, mikä on sysännyt tuhannet perheet sosiaalisen ja inhimilliseen ahdinkoon, vaikka Gosseliesin laitos tuotti voittoa, etenkin edellisinä vuosina tehtyjen investointien jälkeen;

7.  pitää valitettavana, että Gosseliesin toimipaikan työntekijöille tiedotettiin sulkemisesta pelkällä tiedonannolla; pitää valitettavana, että tätä tunteetonta päätöstä tehtäessä ei kuultu alue- eikä paikallisviranomaisia; pitää valitettavana, että mitään tietoja ei annettu eikä työntekijöiden ja liittojen edustajista piitattu, sillä heille ei kerrottu etukäteen mitään toimipaikan sulkemisesta; edellyttää siksi, että unionissa on tehostettava työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan;

8.  edellyttää, että Charleroin alueelle koituvia sosioekonomisia vaikutuksia lievennetään ja että alueen talouden elvyttämiseksi toteutetaan tarmokkaita toimia, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen avulla;

9.  muistuttaa, että Caterpillarin työntekijävähennysten odotetaan haittaavan merkittävästi paikallista taloutta; korostaa, että päätös vaikuttaa moniin tavarantoimittajien ja jatkojalostajien työntekijöihin;

10.  ottaa huomioon, että hakemus koskee Caterpillarin ja sen viiden tavarantoimittajan irtisanomaa 2 287:ää työntekijää, joista useimmat ovat 30–54-vuotiaita; korostaa myös, että yli 11 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä on 55–64-vuotiaita, joiden taidot soveltuvat tehdasteollisuuden alalle; tähdentää, että Charleroissa työnhakijoilla on suurimmaksi osaksi matala osaamistaso (50,6 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta), ja 40 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä (yli 24 kuukautta); pitää valitettavana, että työttömyysasteen odotetaan näiden irtisanomisten jälkeen nousevan 6,1 prosenttia Hainaut’n alueella Vallonian julkisen työvoimapalvelun (FOREM) mukaan; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat näitä ryhmiä palaamaan työmarkkinoille;

11.  pitää myönteisenä, että EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja tarjotaan jopa 300:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle;

12.  toteaa, että Belgia suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville irtisanotuille työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille: i) yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, ii) koulutus ja uudelleenkoulutus, iii) yrittäjyyden edistäminen, iv) tuki yrityksen perustamiseen, v) avustukset; korostaa tarvetta varmistaa, että taloudellinen apu on vaikuttavaa ja kohdennettua;

13.  pitää myönteisenä, että on päätetty järjestää koulutuskursseja, jotka vastaavat CATCH-suunnitelmassa(5) asetettuja Charleroin kehittämisprioriteetteja;

14.  on tyytyväinen siihen, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 13,68 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimenpiteiden edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

15.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työryhmää, johon kuului Vallonian julkinen työvoimapalvelu, investointirahasto SOGEPA sekä ammattiliittojen edustajia ja muita työmarkkinaosapuolia; kehottaa Belgian ja Vallonian viranomaisia osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin;

16.  muistuttaa 5. lokakuuta 2016 suurella äänten enemmistöllä hyväksytystä päätöslauselmastaan (viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan), jossa edellytetään Eurooppaa hyödyntämään erityisesti tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin perustuvaa aitoa teollisuuspolitiikkaa ja korostetaan, miten tärkeää on suojella unionin teollisuutta kolmansien maiden vilpillisiltä kaupallisilta käytänteiltä;

17.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

18.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  korostaa, että ainoastaan 591 irtisanottua työntekijää oli löytänyt uuden työpaikan 15:nteen maaliskuuta 2018 mennessä; edellyttää siksi, että EGR:n toimintakauden päättyessä tehdään analyysi, jotta voidaan arvioida, olisiko annettava lisää työmarkkinoille palaamiseen tarkoitettua apua; pitää valitettavana, että edellinen tätä yritystä koskeva päätös EGR-rahaston varojen käyttöön ottamisesta (EGF/2014/011) johti siihen, että vain suhteellisen vähäinen osuus edunsaajista pääsi uudelleen töihin; toivoo, että tästä saatu kokemus otetaan huomioon nykyisessä ehdotuksessa;

20.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

21.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

22.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

23.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/471, annettu 11. maaliskuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) (EUVL L 76, 20.3.2015, s. 58).
(5)Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, September 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/847.)

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö