Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0225/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/05/2018 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 40k
Torstai 3. toukokuuta 2018 - Bryssel
Venezuelan presidentinvaalit
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista ((2018/2695(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2) sekä 12. maaliskuuta 2015(3), 8. kesäkuuta 2016(4), 27. huhtikuuta 2017(5) ja 8. helmikuuta 2018(6) antamansa päätöslauselmat Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018 ja 14. helmikuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017 ja 22. tammikuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. tammikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 19. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän 23. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että perustuslakia säätävän kansalliskokouksen, jota kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut, määräämät ennenaikaiset presidentinvaalit, joille kansallinen vaalineuvosto (CNE) on antanut tukensa, on nyt tarkoitus pitää 20. toukokuuta 2018; ottaa huomioon, että CNE päätti, että vain ne puolueet, jotka asettavat ehdokkaita presidentinvaaleihin, voivat osallistua samaan aikaan järjestettäviin paikallis- ja aluevaaleihin;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelan korkein oikeus päätti 25. tammikuuta 2018 sulkea oppositiopuolueiden Mesa de la Unidad Democrática -liittouman (MUD) presidentinvaalien ulkopuolelle, mikä rikkoo räikeästi reilujen vaalien periaatetta, sillä opposition ehdokkaat eivät voi kilpailla vapaasti ja tasaveroisesti vaaleissa;

C.  toteaa, että uskottavien, avointen ja osallistavien vaalien edellytykset eivät täyty, mikä kävi ilmi Santo Domingossa käydyissä neuvotteluissa, joissa Venezuelan hallitus ja oppositio eivät onnistuneet pääsemään sopimukseen; ottaa huomioon, että kansainväliset demokraattiset elimet, Euroopan unioni mukaan luettuna, kieltäytyivät kutsusta saapua tarkkailemaan tällaista laitonta vaaliprosessia;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto päätti 13. marraskuuta 2017 ottaa käyttöön Venezuelaa koskevan aseidenvientikiellon ja sellaisia aseisiin liittyviä tarvikkeita koskevan kiellon, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin; ottaa huomioon, että neuvosto päätti yksimielisesti 22. tammikuuta 2018 määrätä pakotteita rajoittavien toimenpiteiden kuten matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen muodossa seitsemää Venezuelan valtion viranhaltijaa vastaan demokraattisten periaatteiden noudattamatta jättämisen vuoksi;

E.  ottaa huomioon, että Venezuelan viimeaikaisten tapahtumien vuoksi polarisoituminen jatkuu ja ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiotilanne heikkenee entisestään; toteaa, että Venezuelassa on ennennäkemättömän vakava poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on johtanut lukuisiin kuolonuhreihin;

1.  vastustaa voimakkaasti kansainvälisen yhteisön tunnustusta vaille jääneen perustuslakia säätävän kansalliskokouksen tekemää ja kansallisen vaalineuvoston tukemaa päätöstä järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 20. toukokuuta 2018; kehottaa lykkäämään viipymättä vaaleja, kunnes tarvittavat edellytykset uskottavien, avointen ja osallistavien vaalien järjestämiselle täyttyvät;

2.  painottaa, että EU voi tunnustaa vaalit vain, jos ne järjestetään sellaisen realistisen vaaliaikataulun mukaisesti, joka on hyväksytty kansallisessa vuoropuhelussa, jossa ovat mukana kaikki asiaankuuluvat toimijat ja poliittiset puolueet, ja jos vaaleissa noudatetaan yhtäläisiä, oikeudenmukaisia ja avoimia osallistumisen ehtoja, mukaan lukien poliittisiin vastustajiin kohdistuvien kieltojen poistaminen, poliittisten vankien vapauttaminen, puolueettoman kansallisen vaalineuvoston tasapainoinen kokoonpano sekä riittävät takeet, joihin kuuluu riippumaton kansainvälinen vaalitarkkailu;

3.  vaatii määräämään viipymättä vaalit, jotka täyttävät kaikki kansainväliset normit ja jotka ovat täysin OAS:n vaatimusten mukaiset; korostaa, että tällaisten vaalien seurauksena syntyvän laillisen hallituksen on kiireellisesti puututtava Venezuelan nykyiseen talous- ja sosiaalikriisiin ja pyrittävä saamaan maassa aikaan kansallinen sovinto;

4.  kehottaa sekä hallitusta että oppositiota hyväksymään viipymättä makrotalouden vakauttamissuunnitelman yhdessä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, jotta voidaan vastata maan moniin haasteisiin, kuten hyperinflaation aiheuttamaan humanitaariseen kriisiin sekä perushyödykkeiden ja lääkkeiden puutteeseen; kehottaa jälleen Venezuelan viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun pääsyn maahan;

5.  muistuttaa, että nykyoloissa Euroopan parlamentti ei voi tunnustaa kyseisen laittoman prosessin tuloksena pidettäviä vaaleja; kehottaa Euroopan unionia, OAS:ää ja Liman ryhmää toimimaan yhtenäisesti ja koordinoidusti;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2)EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3)EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4)EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0200.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö