Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0220/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0220/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0197

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 168kWORD 62k
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
Γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4)
P8_TA(2018)0197B8-0220/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D055630–01 – 2018/2651(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D055630-01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 19ης Μαρτίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 26 Οκτωβρίου 2017, και δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2004, η KWS SAAT AG και η Monsanto Europe SA υπέβαλαν στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών από ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 («γενετικά τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2007/692/ΕΚ(5) της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών από ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση αυτή της Επιτροπής, στις 5 Δεκεμβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2006(6) («γνωμοδότηση της EFSA 2006»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2016, η KWS SAAT SE και η εταιρεία Monsanto Europe S.A./N.V. υπέβαλαν από κοινού αίτηση για την ανανέωση της χορηγηθείσας έγκρισης σύμφωνα με την απόφαση 2007/692/ΕΚ της Επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017(7) (η «γνωμοδότηση της EFSA 2017»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο αναφοράς της αιτήσεως ανανέωσης αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 για εισαγωγή και επεξεργασία(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των εν λόγω προϊόντων περιλαμβάνονται η ζάχαρη, το σιρόπι, οι αποξηραμένοι πολτοί και η μελάσσα, που όλα προέρχονται από τη ρίζα των ζαχαροτεύτλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολτοί και μελάσσα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και στις ζωοτροφές(9)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων τόσο στην EFSA 2006(10) όσο και στην EFSA 2017(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη προσάπτουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι δεν έχουν διενεργηθεί δοκιμές με τεμάχια των ριζών που συχνά αναμειγνύονται με μελάσσες και χορηγούνται ως συσσωματώματα, ότι η μελέτη επιδόσεων τριών εβδομάδων με πρόβατα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική, επειδή δεν είναι σαφές κατά πόσον αξιολογήθηκαν συναφείς τοξικολογικοί παράμετροι, ότι δεν προσκομίστηκε κανένα επιστημονικό στοιχείο προς υποστήριξη του ισχυρισμού ότι «η έκθεση του ανθρώπου στην πρωτεΐνη θα είναι αμελητέα», ότι, όσον αφορά την αλλεργιογένεση, δεν έχουν διενεργηθεί πειραματικές δοκιμές με τον καθαυτό γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ), ότι οι μελέτες που πραγματοποιούνται με απομονωμένη πρωτεΐνη δεν είναι πειστική απόδειξη του μη επιβλαβούς χαρακτήρα, και ότι η ανάλυση της σύστασης δεν διαθέτει τα δεδομένα για τον φωσφόρο και το μαγνήσιο που συνιστά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS η οποία προσδίδει αντοχή στη γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι τα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 θα εκτεθούν σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η καλλιέργεια με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση των φυτών και τα γεωπονικά χαρακτηριστικά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η γλυφοσάτη συνήθως ψεκάζεται στο φύλλωμα των φυτών, μπορεί να συσσωρευτεί στις ρίζες λόγω μετατόπισης μέσω του φυτού ή απορρόφησης από το έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορρόφηση της γλυφοσάτης μέσω των ριζών έχει αποδειχθεί σε διάφορα είδη καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των τεύτλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδρομή έκθεσης είναι σημαντική διότι οι ρίζες είναι το βασικό σημείο εισροής της γλυφοσάτης στο πεδίο απορροής(12)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους, καθώς και σχετικά με την κατανομή τους στο φυτό συνολικά, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA, τα όρια καταλοίπων της γλυφοσάτης δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 καθώς και κάθε πιθανή μεταβολή στη σύνθεσή της και στα γεωπονικά χαρακτηριστικά λόγω της έκθεσης στη γλυφοσάτη, δεν αξιολογήθηκαν από την EFSA·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικώς, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι σχετικές διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές από την EFSA και τον ECHA και εάν ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν, επί του παρόντος, απαιτήσει από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα ζαχαρότευτλα προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων ως μέρος του συντονισμένου πολυετούς κοινοτικού προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ομοίως, τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα ζαχαρότευτλα δεν αξιολογείται από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι γνωστό αν τα υπολείμματα γλυφοσάτης στα εισαγόμενα γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα της σειράς Η7-1 συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αποφάνθηκε ότι όλες πλην μιας οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης σε συμβατικές καλλιέργειες (δηλαδή, μη ΓΤ καλλιέργειες) ενέχει «κίνδυνο για τα άγρια χερσαία σπονδυλωτά», ενώ προσδιόρισε επίσης υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά για μερικές από τις βασικές χρήσεις στις συμβατικές καλλιέργειες(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA ταξινόμησε το φυτοφάρμακο γλυφοσάτη ως τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης γλυφοσάτης στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον είναι ευρύτατα τεκμηριωμένες’ λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 2017 μία σχετική αμερικανική μελέτη διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και της αφθονίας των ενήλικων πεταλούδων Monarch, ιδίως σε περιοχές συγκεντρωμένης γεωργικής δραστηριότητας(18)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέγκριση των γενετικώς τροποποιημένων ζαχαρότευτλων της σειράς Η7-1 για διάθεση στην αγορά θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση για καλλιέργειες σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στα ΓΤ φυτά που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις ζιζανιοκτόνων (σε σύγκριση με τα μη ΓΤ φυτά), δεδομένου ότι έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, βάσει της οποίας τα μέρη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους ή τελούν υπό τον έλεγχό τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέρα από τα όρια της δικαιοδοσίας τους(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση όσον αφορά την ανανέωση ή μη της έγκρισης των γενετικώς τροποποιημένων ζαχαρότευτλων της σειράς Η7-1 εμπίπτει στην δικαιοδοσία της Ένωσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρχαν τουλάχιστον 29 είδη ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(20)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαρτίου 2018, η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ψήφισε να μη διατυπώσει γνώμη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στη διαδικασία γενικώς, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(21)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(22) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά όταν η πράξη αυτή αφορά ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα αναστέλλοντας κάθε εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων φυτών που έχουν ανοχή στη γλυφοσάτη·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤΟ, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

8.  επισημαίνει τη δέσμευσή του να επισπεύσει τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, αν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώσει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες του για την ίδια πρόταση της Επιτροπής ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(4)––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15). Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0398).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).
(5) Απόφαση 2007/692/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2007, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (KM-ØØØH71-4) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 69).
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(8) EFSA 2017, σ. 3: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
(9) EFSA 2006, σ. 1 και σ. 7: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
(10) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
(11) Παράρτημα Ε – Παρατηρήσεις των κρατών μελών http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
(12) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(13) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11): 4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(15) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2017, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της 7.4.2017, σ. 12).
(16) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(17) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(18) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(19) Σύμβαση των ΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα, άρθρο 3: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(20) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(21) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(22) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(23) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου