Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0225/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/05/2018 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0199

Vastuvõetud tekstid
PDF 160kWORD 49k
Neljapäev, 3. mai 2018 - Brüssel
Presidendivalimised Venezuelas
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Euroopa Parlamendi 3. mai 2018. aasta resolutsioon valimiste kohta Venezuelas (2018/2695(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma arvukaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2) ning 12. märtsi 2015. aasta(3), 8. juuni 2016. aasta(4), 27. aprilli 2017. aasta(5) ja 8. veebruari 2018. aasta(6) resolutsioone olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Lima rühma (El Grupo de Lima) 23. jaanuari 2018. aasta ja 14. veebruari 2018. aasta deklaratsioone,

–  võttes arvesse nõukogu 13. novembri 2017. aasta ja 22. jaanuari 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. jaanuari 2018. aasta deklaratsiooni viimaste arengute kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri Fatou Bensouda 8. veebruari 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 19. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 20. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni humanitaarolukorra halvenemise kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse oma demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma 23. aprilli 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ennetähtaegsed presidendivalimised, mille kuulutas välja rahvusvaheliselt mittetunnustatud Venezuela põhiseaduslik kogu ja kiitis heaks riiklik valimisnõukogu, peaksid praeguse seisuga toimuma 20. mail 2018; arvestades, et riiklik valimisnõukogu otsustas piirata presidendivalimisteks kandidaate esitavate erakondade osalemist samal ajal toimuvatel kohalikel ja piirkondlikel valimistel;

B.  arvestades, et 25. jaanuaril 2018 otsustas Venezuela ülemkohus presidendivalimistest kõrvale jätta opositsioonierakondade koalitsiooni MUD (Mesa de la Unidad Democrática), mis kujutab tõsist õiglaste valimiste põhimõtte rikkumist ning võtab opositsioonikandidaatidelt võimaluse osaleda valimistel vabalt ja võrdsetel tingimustel;

C.  arvestades, et valimiste usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja kaasavusega seotud tingimused ei ole täidetud, nagu ilmnes Santo Domingos peetud kõnelustel, kus Venezuela valitsus ja opositsioon ei suutnud kokkuleppele jõuda; arvestades, et rahvusvahelised demokraatlikud organid, sealhulgas Euroopa Liit, lükkasid tagasi kutse vaadelda sellist ebaseaduslikku valimisprotsessi;

D.  arvestades, et 13. novembril 2017 otsustas Euroopa Liidu Nõukogu kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks; arvestades, et 22. jaanuaril 2018 otsustas Euroopa Liidu Nõukogu ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia põhimõtete rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine;

E.  arvestades, et viimased arengud Venezuelas põhjustavad veelgi suuremat polariseerumist ning inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukorra halvenemist; arvestades, et Venezuelat on tabanud enneolematu poliitiline, sotsiaalne, majandus- ja humanitaarkriis, mis on toonud kaasa palju surmajuhtumeid;

1.  lükkab kindlalt tagasi rahvusvaheliselt mittetunnustatud Venezuela põhiseadusliku kogu otsuse, mille kiitis heaks riiklik valimisnõukogu, korraldada ennetähtaegsed presidendivalimised, mis praegu on kavandatud 20. maile 2018; nõuab valimiste viivitamatut edasilükkamist, kuni valimiste usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja kaasavusega seotud vajalikud tingimused on täidetud;

2.  rõhutab, et EL tunnustab valimisi üksnes siis, kui need põhinevad teostataval ajakaval, mille suhtes on üleriigilise dialoogi raames kokku leppinud kõik asjaomased osalejad ja erakonnad, kui valimistel osalemise tingimused on võrdsed, õiglased ja läbipaistvad, kui kaotatakse opositsioonipoliitikutele kehtestatud keelud, vabastatakse poliitvangid, tagatakse riikliku valimisnõukogu erapooletus ja tasakaalustatud koosseis ning hoolitsetakse piisavate tagatiste, sealhulgas sõltumatute rahvusvaheliste vaatlejate olemasolu eest;

3.  nõuab, et viivitamata kuulutataks välja valimised, mis vastavad kõigile rahvusvahelistele standarditele ja on täielikult kooskõlas ARO kriteeriumidega; rõhutab, et selliste valimiste tulemusel sündiv seaduslik valitsus peab kiiresti lahendama praeguse majandus- ja sotsiaalkriisi Venezuelas ning tegutsema riigi rahvusliku leppimise nimel;

4.  kutsub nii valitsust kui ka opositsiooni üles võtma koos rahvusvaheliste finantseerimisasutustega viivitamatult vastu makromajandusliku stabiliseerimiskava, et lahendada riigi arvukad probleemid, nagu hüperinflatsioonist ning esmatarbekaupade ja ravimite nappusest tingitud humanitaarkriis; kordab Venezuela valitsusele esitatud üleskutset lubada toimetada riiki humanitaarabi;

5.  tuletab meelde, et praeguses olukorras ei ole Euroopa Parlamendil võimalik tunnustada sellise ebaseadusliku protsessi abil korraldatud valimisi; nõuab sellega seoses, et Euroopa Liit, ARO ja Lima rühm tegutseksid ühiselt ja kooskõlastatult;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.
(2) ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.
(3) ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.
(4) ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0200.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0041.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika