Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2018

Ingivna texter :

A8-0148/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0195

Antagna texter
PDF 137kWORD 49k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
P8_TA(2018)0195A8-0148/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1)(förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0148/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2017/010 BE/Caterpillar för ekonomiskt stöd från fonden efter 2 287 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) i Nuts 2-regionen Hainaut (BE32) i Belgien.

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd på 4 621 616 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 7 702 694 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in ansökan den 18 december 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Belgien lämnade, slutförde sin bedömning den 23 mars 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påpekar att detta är den andra ansökan från Belgien om ekonomiskt stöd från fonden i samband med uppsägningar hos Caterpillar. Ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar lämnades in i juli 2014 och ledde till ett positivt beslut(4). Parlamentet noterar att det inte finns någon överlappning mellan de arbetstagare som fått stöd via detta ärende och den aktuella ansökan.

4.  Europaparlamentet noterar att Belgien hävdar att det finns ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen, den globala konkurrensen inom bygg- och gruvmaskinindustrin, och den därav följande minskningen av Caterpillargruppens andel av maskinmarknaden. Parlamentet noterar att uppsägningarna är kopplade till den globala planen för omstruktureringar och kostnadsnedskärningar som Caterpillar tillkännagav i september 2015.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över att till följd av mindre stränga miljöbestämmelser och lägre arbetskraftskostnader kan företag som är verksamma i tredjeländer vara mer konkurrenskraftiga än de som är verksamma i unionen.

6.  Europaparlamentet är medvetet om den minskade produktionen inom gruvsektorn i Europa och den dramatiska minskningen av exporten från EU:s 28 medlemsstater inom denna sektor sedan 2014, ökningen av de europeiska stålpriserna och de höga produktionskostnaderna för maskiner som följer härav, särskilt jämfört med Kina. Parlamentet beklagar dock att Caterpillargruppen har beslutat att omfördela de volymer som producerades i Gosselies-anläggningen till andra produktionsenheter i Frankrike (Grenoble) samt till andra anläggningar utanför Europa, bland annat Kina och Sydkorea, vilket har lett till en plötslig stängning av anläggningen i Gosselies och uppsägning av 2 300 anställda, vilket medfört att tusentals familjer hamnat i ett socialt och mänskligt drama, trots att anläggningen i Gosselies var lönsam, i synnerhet efter de investeringar som gjorts under tidigare år.

7.  Europaparlamentet beklagar att arbetstagarna vid anläggningen i Gosselies underrättades om nedläggningen av arbetsplatsen genom ett enkelt meddelande. Parlamentet beklagar att detta brutala beslut inte fattades i samråd med de lokala och regionala myndigheterna. Parlamentet beklagar den totala avsaknaden av information och respekt för arbetstagare och fackliga företrädare som inte fick någon information innan företaget lades ned. Parlamentet insisterar därför på vikten av att stärka tillhandahållandet av information till och samråd med arbetstagare i unionen.

8.  Europaparlamentet insisterar på att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna för regionen Charleroi och att göra oförminskade ansträngningar för dess ekonomiska återhämtning, framför allt med hjälp av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

9.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i Caterpillar förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin. Parlamentet betonar vikten av beslutet för många arbetstagare hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.

10.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 2 287 uppsagda arbetstagare vid Caterpillar och deras fem underleverantörer, varvid merparten är 30–54 år. Parlamentet påpekar också att mer än 11 % av de uppsagda arbetstagarna är 55–64 år och att de har färdigheter som är specifika för tillverkningsindustrin. Parlamentet understryker att de arbetssökande i Charleroi oftast är lågutbildade (50,6 % har inte någon gymnasieutbildning) och 40 % är långtidsarbetslösa (mer än 24 månader). Parlamentet beklagar att till följd av dessa uppsägningar förväntas arbetslösheten stiga med 6,1 % i regionen Hainaut, enligt den vallonska offentliga arbetsförmedlingen (Forem). Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa grupper.

11.  Europaparlamentet välkomnar att individanpassade tjänster som samfinansieras via fonden också kommer att tillhandahållas för upp till 300 unga som varken arbetar eller studerar.

12.  Europaparlamentet noterar att Belgien planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar som omfattas av denna ansökan: (i) individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information, (ii) utbildning och omskolning, (iii) främjande av företagande, (iv) starta eget-bidrag och (v) bidrag. Parlamentet betonar att det måste säkerställas att det ekonomiska stödet är effektivt och fokuserat.

13.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att tillhandahålla kurser utformade för att passa de utvecklingsprioriteringar för Charleroi som anges i CATCH-planen(5).

14.  Europaparlamentet är tillfreds med att de inkomststödjande åtgärderna motsvarar 13,68 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

15.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster togs fram i samråd med en arbetsgrupp bestående av företrädare för den vallonska offentliga arbetsförmedlingen, Sogepa, företrädare för fackföreningar och andra arbetsmarknadsparter. Parlamentet uppmanar de belgiska och vallonska myndigheterna att aktivt delta i denna process.

16.  Europaparlamentet påminner mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom nyligen om sin resolution av den 5 oktober 2016 om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik, som antogs med stor majoritet, i vilken EU uppmanas att inrätta en verklig industripolitik som framför allt bygger på forskning, utveckling och innovation, men i vilken parlamentet även understryker vikten av att skydda unionens industri mot otillbörliga affärsmetoder i tredjeländer.

17.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

18.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet betonar att den 15 mars 2018 hade endast 591 av de uppsagda arbetstagarna hittat ett arbete. Parlamentet insisterar därför på att en analys ska genomföras i slutet av den period då insatser som stöds av fonden pågår för att bedöma om ytterligare återanpassningsstöd bör ges. Parlamentet beklagar att det tidigare beslutet om utnyttjande av fonden för detta företag (EGF/2014/011) ledde till att en relativt låg andel av stödmottagarna blev återanställda. Parlamentet hoppas att detta förslag kommer att ta hänsyn till dessa erfarenheter.

20.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

22.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/471 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar, från Belgien) (EUT L 76, 20.3.2015, s. 58).
(5) Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/847.)

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy