Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2018

Внесени текстове :

A8-0135/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 23
CRE 02/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0196

Приети текстове
PDF 617kWORD 69k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
P8_TA(2018)0196A8-0135/2018

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2017/2216(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 20 юли 2017 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад за 2016 г. относно борбата с измамите“ (COM(2017)0383), и придружаващите го работни документи (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 и SWD(2017)0270),

—  като взе предвид доклада на OLAF за 2016 г. и доклада за дейността за 2016 г. на надзорния съвет на OLAF,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета(2) и междинната оценка на Комисията от 2 октомври 2017 г. на посочения регламент (COM(2017)0589 и SWD(2017)0332),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред(3) („Директивата за защита на финансовите интереси“) ,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид доклада от 2015 г. относно несъответствието в приходите от ДДС, изготвен по поръчка на Комисията, и съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС (COM(2016)0148),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-105/14 — Taricco и други(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0135/2018),

А.  като има предвид, че държавите членки и Комисията носят споделена отговорност за изпълнението на приблизително 74% от бюджета на Съюза за 2016 г.; като има предвид, че държавите членки носят основната отговорност за събирането на собствените ресурси, особено под формата на ДДС и мита;

Б.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на Съюза следва да бъдат основни елементи от политиката на Съюза за повишаване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно и ефективно;

В.  като има предвид, че постигането на добри резултати чрез процеси на опростяване изисква редовно оценяване на приходите, разходите, резултатите и въздействието чрез одити на изпълнението;

Г.  като има предвид, че многообразието от правни и административни системи на държавите членки трябва да е подходящо насочено към борбата с нередностите и измамите; като има предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че борбата с измамите се провежда ефективно и води до по-конкретни и по-задоволителни резултати;

Д.  като има предвид, че член 325, параграф 2 от ДФЕС гласи: „Държавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.“;

Е.  като има предвид, че колебанието в броя на нередностите може да е свързано с преминаването в по-напреднал стадий на многогодишните програмни цикли (с по-високи нива на откриване в края на цикъла, вследствие на приключването на програми), както и с късното докладване от страна на някои държави членки, които са склонни да докладват повечето нередности от предходни многогодишни програми наведнъж;

Ж.  като има предвид, че ДДС е важен и нарастващ източник на приходи за държавите членки, донесъл постъпления от почти 1 035,3 милиарда евро през 2015 г., чийто принос към собствените ресурси на ЕС възлиза на 18,3 милиарда евро или 13,9% от общите приходи на ЕС през същата година;

З.  като има предвид, че системите на ДДС, по-специално начинът, по който те се прилагат към трансграничните операции, са уязвими на измами и стратегии за избягване на данъци, като само вътреобщностната измама с липсващ търговец, наричана обикновено „верижна измама“, е довела до загубата на приходи от ДДС в размер на около 50 милиарда евро през 2015 г.;

И.  като има предвид, че корупцията засяга всички държави членки, особено под формата на организирана престъпност, и не само обременява икономиката на ЕС, но подкопава демокрацията и принципите на правовата държава в цяла Европа; като има предвид, че при все това точните цифри не са известни, тъй като Комисията реши да не публикува данните в доклада относно политиката на ЕС за борба срещу корупцията;

Й.  като има предвид, че измамата е пример за умишлено закононарушение и представлява престъпление, докато нередност е неспазване на правилата;

К.  като има предвид, че несъответствието в приходите от ДДС възлиза на около 151,5 милиарда евро през 2015 г. и варира от стойности под 3,5% до стойности над 37,2% в зависимост от разглежданата държава;

Л.  като има предвид, че до създаването на Европейска прокуратура и реформирането на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е единственият европейски орган, специализиран в защитата на финансовите интереси на Съюза; като има предвид, че в няколко държави членки, дори и след създаването на Европейската прокуратура, OLAF ще продължи да е единственият орган, защитаващ финансовите интереси на ЕС;

Откриване и докладване на нередности

1.  отбелязва със задоволство, че общият брой на докладваните през 2016 г. нередности – свързани и несвързани с измами (19 080 случая) — е намалял с 15% в сравнение с 2015 г. (22 349 случая) и че тяхната стойност е намаляла с 8% (от 3,21 милиарда евро през 2015 г. на 2,97 милиарда евро през 2016 г.);

2.  отбелязва лекия спад от 3,5% на броя на нередностите, докладвани като измами, което продължава тенденцията за спад, започнала през 2014 г.; изразява надежда, че намаляването на въпросните суми, от 637,6 милиона евро през 2015 г. на 391 милиона евро през 2016 г., отразява действително намаляване на измамите, а не недостатъци по отношение на откриването;

3.  припомня, че не всички нередности са свързани с измами и че трябва да се прави ясно разграничение между допуснатите грешки;

4.  счита, че сътрудничеството между Комисията и държавите членки в областта на разкриването на измами не е достатъчно ефективно; съответно призовава настоятелно да бъдат предприети редица мерки, за да бъде осигурено по-близко, по-ефективно и по-ефикасно сътрудничество;

5.  изразява съжаление, че не всички държави членки са приели национални стратегии за борба с измамите; призовава Комисията активно да се ангажира с оказване на помощ на държавите членки при изготвянето на техните национални стратегии за борба с измамите, особено тъй като те управляват приблизително 74% от бюджета на ЕС;

6.  отново призовава Комисията да създаде единна система за събиране на съпоставими данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да стандартизира процеса на докладване и да осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни;

7.  изразява загриженост относно продължаващите различия между държавите членки по отношение на докладването, което може да доведе до погрешно възприемане на ефикасността на контрола; призовава Комисията да продължи усилията си, за да помогне на държавите членки да увеличат равнището и качеството на проверките и да споделят добри практики в борбата с измамите;

Директива за защита на финансовите интереси и Регламент за създаване на Европейска прокуратура(8)

8.  приветства приемането на Директива за защита на финансовите интереси, която въвежда минимални правила по отношение на определенията за престъпления и санкции в областта на измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, които обхващат трансграничните измами с ДДС, включващи щети в общ размер на най-малко 10 милиона евро; припомня обаче, че до 6 юли 2022 г. Комисията ще извърши оценка на този праг; приветства факта, че приложното поле на Директивата за защита на финансовите интереси включва измамите с ДДС, което е особено важно за засилване на борбата срещу трансграничните измами с ДДС; разглежда Директивата като първа стъпка към хармонизирано европейско наказателно право; отбелязва, че Директивата дава определение за „корупция“ и определя видовете измамническо поведение, които следва да бъдат криминализирани;

9.  приветства решението на 20 държави членки да пристъпят към създаването на Европейска прокуратура в контекста на засилено сътрудничество; призовава за ефективно сътрудничество между OLAF и Европейската прокуратура, основано на допълняемост, ефикасен обмен на информация и подкрепа от страна на OLAF за дейностите на Европейската прокуратура, както и избягването на двойни структури, противоречащи си правомощия и пропуски в законодателството поради липса на правомощия; изразява съжаление обаче, че не всички държави — членки на ЕС заявиха желание да участват в тази инициатива, и подчертава значението на запазването на еквивалентни равнища на ефективност на откриването на измами във всички държави членки; призовава Комисията да стимулира държавите членки, които до този момент нямат желание да се присъединят към Европейската прокуратура;

10.  призовава участващите държави членки и Комисията да започнат подготвителната работа за създаването на Европейската прокуратура във възможно най-кратки срокове и да държат Парламента тясно свързан с процедурите, в частност при назначаването на главния прокурор; призовава Комисията да определи възможно най-скоро временен административен директор на Европейската прокуратура в съответствие с член 20 от Регламента за създаване на Европейска прокуратура; настоява, че следва да се осигурят достатъчно персонал и ресурси за Европейската прокуратура, дори преди официалното започване на нейната работа; отново заявява, че Европейската прокуратура трябва да бъде независима;

11.  призовава за ефективно сътрудничество между държавите членки, Европейската прокуратура, OLAF и Евроюст; припомня текущите преговори по Регламента за Евроюст; подчертава, че съответните правомощия на Евроюст, OLAF и Европейската прокуратура трябва да бъдат ясно определени; подчертава, че за да може борбата с измамите да бъде наистина ефективна на равнище ЕС, Европейската прокуратура, Евроюст и OLAF ще трябва да работят безпроблемно едни с други, както в политически, така и в оперативен план, за да се избегне всяко евентуално припокриване на задачи; припомня в това отношение, че работните договорености между трите органа следва да бъдат изготвени и приети възможно най-бързо в съответствие с членове 99— 101 от Регламент за създаване на Европейска прокуратура ; настоява, че Европейската прокуратура следва да разполага с правомощия за разрешаване на спорове за компетентност в случаите, които се отнасят до изпълнението на нейните задачи;

Приходи — собствени ресурси

12.  изразява загриженост относно загубите поради разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС и измамите с ДДС на ЕС, възлизащи на 159,5 милиарда евро през 2015 г.;

13.  приветства приемането на краткосрочни мерки за справяне със загубите на ДДС, посочени в плана за действие на Комисията, озаглавен „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“, публикуван на 7 април 2016 г.; подчертава, че проблемите, свързани с трансграничните измами с ДДС, изискват силни, координирани и бързи мерки; настоятелно призовава Комисията да ускори процедурите си за представяне на предложенията си за окончателна система на ДДС, както е предвидено в плана за действие, за да се избегне загуба на данъчни приходи в ЕС и в държавите членки;

14.  изразява съжаление, че макар общият брой на свързаните и несвързаните с измами дела, отнасящи се до традиционните собствени ресурси (ТСР), да е спаднал от 5 514 през 2015 г. на 4 647 през 2016 г., съответната обща сума се е увеличила от 445 милиона евро на 537 милиона евро и е с 13% по-висока от средната за периода 2012— 2016 г.;

15.  изразява силна загриженост поради факта, че контрабандният внос на тютюневи изделия в ЕС се е увеличил през последните години и според оценките представлява загуба на публични приходи в бюджета на ЕС и в бюджетите на държавите членки в размер на 10 милиарда евро, като едновременно с това е важен източник на организирана престъпност, включително тероризъм; счита за необходимо държавите членки да положат по-големи усилия за справяне с тези незаконни дейности, например като подобрят процедурите за сътрудничество и обмена на информация между държавите членки;

16.  отбелязва резултатите от 12 съвместни митнически операции, проведени от OLAF и държавите членки в сътрудничество с различни служби на трети държави и СТО, при които са били конфискувани 11 милиона къса цигари, 287 000 пури, 250 тона други тютюневи изделия, 8 тона канабис и 400 кг кокаин;

17.  отбелязва, че митническите проверки, извършвани по време на митническото оформяне на стоките, и проверките на службите за борба с измамите са били най-ефективните методи за разкриване на случаи на измама в приходната част на бюджета на Съюза;

18.  изразява загриженост относно митническите проверки и свързаното с тях събиране на мита, които са един от собствените ресурси в бюджета на Съюза; припомня отговорността на митническите органи на държавите членки да извършват проверки, които имат за цел да установят дали вносителите спазват правилата относно тарифите и вноса;

19.  изразява съжаление във връзка с разликите в митническия контрол, прилаган в Съюза, и високия размер на сумите, свързани с измами, които засягат системата за събиране на собствените ресурси; призовава Комисията да засили общата политика за митнически контрол, като предвиди нейното истинско хармонизиране, за да се подобри събирането на традиционните собствени ресурси и да се гарантира сигурността и икономическите интереси на ЕС, като се съсредоточи по-специално върху усилията за борба с търговията с незаконни и фалшифицирани продукти;

20.  изразява съжаление, че между 2013 и 2016 г. китайският внос на облекло и обувки беше подценен при влизането му в няколко европейски страни, и по-специално в Обединеното кралство.

21.  припомня, че OLAF препоръча Комисията да възстанови от правителството на Обединеното кралство загуба на приходи в размер на 1,987 милиарда евро — сума, която обикновено би трябвало да се върне в бюджета на Съюза;

22.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не може да изчисли общия размер на възстановените суми в резултат на препоръките на OLAF за възстановяване; настоятелно призовава Комисията ежегодно да докладва размера на собствените ресурси на ЕС, събрани вследствие на препоръките, направени от OLAF, да въведе система, която да позволява изчисляването на общите суми, да уведомява за сумите, които все още трябва да бъдат възстановени, и в годишните доклади на OLAF да оповестява подробности относно сътрудничеството, с препоръката и действително възстановените сумите;

23.  счита, че Комисията следва да предоставя годишни данни за разликата между очакваните ДДС и митнически постъпления и действително събраните;

Разходи

24.  изразява съжаление, че несвързаните с измами нередности в преките разходи са нараснали с 16% в сравнение с предходната година, за разлика от всички други области на бюджета, в които е отбелязан спад в това отношение;

25.  изразява съжаление, че това е четвъртата година, през която нередностите, докладвани като измами при прякото управление, увеличават броя си (16 случая през 2015 г. и 49 случая през 2016 г.) и стойностното си изражение (0,78 милиона евро през 2015 г. и 6,25 милиона евро през 2016 г.); призовава Комисията да представи до края на 2018 г. конкретен план за намаляване на измамите в тази област;

26.  отбелязва, че броят на докладваните нередности — свързани и несвързани с измами — в областта на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), макар и намалял от 3 250 случая през 2015 г. до 2 676 случая през 2016 г., все още е два пъти по-висок, отколкото през 2012 г., но желае да подчертае, че съответните суми за 2016 г. са само 8% по-високи, отколкото през 2012 г.; отбелязва също така, че макар че между 2015 г. и 2016 г. общият брой на свързаните и несвързаните с измами нередности за този фонд да е намалял с 16%, броят на свързаните с измами нередности е нараснал с 17%; въпреки това приветства факта, че финансовите суми за свързани с измами нередности са намалели с повече от 50%; отбелязва също така, че нередностите, свързани с измами в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през последните пет години представляват около 0,5% от плащанията;

27.  отбелязва, че 8 497 свързани и несвързани с измами нередности в областта на политиката на сближаване и рибарството през 2016 г. представляват намаление с 22% спрямо 2015 г., но при все това са с 25% повече от средната стойност за последните пет години; също така отбелязва, че размерът на финансовите суми, засегнати от нередности, е с 5% по-малък спрямо 2015 г.; отбелязва факта, че за програмния период 2007—2013 г. 0,42% от бюджетните кредити за поети задължения са били засегнати от измами и 2,08% от несвързани с измами нередности;

28.  приветства факта, че финансовите суми, свързани с нередности, докладвани като измами, в рамките на политиките на сближаване и на рибарство са намалели с почти 50% (от 469 милиона евро през 2015 г. на 235 милиона евро през 2016 г.);

29.  отбелязва с тревога, че финансовите суми, свързани с нередности по линия на Кохезионния фонд през програмния период 2007—2013 г., продължават да нарастват (от 277 милиона евро през 2015 г. на 480 милиона евро през 2016 г.), за разлика от другите фондове (ЕФРР, ЕСФ и ЕФР), където тенденцията е за стабилизирането или намаляването им;

30.  изразява учудване, че за почти една трета от нередностите, докладвани като измами през 2016 г. в областта на политиката на сближаване, не е предоставена информация за съответната приоритетна област, тъй като тази липса на информация нарушава сравнението с предходни години; призовава Комисията и държавите членки да поправят това положение;

31.  изразява загриженост относно проверките, свързани с финансовите инструменти, управлявани от посредници, и относно слабостите, открити при проверката на седалищата на бенефициентите; подчертава, че е необходимо отпускането на преки и непреки заеми да се обвързва с условието за публикуване на данъчни и счетоводни данни за всяка държава, както и с разкриването от бенефициентите и финансовите посредници, участващи във финансовите операции, на информация относно действителните собственици на дружествата;

32.  очаква, че опростяването на административните правила, за което се призовава в общите разпоредби за периода 2014—2020 г., ще позволи да се намали броят на несвързаните с измами нередности, да се установят случаите на измами и да се подобри достъпът на бенефициентите до фондовете на Съюза;

33.  отбелязва продължаващата тенденция на спад на броя на докладваните нередности по отношение на предприсъединителната помощ, която се дължи на постепенното преустановяване на предприсъединителните програми; при все това отбелязва, че Турция все още е страната, засегната от най-високия брой нередности (свързани или несвързани с измами), който представлява повече от 50% от докладваните случаи;

34.  очаква с интерес резултатите, получени от системата за ранно откриване и отстраняване (EDES), прилагана от Комисията от 1 януари 2016 г.;

35.  препоръчва по-тясно сътрудничество между държавите членки при обмена на информация; посочва, че много държави членки нямат специални закони срещу организираната престъпност, въпреки че участието на тази престъпност в трансгранични дейности и сектори, засягащи финансовите интереси на ЕС, като например контрабанда или фалшифициране на валута, непрекъснато се увеличава; счита за ключово държавите членки да използват ефективни средства за борба с растящата интернационализация на измамите и призовава Комисията да въведе общи стандарти за мерки за подпомагане на борбата с измамите;

Обществени поръчки

36.  припомня, че обществените поръчки бяха един от основните източници на грешки през последния програмен период, и отбелязва, че равнището на нередности, дължащи се на неспазване на правилата за обществените поръчки, продължава да бъде високо; отново призовава Комисията да разработи база данни за нередности, която е в състояние да предостави основа за съдържателен и всеобхватен анализ на честотата, сериозността и причините за грешки при обществените поръчки; призовава съответните органи на държавите членки да разработят и анализират свои собствени бази данни за нередностите, включително за тези в областта на обществените поръчки, както и да сътрудничат на Комисията за предоставянето на такива данни във формат и срокове, които да улесняват работата на Комисията; призовава Комисията да наблюдава и да направи възможно най-скоро оценка на транспонирането в националните разпоредби на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/EС за обществените поръчки;

37.  отново призовава Комисията и държавите членки да спазват разпоредбите, определящи предварителните условия в политиката на сближаване, по-специално в областта на обществените поръчки; призовава държавите членки да положат повече усилия в областите, изтъкнати в годишния доклад на Комисията, по-специално що се отнася до обществените поръчки, финансовите престъпления, конфликтите на интереси, корупцията, подаването на сигнали за нередности и определението за измама;

Установени проблеми и необходими мерки

По-добър контрол

38.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-строги мерки за борба със свързаните с измами нередности; счита, че несвързаните с измами нередности трябва да се отстраняват чрез прилагане на административни мерки, и по-специално чрез определяне на по-прозрачни и по-прости изисквания;

39.  подчертава, че система, която позволява на органите да обменят информация, би улеснила извършването на кръстосана проверка на счетоводни записи за трансакции между две или повече държави членки, с цел предотвратяване на трансгранични измами по отношение на структурните и инвестиционните фондове, като по този начин се гарантира хоризонтален и всеобхватен подход към защитата на финансовите интереси на държавите членки; отново отправя своето искане към Комисията да представи законодателно предложение относно административната взаимопомощ в онези области на европейското финансиране, където не е предвидена такава разпоредба;

40.  подкрепя програмата „Херкулес III“, която е добър пример за подхода за „оптимално използване на всяко евро“; подчертава значението на тази програма и нейния принос за укрепване на капацитета на митническите органи за борба с трансграничната организирана престъпност, както и за предотвратяване на достигането до държавите членки на фалшифицирани и контрабандни стоки;

41.  приветства независимата междинна оценка на програмата „Херкулес III“, която беше представена на Европейския парламент и на Съвета на 11 януари 2018 г.;

42.  изразява загриженост относно увеличаването на свързаните с ДДС измами, особено т.нар. верижни измами; отбелязва предложението на Комисията за директива на Съвета, която би позволила прилагането на общ механизъм за обратно начисляване от страна на държавите членки при определени строги условия; отбелязва предложението на Комисията за пакет за опростяване на ДДС и за намаляване на разходите за привеждане в съответствие за МСП, така че да се създаде среда, която благоприятства растежа на МСП и трансграничната търговия; призовава Комисията да предостави всеобхватно, дългосрочно решение за целия ЕС на проблема с измамите с ДДС; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на EUROFISC, така че да способстват за обмена на информация и да координират политиките за подпомагане на борбата с този вид измами, които вредят на бюджета на ЕС и националните бюджети;

43.  призовава Комисията да публикува годишен обществено достъпен доклад относно използването на финансови средства на ЕС, както и относно паричните преводи на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) към офшорни структури, включително броя и характера на блокираните проекти, обяснителните бележки относно основанието за блокиране на проекти и последващите действия, предприети, за да се гарантира, че финансови средства на ЕС не допринасят пряко или косвено за увреждането на финансовите интереси на ЕС;

44.  посочва, че пълната прозрачност при отчитането на разходите е от съществено значение, особено по отношение на инфраструктурните дейности, финансирани пряко чрез фондове или финансови инструменти на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че гражданите на ЕС имат пълен достъп до информация относно съфинансираните проекти;

Превенция

45.  счита, че превантивните дейности са много важни за намаляване на нивото на измамите при изразходването на средства на ЕС;

46.  приветства превантивните дейности на Комисията и OLAF и призовава за засилване на прилагането на системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) и информационната система за борба с измамите (AFIS) и за завършване на националните стратегии за борба срещу измамите;

47.  призовава Комисията да продължи опростяването на финансовите правила и всички други административни правила; изисква от Комисията да извърши внимателна оценка на яснотата и добавената стойност на финансовите насоки на оперативните програми на държавите членки;

48.  призовава Комисията да изготви рамка за цифровизацията на всички процеси в изпълнението на политиките на ЕС (покани за представяне на предложения, прилагане, оценка, изпълнение, плащания), която да бъде приложена от всички държави членки;

49.  счита, че прозрачността е важен инструмент за борба срещу измамите; призовава Комисията да изготви рамка, която да бъде използвана от държавите членки, за да се оповестяват всички етапи от изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства, включително плащанията;

Лица, сигнализиращи за нередности

50.  подчертава важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, за предотвратяването, разкриването и докладването на измами и подчертава необходимостта от защита на тези лица; призовава Комисията и държавите членки да гарантират минимално равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на ЕС;

51.  припомня своите резолюции от 14 февруари 2017 г. и от 24 октомври 2017 г(9). относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и настоятелно призовава държавите членки и Комисията да приложат своевременно препоръките, съдържащи се в тях;

52.  отново призовава Комисията в най-кратки срокове да представи хоризонтално законодателно предложение за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, по-специално с цел предотвратяване и ефективна борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза;

53.  отбелязва откритата обществена консултация, проведена от Комисията в периода от март до май 2017 г., за да се съберат мнения по въпроса за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, на национално равнище и на равнище ЕС; очаква през следващите месеци планираната инициатива на Комисията за засилване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в ЕС; припомня своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, в защитата на финансовите интереси на ЕС;

54.  насърчава Комисията и държавите членки да приемат мерки за защита на поверителността на информационните източници, за да предотвратят всякакви дискриминационни действия или заплахи;

Борба с корупцията

55.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията вече не счита за необходимо да публикува доклад за борба с корупцията, което възпрепятства извършването на правилна оценка на мащаба на корупцията; припомня препоръката си от 13 декември 2017 г. към Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци(10) и данъчните измами, в която отбелязва, че мониторингът на борбата с корупцията от страна на Комисията ще се осъществява чрез процеса на европейския семестър; счита, че в този процес борбата с корупцията може да бъде изместена от други икономически и финансови въпроси, и призовава Комисията да даде пример, като възобнови публикуването на доклада и като се ангажира с много по-надеждна и всеобхватна стратегия за борба с корупцията; посочва, че борбата с корупцията е въпрос на полицейско и съдебно сътрудничество, област на политиката, в която Парламентът е съзаконодател и има пълни правомощия за контрол;

56.  подчертава, че корупцията представлява огромно предизвикателство за ЕС и неговите държави членки и че без наличието на ефективни мерки за борба с нея тя подкопава икономическите резултати, принципите на правовата държава, доверието в демократичните институции и доверието в съответните институции в рамките на Съюза; припомня, че в резолюцията си от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(11), изрично се призовава за изработване на годишен доклад относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (европейски доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права) с препоръки за всяка отделна държава, включително специален акцент върху корупцията;

57.  изразява съжаление, че новата директива относно обществените поръчки досега не е довела до никакво забележимо подобрение в разкриването на равнището на корупция в ЕС, и призовава Комисията да предостави ефективни инструменти за подобряване на прозрачността на процедурите за възлагане на договори на изпълнители и подизпълнители;

58.  призовава държавите членки да приложат изцяло Директивата на ЕС относно изпирането на пари, с въвеждане на публичен регистър на действителните собственици на дружествата и тръстовете;

59.  повтаря призива си към Комисията да разработи система от строги показатели и лесно приложими единни критерии въз основа на изискванията, изложени в Стокхолмската програма, с оглед измерване на равнището на корупция в държавите членки и оценка на техните политики за борба с корупцията; приканва Комисията да разработи индекс за корупцията, за да позиционира държавите членки; счита, че един индекс за корупцията би могъл да предостави солидна основа, върху която Комисията да установи своите специфични за всяка държава контролни механизми при контролирането на изразходването на средства от ЕС;

60.  повтаря, че превенцията следва да включва непрекъснато обучение и подкрепа за служителите, отговарящи за управлението и контрола на финансовите средства в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добри практики между държавите членки; посочва решаващата роля на местните и регионалните органи и на заинтересованите лица в борбата срещу измамите;

61.  припомня, че Комисията няма достъп до информацията, обменяна между държавите членки с оглед предотвратяване и борба с вътреобщностната измама с липсващ търговец, наричана обикновено „верижна измама“; счита, че Комисията следва да има достъп до Eurofisc с цел по-добър контрол, оценка и усъвършенстване на обмена на данни между държавите членки; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Eurofisc, така че да улеснят и ускорят обмена на информация със съдебните и правоприлагащите органи, например Европол и OLAF, както препоръчва Сметната палата; призовава държавите членки и Съвета да предоставят на Комисията достъп до тези данни с цел насърчаване на сътрудничеството, укрепване на надеждността на данните и провеждане на борба с трансграничната престъпност;

Разследваща журналистика

62.  счита, че разследващата журналистика играе съществена роля за стимулиране на необходимото равнище на прозрачност в ЕС и държавите членки и че тя трябва да бъде насърчавана и подкрепяна с правни средства както в държавите членки, така и в рамките на ЕС;

Тютюневи изделия

63.  припомня решението на Комисията да не поднови споразумението с „Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън“ (PMI), което изтече на 9 юли 2016 г.; припомня, че на 9 март 2016 г(12). Парламентът изиска от Комисията да не подновява, удължава или предоговаря споразумението с PMI след датата на изтичането му; счита, че другите три споразумения (с „Бритиш американ табако“ (BAT), „Джапан табако интернешънъл“ (JTI) и „Империъл табако лимитид“ (ITL)) следва да бъдат прекратени, считано от 20 май 2019 г.; призовава Комисията до края на 2018 г. да представи доклад относно осъществимостта на прекратяването на останалите три споразумения;

64.  настоятелно призовава Комисията да предприеме, на равнището на ЕС, всички необходими мерки за локализиране и проследяване на тютюневите изделия на PMI, както и да предприеме правни действия в случай на незаконно изземане на продукти на този производител до пълното прилагане на всички разпоредби на Директивата за тютюневите изделия, така че да се избегне какъвто и да е регулаторен вакуум между изтичането на срока на действие на споразумението с PMI и влизането в сила на Директивата за тютюневите изделия и Рамковата конвенция за контрол на тютюна;

65.  приветства подкрепата на Комисията за своевременното ратифициране на Протокола на СЗО за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, като този протокол е първият многостранен правен инструмент, който разглежда проблема с контрабандата на тютюневи изделия по всеобхватен начин и в световен мащаб;

66.  припомня, че към днешна дата 32 страни са ратифицирали Протокола на СЗО за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, от които само осем държави членки и Съюзът като цяло; настоятелно призовава десетте държави членки (Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Нидерландия, Обединеното кралство, Словения, Финландия и Швеция) и Норвегия, които са подписали, но все още не са ратифицирали Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, да го направят;

67.  очаква скоро да получи окончателния доклад на Комисията за напредъка вследствие на нейното съобщение от 2013 г., озаглавено „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия — всеобхватна стратегия на ЕС“ (COM(2013)0324), предвиден за 2018 г.;

68.  приветства факта, че откакто лабораторията на ЕС, отговорна за контрола на тютюна в Съвместния изследователски център в Геел (Белгия), функционира от април 2016 г., тя е в състояние да определя химичния профил и отличителните характеристики на конфискувания тютюн, като по такъв начин може да се проверява автентичността му;

Разследвания и ролята на OLAF

69.  отбелязва, че досега съдебните препоръки на OLAF са имали само много ограничено изпълнение в държавите членки; счита, че подобно положение е недопустимо, и призовава Комисията да гарантира пълното изпълнение на препоръките на OLAF в държавите членки;

70.  изразява съжаление, че въпреки многобройните препоръки и разследвания на OLAF делът на наказателните преследвания е само 30% в държавите членки и че съдебните органи на някои държави членки не считат за приоритетни препоръките на OLAF, отнасящи се до неправилното разходване на европейски средства, и че дори OLAF не следва точно своите препоръки; призовава Комисията да установи правила за последващи действия след препоръките на OLAF;

71.  изразява съжаление относно факта, че около 50% от случаите на OLAF са прекратени от националните съдебни органи; призовава държавите членки, Комисията и OLAF да определят условия за допустимостта на доказателствата, предоставени от OLAF; призовава OLAF да подобри качеството на окончателните си доклади, за да се повиши полезността им за националните органи;

72.  призовава OLAF да приложи по-реалистичен подход към препоръките си за възстановяване и да докладва и относно сумите, които действително са възстановени;

73.  припомня, че Регламентът за OLAF възлага важна роля на генералния директор в процедурите за подаване на жалби относно разследванията; припомня, че прякото участие на генералния директор в разследванията на OLAF подкопава ролята му и по тази начин и Регламента;

74.  призовава Комисията, при преразглеждането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, да създаде подходящ баланс между правомощията на Европейската прокуратура и OLAF, да засили процесуалните гаранции, да изясни и укрепи правомощията за разследване на OLAF и да установи определено равнище на прозрачност на препоръките и докладите на OLAF, както и да изясни правилата за сътрудничество и достъп до данни между OLAF и нейния надзорен съвет;

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и надзорния съвет на OLAF.

(1) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(6) Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2015 г., Taricco и други, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0022.
(8) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1)
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0402
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0491.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(12) Резолюция от 9 март 2016 г. относно споразумението за тютюна (споразумението с PMI) (OВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 35.)

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност