Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2216(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0135/2018

Ingivna texter :

A8-0135/2018

Debatter :

PV 02/05/2018 - 23
CRE 02/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0196

Antagna texter
PDF 455kWORD 58k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
P8_TA(2018)0196A8-0135/2018

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2017/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 325.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen,

–  med beaktande av protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av sina resolutioner om tidigare årsrapporter från kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 20 juli 2017 Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Årsrapport om bedrägeribekämpning 2016 (COM(2017)0383) och de tillhörande arbetsdokumenten (SWD(2017)0266, SWD(2017)0267, SWD(2017)0268, SWD(2017)0269 och SWD(2017)0270),

–  med beaktande av Olafs årsrapport för 2016 och 2016 års verksamhetsrapport från Olafs övervakningskommitté,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 med institutionernas svar(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999(2) och kommissionens halvtidsutvärdering av den 2 oktober 2017 av den förordningen (COM(2017)0589 och SWD(2017)0332),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen(3) (PIF‑direktivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(5),

–  med beaktande av rapporten från 2015 om mervärdesskattegapet, som kommissionen hade beställt, och av meddelandet av den 7 april 2016 från kommissionen om en handlingsplan för mervärdesskatt (COM(2016)0148),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols dom i mål C-105/14 – Taricco m.fl.,(6)

–  med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2017 om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen(7),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0135/2018), och av följande skäl:

A.  Medlemsstaterna och kommissionen har gemensamt ansvar för att genomföra ca 74 procent av unionens budget för 2016. Medlemsstaterna är primärt ansvariga för insamlingen av egna medel, bl.a. i form av mervärdesskatt och tullavgifter.

B.  Sunda offentliga utgifter och skydd av EU:s ekonomiska intressen bör vara nyckelelement i EU:s politik för att förbättra medborgarnas förtroende genom att garantera att deras pengar används korrekt och ändamålsenligt.

C.  För att prestera väl med förenklingsprocesser måste man regelbundet utvärdera intäkter, utgifter, resultat och effekter genom effektivitetsrevisioner.

D.  Det breda spektrumet av rättsliga och administrativa system i medlemsstaterna behöver hanteras på ett lämpligt sätt för att det ska gå att få bukt med oegentligheter och bekämpa bedrägerier. Därför bör kommissionen öka sina ansträngningar så att kampen mot bedrägerier kan bedrivas effektivt och ge mer påtagliga och tillfredsställande resultat.

E.  I artikel 325.2 i EUF-fördraget anges att ”medlemsstaterna ska vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen”.

F.  Fluktuationerna i antalet oriktigheter kan kopplas till hur de fleråriga programcyklerna fortskrider (ökad andel upptäckter vid slutet av cyklerna då programmen avslutas) och till sen rapportering från vissa medlemsstater som tenderar att rapportera de flesta oriktigheterna från de tidigare fleråriga programmen på en gång.

G.  Mervärdesskatten är en betydande och växande inkomstkälla för medlemsstaterna som 2015 inbringade nästan 1 035,3 miljarder euro och bidrog till EU:s egna medel med 18,3 miljarder euro eller 13,9 procent av EU:s totala intäkter samma år.

H.  Systemen för mervärdesskatt, särskilt så som de tillämpas vid gränsöverskridande transaktioner, är sårbara för bedrägerier och strategier för skatteflykt, varav enbart gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag (ofta kallat karusellbedrägeri) svarade för mervärdesskatteförluster på ungefär 50 miljarder euro 2015.

I.  Korruption påverkar alla medlemsstater, särskilt i form av organiserad brottslighet, och skadar inte bara EU:s ekonomi, utan underminerar demokratin och rättsstaten i hela Europa. Eftersom de exakta beloppen dock är okända har kommissionen beslutat att inte offentliggöra några uppgifter i rapporten om EU:s politik för att bekämpa korruptionen.

J.  Bedrägerier är ett avsiktligt beteende som utgör en brottslig handling medan oriktigheter innebär att reglerna inte respekteras.

K.  Mervärdesskattegapet uppgick till ungefär 151,5 miljarder euro 2015, och varierade från mindre än 3,5 procent till över 37,2 procent beroende på vilket land det gäller.

L.  Fram till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten och reformen av Eurojust är Olaf det enda EU-organ som är specialiserat på skyddet av unionens ekonomiska intressen. I flera medlemsstater kommer Olaf, även efter inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, att förbli det enda organ som kan skydda EU:s ekonomiska intressen.

Upptäckt och rapportering av oriktigheter

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet bedrägerier och andra oriktigheter som rapporterats under 2016 (19 080 fall) minskat med 15 procent jämfört med 2015 (22 349 fall) och att deras värde har minskat med 8 procent (från 3,21 miljarder euro 2015 till 2,97 miljarder euro 2016).

2.  Europaparlamentet noterar en liten minskning med 3,5 procent av antalet oriktigheter som rapporterats vara bedrägerier, vilket bygger vidare på den nedåtgående trend som inleddes 2014. Parlamentet hoppas att minskningen av beloppen i fråga, från 637,6 miljoner euro 2015 till 391 miljoner euro 2016, återspeglar en faktisk minskning av bedrägerier och inte brister i fråga om detektion.

3.  Europaparlamentet betonar att alla oriktigheter inte är bedrägerier och att det är viktigt att särskilja fel som begåtts.

4.  Europaparlamentet anser att samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna när det gäller upptäckt av bedrägerier inte är tillräckligt effektivt. Parlamentet kräver därför att ett antal åtgärder vidtas för att säkerställa ett närmare och mer ändamålsenligt och effektivt samarbete.

5.  Europaparlamentet beklagar att inte alla medlemsstater har antagit nationella strategier för bedrägeribekämpning. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt medverka till att hjälpa medlemsstaterna att skapa nationella strategier för bedrägeribekämpning, framför allt eftersom de hanterar omkring 74 procent av EU:s budget.

6.  Europaparlamentet uppmanar åter kommissionen att inrätta ett enhetligt system för insamling av jämförbara uppgifter om oriktigheter och fall av bedrägerier i medlemsstaterna, i syfte att standardisera rapporteringsprocessen och säkerställa kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter som lämnas.

7.  Europaparlamentet uttrycker oro över de nuvarande skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller rapporteringen, något som kan leda till en felaktig uppfattning om kontrollernas effektivitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att hjälpa medlemsstaterna att öka nivån och kvaliteten på inspektionerna och dela med sig av bästa praxis i kampen mot bedrägerier.

PIF-direktivet och förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten(8)

8.  Europaparlamentet välkomnar direktivet om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (PIF‑direktivet) med minimiregler för fastställande av brott och påföljder avseende bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, vilket inbegriper gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier med en sammanlagd skada på minst 10 miljoner euro. Parlamentet påminner dock om att denna tröskel kommer att utvärderas av kommissionen senast den 6 juli 2022. Det är glädjande att tillämpningsområdet för PIF-direktivet omfattar mervärdesskattebedrägeri, vilket är särskilt viktigt för att intensifiera kampen mot gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier. Parlamentet ser direktivet som ett första steg mot en harmoniserad europeisk straffrätt, och noterar att direktivet ger en definition av korruption och fastställer de typer av bedrägligt beteende som ska kriminaliseras.

9.  Europaparlamentet välkomnar beslutet av 20 medlemsstater att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten som en del av ett förstärkt samarbete. Parlamentet uppmanar till ändamålsenligt samarbete mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten, grundat på komplementaritet, effektivt utbyte av information och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet och undvikande av dubbla strukturer, behörighetskonflikter och rättsliga kryphål som uppstår på grund av bristande behörighet. Parlamentet beklagar dock att EU:s alla medlemsstater inte vill delta i detta initiativ och betonar vikten av att i samtliga medlemsstater upprätthålla likvärdig effektivitet vad gäller upptäckt av bedrägerier. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra de hittills motvilliga medlemsstaterna att ansluta sig till Europeiska åklagarmyndigheten.

10.  Europaparlamentet uppmanar de deltagande medlemsstaterna och kommissionen att inleda det förberedande arbetet för att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten så snart som möjligt och att samarbeta nära med parlamentet i förfarandena, särskilt när det gäller utnämningen av chefsåklagaren. Parlamentet uppmanar kommissionen att utse den tillförordnade administrativa direktören för Europeiska åklagarmyndigheten så snart som möjligt i enlighet med artikel 20 i förordningen om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Parlamentet insisterar på att tillräcklig personal och tillräckliga resurser måste anslås till Europeiska åklagarmyndigheten, redan innan den officiellt inrättas, och upprepar att Europeiska åklagarmyndigheten måste vara oberoende.

11.  Europaparlamentet vill se ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna, Europeiska åklagarmyndigheten, Olaf och Eurojust. Parlamentet påminner om de pågående förhandlingarna om förordningen om Eurojust. Parlamentet betonar att Eurojusts, Olafs och Europeiska åklagarmyndighetens respektive befogenheter måste fastställas klart och tydligt. Parlamentet betonar att för att kampen mot bedrägerier ska vara verkligt effektiv på EU-nivå, måste Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust and Olaf samarbeta friktionsfritt med varandra, både i politiskt och operativt hänseende, för att undvika eventuella överlappningar av arbetsuppgifter. Parlamentet upprepar i detta sammanhang att formerna för samarbetet mellan de tre organen bör utformas och antas så snart som möjligt i enlighet med artiklarna 99–101 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten. Parlamentet insisterar på att Europeiska åklagarmyndigheten bör ha befogenhet att lösa behörighetskonflikter i fall som är relevanta för utförandet av dess uppgifter.

Intäkter – egna medel

12.  Europaparlamentet är bekymrat över de förluster som härrör från mervärdesskattegapet och från bedrägeri mot gemenskapens mervärdesskattesystem, vilka uppgick till 159,5 miljarder euro 2015.

13.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av de kortsiktiga åtgärder för att motarbeta förluster av mervärdesskatt som anges i kommissionens handlingsplan ”Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU”, vilken offentliggjordes den 7 april 2016. Parlamentet betonar att problem som hör samman med gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier kräver kraftfulla, samordnade och snabba åtgärder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påskynda förfarandena för att lägga fram sina förslag till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem, i enlighet med handlingsplanen, för att undvika förlust av skatteintäkter i EU och i medlemsstaterna.

14.  Europaparlamentet beklagar – trots att det totala antalet bedrägerier och andra oriktigheter avseende traditionella egna medel minskade från 5 514 fall år 2015 till 4 647 under 2016 – att det totala berörda penningvärdet ökade från 445 miljoner euro till 537 miljoner euro under samma period och låg 13 procent över medelvärdet för åren 2012–2016.

15.  Europaparlamentet noterar med stor oro att insmugglingen av tobak till EU har ökat under de senaste åren och enligt uppskattningar innebär årliga förluster på 10 miljarder euro i offentliga intäkter till EU:s och medlemsstaternas budgetar, och är samtidigt en huvudkälla till organiserad brottslighet, inklusive terrorism. Parlamentet anser att medlemsstaterna måste öka sina ansträngningar för att bekämpa denna olagliga verksamhet, t.ex. genom att förbättra förfarandena för samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna.

16.  Europaparlamentet tar del av resultaten från tolv gemensamma tullinsatser genomförda av Olaf och medlemsstaterna i samarbete med olika myndigheter från tredje länder samt Världstullorganisationen (WCO), vilka framför allt har inneburit beslag av bland annat 11 miljoner cigaretter, 287 000 cigarrer, 250 ton andra tobaksvaror, 8 ton cannabis och 400 kg kokain.

17.  Europaparlamentet konstaterar att tullkontroller i samband med klarering av varor samt bedrägeribekämpningsorgans kontroller var de mest framgångsrika metoderna för att upptäcka bedrägerier på EU-budgetens inkomstsida.

18.  Europaparlamentet uttrycker oro i samband med tullinspektioner och därmed sammanhängande uppbörd av tullavgifter, vilka är egna medel i EU-budgeten, och påminner om att det åligger medlemsstaternas tullmyndigheter att utföra kontroller för att avgöra om importörer följer tulltariff- och importbestämmelserna.

19.  Europaparlamentet beklagar skillnaderna i de tullkontroller som utförs inom EU och de stora belopp som omfattas av bedrägerier mot systemen för uppbörd av egna medel. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka den gemensamma politiken för tullkontroller genom en verklig harmonisering för att förbättra uppbörden av traditionella egna medel och för att säkerställa EU:s säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen, med särskild inriktning på insatser för att bekämpa handeln med olagliga och förfalskade varor.

20.  Europaparlamentet beklagar att kläder och skor som importerats från Kina under perioden 2013–2016 undervärderats vid ankomsten i flera europeiska länder, och i synnerhet Förenade kungariket.

21.  Europaparlamentet påminner om att Olaf har rekommenderat kommissionen att från Förenade kungarikets regering återkräva förlorade intäkter på 1,987 miljarder euro, som normalt skulle ha betalats till unionens budget.

22.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte kan beräkna det sammanlagda beloppet för de återvinningar som uppkom till följd av Olafs rekommendationer för återvinning. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att årligen rapportera det belopp av EU:s egna medel som återvunnits efter rekommendationer från Olaf, att införa ett system som gör det möjligt att beräkna det totala beloppet, att meddela vilka belopp som återstår att återvinna och att i Olafs årsrapporter offentliggöra uppgifter om efterlevnad av rekommendationen och om de belopp som faktiskt återvunnits.

23.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör lämna årliga uppgifter om skillnaden mellan de förväntade mervärdesskatteintäkterna och de som faktiskt samlas in.

Utgifter

24.  Europaparlamentet beklagar att oriktigheter som inte är bedrägerier och som ingår i direkta utgifter har ökat med 16 procent jämfört med föregående år, till skillnad mot andra områden i budgeten, där istället en minskning har konstaterats i detta avseende.

25.  Europaparlamentet beklagar att det för fjärde året i rad har konstaterats en ökning av bedrägerier i den direkta förvaltningen, både vad gäller antalet fall (16 fall 2015 jämfört med 49 fall 2016) och värdet (0,78 miljoner euro 2015 och 6,25 miljoner euro 2016). Parlamentet uppmanar kommissionen att före slutet av 2018 lägga fram en särskild plan för att minska bedrägerierna på detta område.

26.  Europaparlamentet konstaterar att antalet rapporterade bedrägerier och andra oriktigheter som rör Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) fortfarande är dubbelt så stort som det var 2012 – även om det har skett en minskning från 3 250 fall 2015 till 2 676 fall 2016 – men vill framhäva att de belopp som avser 2016 endast är 8 procent högre än de för 2012. Parlamentet noterar även att det, trots en minskning med 16 procent mellan 2015 och 2016 av det totala antalet bedrägerier och andra oriktigheter avseende denna fond, går att konstatera en ökning med 17 procent när det gäller bedrägerier. Parlamentet välkomnar dock att de belopp som varit föremål för bedrägerier minskade med mer än 50 procent. Parlamentet konstaterar även att bedrägerier inom Ejflu över de senaste fem åren uppgick till ungefär 0,5 procent av betalningarna.

27.  Europaparlamentet konstaterar att de 8 497 bedrägerier och andra oriktigheter som avser sammanhållningspolitiken och fiskeripolitiken under 2016 innebar en minskning med 22 procent jämfört med 2015, men utgjorde ändå ett 25 procent större antal än genomsnittet för de senaste fem åren. Parlamentet noterar även att de belopp som berörs av oriktigheter var 5 procent lägre än 2015. Parlamentet konstaterar att 0,42 procent av åtagandebemyndigandena för programperioden 2007–2013 var berörda av bedrägerier, och 2,08 procent av andra oriktigheter.

28.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de belopp som hör samman med oriktigheter som rapporterats som bedrägerier inom sammanhållningspolitiken och fiskepolitiken minskat med nästan 50 procent, från 469 miljoner euro 2015 till 235 miljoner euro 2016.

29.  Europaparlamentet konstaterar med besvikelse att de belopp som hänför sig till oriktigheter knutna till Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013 fortsätter att öka (från 277 miljoner euro 2015 till 480 miljoner euro 2016), till skillnad från andra fonder (Eruf, ESF och EFF) där trenden går mot stabilisering och i vissa fall mot en minskning.

30.  Europaparlamentet förvånas över att det för nästan en tredjedel av de oriktigheter som rapporterats som bedrägerier inte lämnats någon information om det berörda prioriterade området, eftersom denna brist på information gör det omöjligt att göra en korrekt jämförelse med de föregående åren. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att komma till rätta med denna situation.

31.  Europaparlamentet uttrycker oro över de kontroller som avser finansieringsinstrument som förvaltas av mellanhänder och de avslöjade bristerna hos kontrollerna av stödmottagarnas säten. Parlamentet betonar att utbetalning av direkta och indirekta lån måste villkoras med krav om offentliggörande av landsvisa skatte- och bokföringsuppgifter och om tillhandahållande av upplysningar om verkligt huvudmannaskap avseende de stödmottagare och finansiella mellanhänder som deltar i finansieringsverksamheten.

32.  Europaparlamentet förväntar sig att en förenkling av de administrativa reglerna, vilket efterfrågas i de gemensamma bestämmelserna för perioden 2014–2020, gör det möjligt att minska antalet andra oriktigheter, upptäcka bedrägerifallen och förbättra tillgången till EU-medel för stödmottagarna.

33.  Europaparlamentet noterar den fortsatta nedåtgående trenden i antalet rapporterade oriktigheter avseende föranslutningsstöd, som beror på den stegvisa utfasningen av instrumenten för stöd inför anslutningen. Parlamentet noterar dock att Turkiet fortsätter att vara det land som står för det största antalet oriktigheter (både bedrägerier och andra oriktigheter) och svarar för mer än 50 procent av de rapporterade fallen.

34.  Europaparlamentet ser fram emot resultaten från systemet för tidig upptäckt och uteslutning, vilket används av kommissionen sedan den 1 januari 2016.

35.  Europaparlamentet förespråkar ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller informationsutbyte. Parlamentet framhåller att många medlemsstater inte har särskilda lagar mot organiserad brottslighet, trots att dess inblandning i gränsöverskridande verksamhet och sektorer som påverkar EU:s ekonomiska intressen, t.ex. smuggling och falskmynteri, hela tiden ökar. Parlamentet anser att det är viktigt för medlemsstaterna att använda ändamålsenliga medel för att motarbeta den växande internationaliseringen av bedrägerier och uppmanar kommissionen att införa gemensamma standarder för åtgärder för att bekämpa bedrägerier.

Offentlig upphandling

36.  Europaparlamentet påminner om att offentliga upphandlingar var en av de största felkällorna i föregående programperiod, och konstaterar det fortsatt höga antal oriktigheter som är en följd av att bestämmelserna om offentlig upphandling inte följs. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en databas för oriktigheter som kan utgöra grunden för en meningsfull och heltäckande analys av hur ofta fel i offentlig upphandling sker, hur allvarliga felen är och vilka skälen till dem är. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna uppmanas att utveckla och analysera sina egna databaser över oriktigheter, inklusive sådana som uppstår i samband med offentlig upphandling, och att samarbeta med kommissionen för att lämna sådana uppgifter i ett format och vid en tidpunkt som underlättar kommissionens arbete. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt övervaka och utvärdera införlivandet av direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU om offentlig upphandling i den nationella lagstiftningen.

37.  Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen och medlemsstaterna att agera helt i överensstämmelse med de bestämmelser som fastställer förhandsvillkoren i sammanhållningspolitiken, särskilt inom offentlig upphandling. Medlemsstaterna uppmanas att intensifiera sina insatser på de områden som lyfts fram i kommissionens årsrapport, särskilt när det gäller offentlig upphandling, finansiell brottslighet, intressekonflikter, korruption, visselblåsare och definitionen av bedrägerier.

Kartlagda problem och nödvändiga åtgärder

Bättre kontroller

38.  Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna vidtar kraftfulla åtgärder mot bedrägerierna. De oriktigheter som inte är bedrägerier måste åtgärdas med administrativa medel, särskilt med transparentare och enklare villkor.

39.  Europaparlamentet framhäver att ett system för informationsutbyte skulle göra det möjligt att dubbelkontrollera redovisningsuppgifter beträffande transaktioner mellan två eller flera medlemsstater, så att man kan förhindra gränsöverskridande bedrägerier när det gäller struktur- och investeringsfonderna, och således säkerställa en övergripande och fullständig strategi för skyddet av medlemsstaternas ekonomiska intressen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om ömsesidigt administrativt bistånd på de områden inom europeisk finansiering där det inte finns någon förskrift om detta.

40.  Europaparlamentet stöder Herkules III-programmet, som är ett bra exempel på strategin för maximalt utnyttjande av varje euro. Parlamentet betonar betydelsen av detta program och dess bidrag till att stärka tullmyndigheternas förmåga att kontrollera gränsöverskridande brottslighet och förhindra att förfalskade och smugglade varor når medlemsstaterna.

41.  Europaparlamentet välkomnar den oberoende halvtidsutvärderingen av programmet Herkules III, som lades fram för Europaparlamentet och rådet den 11 januari 2018.

42.  Europaparlamentet är oroat över ökningen av bedrägerier med koppling till mervärdesskatt, särskilt så kallade karusellbedrägerier. Parlamentet noterar kommissionens förslag till rådets direktiv, som skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att under vissa strikta villkor tillämpa ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet. Parlamentet noterar kommissionens förslag om ett paket med förenklade momsregler och en minskning av efterlevnadskostnaderna för små och medelstora företag för att skapa en miljö som gynnar små och medelstora företags tillväxt och som främjar gränsöverskridande handel. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en övergripande, långsiktig och EU-omfattande lösning på problemet med mervärdesskattebedrägerier. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att delta i alla Eurofiscs verksamhetsområden för att förenkla informationsutbytet och samordna insatserna i syfte att bidra till kampen mot bedrägerier, som skadar både EU:s och medlemsstaternas budgetar.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig offentlig rapport om användningen av EU:s medel och om Europeiska investeringsbankens (EIB:s) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings (EBRD:s) penningöverföringar till offshorestrukturer, inbegripet antal och typ av projekt som stoppats, förklaringar till varför projekten stoppats och vilka uppföljande åtgärder som vidtagits för att säkerställa att inga EU-medel vare sig direkt eller indirekt bidrar till att skada EU:s ekonomiska intressen.

44.  Europaparlamentet påpekar att fullständig öppenhet vid redovisningen av utgifter är viktigt, särskilt när det gäller infrastrukturarbeten som finansieras direkt via EU-medel eller EU:s finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att unionsmedborgarna har fullständig tillgång till information om samfinansierade projekt.

Förebyggande

45.  Europaparlamentet anser att förebyggande arbete är mycket viktigt för att minska omfattningen av bedrägerier i samband med utnyttjandet av EU-medel.

46.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens och Olafs förebyggande åtgärder och uppmanar till en förstärkning av genomförandet av systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) och informationssystemet för bedrägeribekämpning (AFIS) och till slutförande av de nationella bedrägeribekämpningsstrategierna.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta förenklingen av budgetförordningen och alla andra administrativa bestämmelser. Parlamentet ber kommissionen att mycket noga utvärdera tydligheten och mervärdet hos finansieringsinstruktionerna för medlemsstaternas operativa program.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ram för digitaliseringen av alla processer i genomförandet av EU:s politik (uppmaningar att lämna förslag, tillämpning, utvärdering, genomförande, betalningar), som ska tillämpas av alla medlemsstater.

49.  Europaparlamentet anser att öppenhet är ett viktigt verktyg i kampen mot bedrägerier och uppmanar kommissionen att utarbeta en ram som kan användas av medlemsstaterna för att offentliggöra alla steg i genomförandet av projekt som finansieras med EU-medel, även betalningar.

Visselblåsare

50.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som visselblåsare spelar för förebyggande, upptäckt och rapportering av bedrägerier, och behovet av att skydda dem. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att se till att visselblåsare garanteras en minimiskyddsnivå i unionen.

51.  Europaparlamentet påminner om sina resolutioner av den 14 februari 2017(9) och den 24 oktober 2017 om skydd för visselblåsare och uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att skyndsamt genomföra rekommendationerna i dem.

52.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att snarast lägga fram ett övergripande lagstiftningsförslag om skydd av visselblåsare, i syfte att framför allt effektivt förebygga och bekämpa bedrägerier som skadar unionens ekonomiska intressen.

53.  Europaparlamentet noterar det öppna offentliga samråd som kommissionen anordnade mellan mars och maj 2017 för att samla in synpunkter på frågan om skydd för visselblåsare på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet väntar på kommissionens planerade initiativ för att stärka skyddet för visselblåsare i EU under de kommande månaderna. Parlamentet påminner om sin resolution av den 14 februari 2017 om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen.

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda informationskällornas konfidentialitet, i syfte att förhindra diskriminerande åtgärder och hot.

Korruptionsbekämpning

55.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte längre anser det vara nödvändigt att offentliggöra rapporten om EU:s insatser mot korruption, vilket har gjort det svårare att bedöma korruptionens omfattning. Parlamentet erinrar om sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande(10), i vilken man konstaterade att kommissionens övervakning av korruptionsbekämpningen kommer att ske inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Parlamentet anser att korruptionsbekämpningen riskerar att överskuggas av andra ekonomiska och finansiella frågor i denna process och uppmanar kommissionen att föregå med gott exempel, genom att återuppta offentliggörandet av rapporten och åta sig att bedriva en mycket mer trovärdig och omfattande strategi för korruptionsbekämpning. Parlamentet påpekar att kampen mot korruption är en fråga som rör det polisiära och straffrättsliga samarbetet, ett politikområde där Europaparlamentet är medlagstiftare och har fullständiga kontrollbefogenheter.

56.  Europaparlamentet understryker att korruption är en enorm utmaning för EU och medlemsstaterna, och utan effektiva motåtgärder undergräver korruptionen de ekonomiska resultaten, rättsstatligheten och trovärdigheten hos de demokratiska institutionerna och förtroendet för dessa institutioner inom unionen. Parlamentet påminner om att det i sin resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(11) särskilt uppmanade kommissionen att införa en årsrapport om demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (europeisk DRG-rapport) med landsspecifika rekommendationer, bland annat med specifik inriktning på korruption.

57.  Europaparlamentet beklagar att det nya direktivet om offentlig upphandling hittills inte har lett till någon märkbar förbättring när det gäller detektering av korruptionsnivån i EU, och uppmanar kommissionen att tillhandahålla ändamålsenliga instrument för att öka insynen i förfarandena för upphandling och underentreprenad.

58.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra EU:s penningtvättsdirektiv till fullo, med införandet av ett offentligt register över verkligt huvudmannaskap i företag och truster.

59.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att utveckla ett system med strikta indikatorer och enhetliga kriterier som är enkla att tillämpa och som baseras på kraven i Stockholmsprogrammet, för att mäta korruptionsnivån i medlemsstaterna och utvärdera deras antikorruptionspolitik. Kommissionen uppmanas att utveckla ett korruptionsindex för att kategorisera medlemsstaterna. Parlamentet anser att ett korruptionsindex skulle kunna ge en tillförlitlig grund utifrån vilken kommissionen kan fastställa sin landsspecifika kontrollmekanism vid kontroll av användningen av EU:s medel.

60.  Europaparlamentet upprepar att förebyggande arbete bl.a. bör innebära fortlöpande utbildning och stöd till personal som ansvarar för förvaltning och kontroll av medlen inom de behöriga myndigheterna, liksom utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet pekar på den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter och intressenter har för att bekämpa bedrägerier.

61.  Europaparlamentet framhåller att kommissionen inte har tillgång till den information som utbyts mellan medlemsstaterna för att förbygga och bekämpa gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag, vanligen kallade karusellbedrägerier. Parlamentet anser att kommissionen bör ha tillgång till Eurofisc, för att bättre kunna kontrollera, utvärdera och förbättra utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna. Samtliga medlemsstater uppmanas att delta i alla Eurofiscs verksamhetsområden för att underlätta och påskynda informationsutbytet mellan rättsliga och brottsbekämpande myndigheter, såsom Europol och Olaf, i enlighet med revisionsrättens rekommendationer. Medlemsstaterna och rådet uppmanas att ge kommissionen tillgång till dessa uppgifter i syfte att främja samarbete, förbättra uppgifternas tillförlitlighet och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Undersökande journalistik

62.  Europaparlamentet anser att den undersökande journalistiken spelar en nyckelroll för att förbättra den nödvändiga graden av transparens i EU och medlemsstaterna, och måste uppmuntras och stödjas genom rättsliga medel både i medlemsstaterna och på EU-nivå.

Tobak

63.  Europaparlamentet påminner om kommissionens beslut att inte förnya avtalet med Philip Morris International (PMI-avtalet), som löpte ut den 9 juli 2016. Parlamentet påminner om att det uppmanade kommissionen den 9 mars 2016(12) att inte förnya, förlänga eller omförhandla PMI-avtalet efter den dag då giltighetstiden löper ut. Parlamentet anser att de tre andra avtalen (British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) och Imperial Tobacco Limited (ITL)) bör avslutas med verkan från och med den 20 maj 2019. Parlamentet uppmanar kommissionen att före 2018 års utgång lägga fram en rapport om genomförbarheten av ett avslutande av de tre återstående avtalen.

64.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att vidta alla åtgärder som krävs på EU-nivå för att identifiera och spåra PMI-tobaksvaror, och att inleda rättsliga åtgärder i samband med alla beslag av olagliga varor från denna tillverkare tills alla bestämmelserna i direktivet om tobaksvaror är fullt tillämpliga, för att undvika alla luckor i lagstiftningen mellan den dag då PMI-avtalet löper ut och ikraftträdandet av direktivet om tobaksvaror och protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll.

65.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens stöd för en snabb ratificering av WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, då detta protokoll är det första multilaterala rättsliga instrumentet som på ett uttömmande sätt behandlar det globala problemet med tobakssmuggling.

66.  Europaparlamentet påminner om att 32 parter hittills har ratificerat WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, varav endast åtta medlemsstater samt unionen som helhet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de tio medlemsstater (Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Nederländerna, Slovenien, Finland, Sverige och Förenade kungariket) och Norge, som har undertecknat men ännu inte ratificerat protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, att ratificera det.

67.  Europaparlamentet ser fram emot att snart motta kommissionens slutrapport som har aviserats för 2018 till följd av 2013 års meddelande från kommissionen ”Upptrappning av kampen mot cigarettsmuggling och andra former av olaglig handel med tobaksprodukter – en omfattande EU-strategi” (COM(2013)0324).

68.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s laboratorium med ansvar för tobakskontroll vid gemensamma forskningscentrumet i Geel (Belgien), sedan det togs i drift i april 2016, kan bestämma den kemiska profilen och de olika särdragen hos beslagtagen tobak, vilket gör det möjligt att bedöma dess äkthet.

Utredningar och Olafs roll

69.  Europaparlamentet noterar att Olafs rättsliga rekommendationer hittills bara har genomförts i medlemsstaterna i begränsad utsträckning. Parlamentet anser att denna situation inte kan tolereras och uppmanar kommissionen att säkerställa ett fullständigt genomförande av Olafs rekommendationer i medlemsstaterna.

70.  Europaparlamentet beklagar att åtalsgraden trots Olafs åtskilliga rekommendationer och utredningar endast ligger på 30 procent i medlemsstaterna och att de rättsliga myndigheterna i vissa medlemsstater inte ser Olafs rekommendationer om felaktig användning av EU:s pengar som en prioritering, samt att till och med Olaf inte på lämpligt sätt följer sina rekommendationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa regler om uppföljningen av Olafs rekommendationer.

71.  Europaparlamentet beklagar djupt att omkring 50 procent av Olafs ärenden avvisas av de nationella rättsliga myndigheterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och Olaf att fastställa villkor för tillåtlighet av bevismaterial som läggs fram av Olaf. Parlamentet uppmanar Olaf att förbättra kvaliteten på sina slutrapporter i syfte att öka nyttan av dem för de nationella myndigheterna.

72.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att tillämpa ett mer realistiskt förhållningssätt till sina rekommendationer om återvinning och även att rapportera de belopp som faktiskt återvunnits.

73.  Europaparlamentet påminner om att Olaf-förordningen ger en viktig roll till generaldirektören i förfaranden för klagomål om utredningar. Parlamentet påminner om att generaldirektörens direkta medverkan i Olafs utredningar undergräver dennes roll och därmed förordningen.

74.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid översynen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 skapa en lämplig balans mellan Europeiska åklagarmyndighetens och Olafs befogenheter, stärka förfarandegarantierna, förtydliga och stärka Olafs utredningsbefogenheter, inrätta en viss nivå av insyn i Olafs rekommendationer och rapporter samt klargöra bestämmelserna om samarbete och tillgång till uppgifter mellan Olaf och dess övervakningskommitté.

o
o   o

75.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Olafs övervakningskommitté.

(1) EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
(2) EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.
(3) EUT L 198, 28.7.2017, s. 29.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(6) Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2015, Taricco m.fl., C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0022.
(8) Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(9) Antagna texter, P8_TA(2017)0402.
(10) Antagna texter, P8_TA(2017)0491.
(11) Antagna texter, P8_TA(2016)0409.
(12) Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2016 om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (EUT C 50, 9.2.2018, s. 35).

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy