Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2043(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0148/2018

Pateikti tekstai :

A8-0148/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0195

Priimti tekstai
PDF 351kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Rezoliucija
 Priedas

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0148/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“ dėl finansinės EGF paramos atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) regione;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turėtų būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad pagal šį reglamentą Belgija turi teisę gauti finansinę 4 621 616 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 7 702 694 EUR;

2.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. gruodžio 18 d. ir kad, Belgijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2018 m. kovo 23 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  primena, kad tai jau antra su atleistais darbuotojais bendrovėje „Caterpillar“ susijusi Belgijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2014 m. liepos mėn. buvo pateikta paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“ ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas(4); atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojai, remiami pagal tą paraišką ir pagal dabartinę paraišką, nesutampa;

4.  pažymi, kad Belgija teigia, jog darbuotojų atleidimas susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, pasauline konkurencija statybos ir kasybos mašinų gamybos sektoriuje ir su dėl to prarasta „Caterpillar“ įmonių grupės mašinų rinkos dalimi; atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su visuotiniu restruktūrizavimo ir išlaidų mažinimo planu, apie kurį bendrovė „Caterpillar“ paskelbė 2015 m. rugsėjo mėn.;

5.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, atsižvelgiant į ne tokius griežtus aplinkos apsaugos reikalavimus ir mažesnes darbo sąnaudas, trečiosiose šalyse veikiančios įmonės gali būti konkurencingesnės negu Sąjungoje veikiančios įmonės;

6.  žino, kad sumažėjo kasybos sektoriaus gamyba Europoje ir nuo 2014 m. stipriai sumažėjo 28 ES šalių eksportas šiame sektoriuje, padidėjo Europos plieno kaina ir dėl to esama didelių mašinų gamybos sąnaudų, ypač palyginti su Kinija; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad „Caterpillar“ įmonių grupė gamyklos Gosli gamybos dalį nusprendė perkelti į kitus gamybos padalinius Prancūzijoje (Grenoblyje) ir į kitas gamyklas už Europos ribų, be kita ko, Kinijoje ir Pietų Korėjoje; dėl to teko staigiai uždaryti gamyklą Gosli ir atleisti 2 300 darbuotojų, tūkstančius šeimų pasmerkiant atsidurti dramatiškoje socialinėje ir žmogiškoje padėtyje, nors gamykla Gosli buvo pelninga, ypač po ankstesnių metų investicijų;

7.  apgailestauja dėl to, kad gamyklos Gosli darbuotojai apie gamyklos uždarymą buvo informuoti paprastu informaciniu pranešimu; smerkia tai, kad šis brutalus sprendimas buvo priimtas nepasikonsultavus su vietos ir regionų valdžios institucijomis; apgailestauja dėl to, kad visiškai nebuvo informacijos ir nebuvo gerbiami darbuotojai bei profesinių sąjungų atstovai, kurie prieš uždarant bendrovę negavo jokios informacijos; taigi atkakliai laikosi nuomonės, kad Sąjungoje svarbu stiprinti informacijos darbuotojams teikimą ir konsultavimąsi su jais;

8.  primygtinai ragina sušvelninti socialines ir ekonomines pasekmes Šarlerua regionui ir nuolat stengtis atgaivinti jo ekonomiką, visų pirma pasitelkiant Europos struktūrinius ir investicijų fondus;

9.  primena, jog, tikimasi, kad darbuotojų atleidimas iš bendrovės „Caterpillar“ turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai; atkreipia dėmesį į šio sprendimo poveikį daugeliui tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių darbuotojų;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiška susijusi su 2 287 iš bendrovės „Caterpillar“ ir penkių jos tiekėjų atleistais darbuotojais, kurių dauguma yra 30–54 metų amžiaus; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 11 proc. atleistų darbuotojų yra 55–64 metų amžiaus ir jų įgūdžiai susiję būtent su šiuo gamybos sektoriumi; pabrėžia, kad Šarlerua darbo ieškantys asmenys daugiausia yra žemos kvalifikacijos (50,6 proc. neturi vidurinio išsilavinimo), o 40 proc. asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai (daugiau nei 24 mėnesius); apgailestauja dėl to, kad tikimasi, jog po šio darbuotojų atleidimo, remiantis Valonijos valstybinės užimtumo tarnybos (FOREM) duomenimis, nedarbo lygis Heno regione išaugs 6,1 proc.; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

11.  palankiai vertina tai, kad prie individualių poreikių pritaikytos iš EGF bendrai finansuojamos paslaugos taip pat bus teikiamos ne daugiau kaip 300 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET jaunuoliai), kuriems mažiau kaip 30 metų;

12.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie įtraukti į šią paraišką, Belgija planuoja taikyti penkių rūšių veiksmus: i) individualią pagalbą ieškant darbo, bylos tvarkymą ir bendro informavimo paslaugas, ii) mokymą ir perkvalifikavimą, iii) verslumo skatinimą, iv) paramą verslui steigti ir, v) išmokas; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog finansinė pagalba būtų teikiama veiksmingai ir tikslingai;

13.  palankiai vertina sprendimą teikti taip parengtus mokymo kursus, kad jie atitiktų Šarlerua plėtros prioritetus, nustatytus plane CATCH(5);

14.  yra patenkintas tuo, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,68 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

15.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su darbo grupe, kuriai priklauso Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba, investicijų fondas SOGEPA, profesinių sąjungų atstovai ir kiti socialiniai partneriai; ragina Belgijos ir Valonijos valdžios institucijas aktyviai dalyvauti šiame procese;

16.  primena savo 2016 m. spalio 5 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus, kuri buvo priimta didele balsų dauguma ir kurioje Europa raginama įgyvendinti tikrą pramonės politiką, pagrįstą visų pirma moksliniais tyrimais, technologine plėtra ir inovacijomis, tačiau taip pat pabrėžiama, kad svarbu apsaugoti Sąjungos pramonę nuo nesąžiningos komercinės praktikos trečiosiose šalyse;

17.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  pabrėžia, kad iki 2018 m. kovo 15 d. tik 591 atleisti darbuotojai rado darbą; todėl primygtinai reikalauja, kad baigiantis EGF intervencijos laikotarpiui būtų atliktas tyrimas siekiant įvertinti, ar reikėtų teikti papildomą reintegracijai finansuoti skirtą pagalbą; apgailestauja dėl to, kad pagal ankstesnį su šia bendrove susijusį sprendimą dėl EGF lėšų mobilizavimo (EGF/2014/011) palyginti maža procentinė dalis paramos gavėjų vėl susirado darbą; tikisi, kad priimant dabartinį pasiūlymą bus atsižvelgta į šią patirtį;

20.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

21.  ragina Komisiją primygtinai skatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose pateikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių įdarbinti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

22.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF paramos atvejais susijusiais dokumentais;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/471 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“) (OL L 76, 2015 3 20, p. 58).
(5) Šarlerua plėtros planas (Plan Catalysts for Charleroi, CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, 2017 m. rugsėjo mėn., http://www.catch-charleroi.be/.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/847.)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika