Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2043(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0148/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0148/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/05/2018 - 7.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0195

Pieņemtie teksti
PDF 432kWORD 54k
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0148/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc 2287 darba ņēmēju atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 28. nodaļā (“Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana”) NUTS 2. līmeņa Eno reģionā (BE32) Beļģijā;

D.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu atskaites periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 4 621 616 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 7 702 694;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 18. decembrī un pēc tam, kad Beļģija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2018. gada 23. martā, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  atgādina, ka šis ir otrais Beļģijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Caterpillar” — pirmais pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar tika iesniegts 2014. gada jūlijā un tika apstiprināts(4); norāda, ka nav nekādas pārklāšanās starp darbiniekiem, kuri saņēma atbalstu pirmajā gadījumā, un pašreizējo pieteikumu;

4.  norāda — Beļģija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, kuru iemesls ir globalizācija, pasaules mēroga konkurence celtniecības un kalnrūpniecības tehnikas nozarēs un no tās izrietošā Caterpillar zaudētā tehnikas nozares tirgus daļa; norāda, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar vispārējo pārstrukturēšanās un izmaksu samazināšanas plānu, par ko Caterpillar paziņoja 2015. gada septembrī;

5.  pauž bažas par to, ka sakarā ar mazāk ierobežojošu regulējumu vides jomā un zemākām darbaspēka izmaksām, uzņēmumi, kas darbojas trešās valstīs, var būt konkurētspējīgāki nekā tie, kuri darbojas Savienībā;

6.  apzinās, ka ražošana Eiropas kalnrūpniecības nozarē ir samazinājusies, kopš 2014. gada ES-28 eksports minētajā nozarē ir ļoti stipri krities, Eiropas tērauda cena ir palielinājusies un līdz ar to arī ražošanas izmaksas tehnikai ir augstas, jo īpaši salīdzinājumā ar Ķīnu; tomēr pauž nožēlu, ka Caterpillar grupa ir nolēmusi Goselī rūpnīcas ražošanas apjomus piešķirt citām ražotnēm Francijā (Grenoble) un citām rūpnīcām ārpus Eiropas, tostarp Ķīnā un Dienvidkorejā; tā rezultātā tika pēkšņi slēgta Goselī ražotne un 2300 darbinieki palika bez darba, radot tūkstošiem ģimeņu sociālu un cilvēcisku drāmu, kaut arī Goselī ražotne bija rentabla, jo īpaši pēc investīcijām, kas veiktas iepriekšējos gados;

7.  pauž nožēlu par to, ka Goselī ražotnes darbinieki par ražotnes slēgšanu tika informēti ar vienkāršu paziņojumu; pauž nožēlu par to, ka šis brutālais lēmums netika pieņemts, apspriežoties ar vietējām un reģionālajām iestādēm; pauž nožēlu par absolūtu informācijas trūkumu un darbinieku un arodbiedrību pārstāvju nerespektēšanu, jo viņi nesaņēma nekādu informāciju pirms uzņēmuma slēgšanas; tādēļ uzsver, ka ir ļoti svarīgi uzlabot informācijas sniegšanu un apspriešanos ar darba ņēmējiem Savienībā;

8.  prasa mazināt sociālekonomisko ietekmi uz Šarleruā reģionu un pastāvīgi censties panākt tās ekonomikas atlabšanu, jo īpaši izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus;

9.  atgādina — paredzams, ka darbinieku atlaišanai uzņēmumā “Caterpillar” būs ievērojama negatīva ietekme uz vietējo ekonomiku; uzsver, ka šis lēmums ir ietekmējis daudzus darba ņēmējus piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

10.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 2287 darbiniekiem, kuri ir atlaisti uzņēmumā “Caterpillar” un tā piecos piegādājuzņēmumos un lielākā daļa no kuriem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda arī uz to, ka vairāk nekā 11 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem ar ražošanas nozarei specifiskām prasmēm; uzsver, ka darba meklētāji Šarleruā pārsvarā ir mazkvalificēti (50,6 % nav vidējās izglītības) un 40 % ir ilgtermiņa bezdarbnieki (ilgāk par 24 mēnešiem); pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Valonijas Publiskā nodarbinātības dienesta (FOREM) informāciju paredzams, ka pēc šīs darbinieku atlaišanas Eno reģionā bezdarba līmenis pieaugs līdz 6,1 %; ņemot to vērā, atzīst, ka svarīga nozīme ir EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

11.  atzinīgi vērtē to, ka no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegs arī līdz 300 jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);

12.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem un NEET, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi, ii) apmācība un pārkvalifikācija, iii) uzņēmējdarbības veicināšana, iv) ieguldījums uzņēmumu izveidē un v) pabalsti; uzsver, ka ir jānodrošina, lai finansiālā palīdzība būtu efektīva un mērķtiecīga;

13.  atzinīgi vērtē lēmumu piedāvāt kursus, kas ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu CATCH plānā(5) izklāstītajām Šarleruā attīstības priorioritēm;

14.  pauž gandarījumu par to, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,68 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir ievērojami mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

15.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, apspriežoties ar darba grupu, kurā piedalījās Valonijas Publiskais nodarbinātības dienests, investīciju fonds SOGEPA, arodbiedrību pārstāvji un citi sociālie partneri; aicina Beļģiju un Valonijas iestādes aktīvi piedalīties šajā procesā;

16.  atgādina 2016. gada 5. oktobra rezolūciju par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas, par kuru tika nobalsots ar lielu balsu vairākumu un kurā aicināts Eiropā izvērst patiesu rūpniecības politiku, kas būtu jo īpaši balstīta uz pētniecību, izstrādi un inovāciju, bet uzsver arī to, ka ir svarīgi aizsargāt Savienības rūpniecību pret negodīgu tirdzniecības praksi trešās valstīs;

17.  norāda, ka Beļģijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  uzsver, ka 2018. gada 15. martā tikai 591 no atlaistajiem darbiniekiem bija atraduši darbu; tādēļ uzstāj, ka EGF intervences perioda beigās jāveic analīze, lai novērtētu vai būtu jāizmanto papildu reintegrācijas atbalsts; pauž nožēlu par to, ka pēc iepriekšējā lēmuma par EGF izmantošanu attiecībā uz šo uzņēmumu (EGF/2014/011) ir relatīvi neliels procents no atbalsta saņēmējiem atkal atrada darbu; cer, ka pašreizējā priekšlikumā šī pieredze tiks ņemta vērā;

20.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

21.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

22.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Lēmums (ES) 2015/471 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (OV L 76, 20.3.2015., 58. lpp.).
(5) Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi (Šarleruā katalizatora plāns (CATCH): nodarbinātības veicināšana Šarleruā reģionā), 2017. gada septembris, http://www.catch-charleroi.be/.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/847.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika