Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνίες εφαρμογής δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών
 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία *
 Προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ
 Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9
PDF 389kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D054380/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 6 Φεβρουαρίου 2018,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS/ΔΠΧΑ) 9 – Χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία σαφήνειας και συνέπειας κατά την ταξινόμηση των χρεωστικών μέσων με αρνητικά δικαιώματα προπληρωμής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) υπέβαλε στην Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2017 θετική γνωμοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότησή της η EFRAG καλύπτει ορισμένα από τα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έθεσε στην με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2017 επιστολή της προς την EFRAG·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία πρέπει να πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, όπως απαιτεί το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση απλώς θα διατηρήσει το status quo του υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους των συγκεκριμένων μέσων κατά τα ισχύοντα πριν από την εισαγωγή του IFRS/ΔΠΧΑ 9·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB έχει ορίσει για την 1η Ιανουαρίου 2019 την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του IFRS, ενώ επιτρέπεται και η εφαρμογή της ενωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2018 απαιτείται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο του IFRS 9· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στο πρότυπο IFRS δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της προτεινόμενης τροποποίησης πριν από την έγκριση και δημοσίευσή της·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιδίωξε με τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων(3) να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του Μαρτίου 2018, ώστε να έχουν εφαρμογή τις οικονομικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνίες εφαρμογής δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών
PDF 381kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής τους (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)08681) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 29 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 30 παράγραφος 6 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 6 Φεβρουαρίου 2018,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου 2018, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής («οι δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί»), καθώς και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ πριν από την τροποποιημένη ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («ΔΑΚ»), 1η Οκτωβρίου 2018, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρότασή της για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς από τα κράτη μέλη (COM(2017)0792

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα επιτρέψει την ευθυγράμμιση των ημερομηνιών εφαρμογής των δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών με την τροποποιημένη ημερομηνία εφαρμογής του τη2 οδηγίας ΔΑΚ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιστοιχεί προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017(2) περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, όπου ζητείται από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η ημερομηνία αίτησης της ΔΑΚ θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0404 και P8_TA(2017)0405.


Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 487kWORD 59k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 ΣΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 84 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0007/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ΣΕΕ, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η ισότητα και η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ισότητα στην εκπροσώπηση προκειμένου να αυξηθεί η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθετικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σειρά προτάσεων για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του, βάσει μαθηματικών τύπων που εκπονήθηκαν κατ’ εντολή του και υποβλήθηκαν σε αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διετής προθεσμία για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 29 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την προθεσμία αυτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν πρόσφατα εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποτελεί η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής σε εκλογικά θέματα της Επιτροπής της Βενετίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Νοεμβρίου 2015 πρότασή του για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για τις εκλογικές περιφέρειες και τα κράτη μέλη που αποτελούν μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, τα οποία εφαρμόζουν σύστημα λίστας και που αριθμούν έδρες που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό εδρών· θεωρεί ότι το όριο αυτό πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατανομή των εδρών·

1.  διαπιστώνει ότι η τρέχουσα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ισχύει μόνο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019· τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται νέα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

2.  αναγνωρίζει ότι με την ισχύουσα κατανομή των εδρών δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το 2019·

3.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  τονίζει ότι, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι μαθηματικοί τύποι για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή εδρών στο μέλλον, είναι πολιτικά επισφαλές το να προτείνει το Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο παρόν στάδιο·

5.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος κατά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

6.  προτείνει να εφαρμοστεί από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 μια νέα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 ΣΕΕ· θεωρεί ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί η προαναφερθείσα νομική κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των εδρών που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019 θα πρέπει να ισχύει έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή·

7.  υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο κράτος μέλος·

8.  υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του μεγέθους του Κοινοβουλίου θα αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  επισημαίνει ότι, δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν εγγενές δικαίωμα να κατέχουν τη βρετανική ή την ιρλανδική ιθαγένεια ή και τις δύο, και, ότι δυνάμει του δικαιώματός τους στην ιρλανδική ιθαγένεια, έχουν επίσης δικαίωμα στην ιθαγένεια της Ένωσης·

10.  επισημαίνει ότι η φθίνουσα αναλογικότητα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, βασίζεται στον αριθμό των εδρών ανά κράτος μέλος και όχι στην εθνικότητα των υποψηφίων·

11.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με ταχύτητα την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία·

12.  υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών και θα αποσταλεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

13.  θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατανομή με βάση τις αρχές των Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 14 ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και συμβατή με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από τους ευρωπαίους πολίτες·

14.  υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει και το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, για την οποία απαιτείται η έγκρισή του, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις που θα τους επιτρέψουν να διοργανώσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση για

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

(2)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπόλογες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές:

–  η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά κράτος μέλος που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών,

–  η φθίνουσα αναλογικότητα ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο δικαίωμα να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών·

–  η κατανομή των εδρών αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

Άρθρο 3

1.  Ο αριθμός των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024:

Βέλγιο

21

Βουλγαρία

17

Τσεχική Δημοκρατία

21

Δανία

14

Γερμανία

96

Εσθονία

7

Ιρλανδία

13

Ελλάδα

21

Ισπανία

59

Γαλλία

79

Κροατία

12

Ιταλία

76

Κύπρος

6

Λετονία

8

Λιθουανία

11

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

21

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

29

Αυστρία

19

Πολωνία

52

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

33

Σλοβενία

8

Σλοβακία

14

Φινλανδία

14

Σουηδία

21

2.  Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ(6) του Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή.

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Όλοι οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που έχουν κατανεμηθεί κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα.

Άρθρο 4

Εν ευθέτω χρόνω πριν την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου 2024-2029 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για μια επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395.
(4) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).
(6) Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57).


Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
PDF 417kWORD 55k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017/2233(ACI))
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Προέδρου του και του Προέδρου της Επιτροπής, ιδίως την επιστολή του τελευταίου της 2ας Οκτωβρίου 2017, η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις διατύπωσης που υπέβαλε ο Πρόεδρός του στις 7 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) και τα σχέδια τροπολογιών αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως το άρθρο 10 σχετικά με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της θητείας,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της μελέτης που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Κώδικας δεοντολογίας Επιτρόπων – Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 140 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0006/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 1 ΣΕΕ ορίζει ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και ότι η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 11 ΣΕΕ παρέχουν στους πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή έχει πλήρη ανεξαρτησία, ότι τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην ευρωπαϊκή ιδέα μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και ότι δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών αποσκοπούν στην εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών κατά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 ΣΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών δίνουν στα μέλη της Επιτροπής τη δυνατότητα να θέτουν υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη αποτελεί κοινή πρακτική τα μέλη της κυβέρνησης να θέτουν υποψηφιότητα στις εθνικές βουλευτικές εκλογές χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών επιτρέπουν επίσης στα μέλη της Επιτροπής να ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως κορυφαίοι υποψήφιοι («Spitzenkandidaten») για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει την υποστήριξή του στη διαδικασία για τους κορυφαίους υποψηφίους, όπως ορίζεται ρητά στη Συνθήκη, με την πρότασή του για την αναθεώρηση της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(7)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ, τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, και ότι τα άρθρα 10 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 1 ΣΕΕ επεκτείνουν την αρχή αυτή στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών παρέχουν επίσης τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την προστασία της διαφάνειας, της αμεροληψίας, του απορρήτου και της συλλογικότητας, που εξακολουθούν να ισχύουν για τα μέλη της Επιτροπής τα οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογική εκστρατεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των σχεδίων τροπολογιών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της διακριτικής ευχέρειας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 245 ΣΛΕΕ και στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής όταν οι Επίτροποι συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών ορίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ανθρώπινους ή υλικούς πόρους της Επιτροπής για δραστηριότητες που συνδέονται με προεκλογική εκστρατεία·

1.  επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος των ευρωπαϊκών εκλογών και μετά τη διεξαγωγή κατάλληλων διαβουλεύσεων, και ότι, συνεπώς, όπως συνέβη το 2014, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να προτείνουν κορυφαίους υποψηφίους προκειμένου να δίνεται στους ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να επιλέξουν ποιον θα εκλέξουν Πρόεδρο της Επιτροπής στις ευρωπαϊκές εκλογές·

2.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων αντικατοπτρίζει τη διοργανική ισορροπία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· τονίζει επιπλέον ότι η αρχή αυτή είναι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ένωσης και δεν μπορεί να ανατραπεί·

3.  τονίζει ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα υπήρχε επίσης ο κίνδυνος να προταθεί προς έγκριση από το Κοινοβούλιο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής που δεν θα συγκεντρώνει επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία·

4.  προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να απορρίψει κατά τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου της Επιτροπής οιονδήποτε υποψήφιο δεν έχει ορισθεί ως κορυφαίος υποψήφιος κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

5.  θεωρεί ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων συνιστά επίσης συμβολή στη διαφάνεια, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής γίνονται γνωστοί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, και όχι μετά, όπως συνέβαινε προηγουμένως·

6.  υπογραμμίζει ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων προάγει την πολιτική συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και ενισχύει την πολιτική νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, μέσω της αμεσότερης σύνδεσης των αντίστοιχων διαδικασιών εκλογής τους με την επιλογή των ψηφοφόρων· αναγνωρίζει επομένως τη σημαντική προστιθέμενη αξία που έχει η αρχή του κορυφαίου υποψηφίου στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της πολιτικής φύσης της Επιτροπής·

7.  θεωρεί ότι η πολιτική νομιμοποίηση της Επιτροπής θα ενισχυόταν περαιτέρω εάν περισσότεροι εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονταν μέλη της Επιτροπής·

8.  υπενθυμίζει ότι, κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υιοθέτησαν τη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων, δηλώνοντας τον υποψήφιό τους για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, και ότι διεξήχθησαν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια συνταγματική και πολιτική πρακτική που αντικατοπτρίζει τη διοργανική ισορροπία που προβλέπεται από τις Συνθήκες·

9.  θεωρεί ότι το 2014 η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων αποδείχτηκε επιτυχής και τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα αποτελέσουν την ευκαιρία να παγιωθεί η χρήση αυτής της πρακτικής·

10.  παροτρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους κορυφαίους υποψηφίους τους με ανοικτή, διαφανή και δημοκρατική ανταγωνιστική αντιπαράθεση·

11.  θεωρεί ότι τα σχέδια τροπολογιών συνάδουν με τα άρθρα 10 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 7 ΣΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι συνιστούν βελτίωση που παγιώνει τη διαδικασία δημοκρατικής εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής, που αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής εντός και εκτός υπηρεσίας· υπενθυμίζει τις απόψεις που έχουν ήδη εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν να ασκούν το αξίωμα, τη διαφάνεια, τον διορισμό της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες·

13.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προβλέπονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής ισχυρά πρότυπα διαφάνειας, αμεροληψίας και διασφαλίσεις προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων των επιτρόπων οι οποίοι συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογική εκστρατεία·

14.  υπενθυμίζει ιδίως το αίτημά του για τριετή περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν να ασκούν το αξίωμα·

15.  εγκρίνει τις τροπολογίες στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τις τροπολογίες και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του σημείου 4 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στη συμφωνία όπως δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 45 της 17ης Φεβρουαρίου 2018, σ. 46.)

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2016 με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017 – Για μια Ευρώπη που προστατεύει, ισχυροποιεί και αμύνεται» (COM(2016)0710).
(3) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0477.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0358.
(7) Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.).


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία *
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))
P8_TA(2018)0031A8-0017/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13308/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0419/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33 της απόφασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0017/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ
PDF 512kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (2017/2937(RSP))
P8_TA(2018)0032B8-0064/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19, 21 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στα άρθρα 20 και 227 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, το πρωτόκολλο αριθ. 12 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1) (οδηγία για τη φυλετική ισότητα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2) (οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ(3) (οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 3ης Φεβρουαρίου 2017, στην υπόθεση T-646/13 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe κατά της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2005, σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Απριλίου 2017, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, με τίτλο «Διακρίσεις όπως προκύπτουν από τις παραληφθείσες αναφορές»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αυγούστου 2017, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα της ΕΕ για την προστασία των μειονοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Β του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2017, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, με τίτλο «Μειονοτικές γλώσσες και εκπαίδευση: βέλτιστες πρακτικές και παγίδες»,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών στις 4 Μαΐου 2017 με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ και προστασία των μειονοτήτων»(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αρκετές αναφορές στις οποίες εκφράζονται ανησυχίες για διάφορες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος πολιτών της ΕΕ που ανήκουν σε μειονότητες και ότι διοργάνωσε ακρόαση σχετικά με διάφορα θέματα που εγείρουν οι αναφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της αρχής του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 ΣΕΕ αναφέρει ρητά τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά αξίζει να έχουν την ίδια μεταχείριση όπως τα άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι διεθνείς συμφωνίες παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο στην ΕΕ έχει ίσο δικαίωμα και καθήκον να αποτελεί πλήρες, ενεργό και ενσωματωμένο μέλος της κοινωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τις υποψήφιες χώρες, όπως ορίζεται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής αναφέρονται ως η συνηθέστερη μορφή διάκρισης και ότι οι διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις διακρίσεις(12)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία για την ίση μεταχείριση (COM(2008)0426) καλύπτει μεγάλο αριθμό τομέων όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και η παροχή αυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών στο πεδίο των διακρίσεων σε σχέση με τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα πρέπει να εξετάζονται επισταμένα προκειμένου να γίνονται κατανοητές οι ανησυχίες που διατυπώνουν οι πολίτες και να προτείνονται λύσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές αναφορές καταδεικνύουν ότι οι μειονότητες αντιμετωπίζουν δυσμενείς διακρίσεις κατά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά το μέλλον των μειονοτικών κοινοτήτων, ιδίως υπό το πρίσμα δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με εθνικές μειονότητες στα κράτη μέλη – βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων – διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν σαφή ευθύνη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος μελών της κοινότητας Ρομά, ιδίως στις συναλλαγές τους με τις περιφερειακές και τις εθνικές διοικητικές αρχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφέροντες που διαμαρτύρονται για την έλλειψη ολοκληρωμένης αντίδρασης και προστασίας από μέρους της ΕΕ σε ό,τι αφορά τα γλωσσικά και άλλα μειονοτικά τους δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, όπως τις ορίζει το ΔΕΕ·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι άτομα που ανήκουν σε μειονότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια προκειμένου να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και παραμένουν θύματα ρητορικής και εγκλημάτων μίσους·

2.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται πάντα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να αξιολογούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο τα εν λόγω δικαιώματα γίνονται σεβαστά·

Καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος αυτόχθονων, εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων: εθνική και ενωσιακή ευθύνη

3.  επισημαίνει ότι τα θέματα των μειονοτήτων δεν βρίσκονται αρκετά ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ισότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο την πολυμορφία των ατόμων στις κοινωνίες τους·

4.  φρονεί ότι είναι ευθύνη της ΕΕ να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για να προστατεύονται με ολοκληρωμένο τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

5.  τονίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των μειονοτήτων, και στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των κρατών μελών στο θέμα της προαγωγής της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανεκτικότητας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης·

6.  τονίζει ότι η ανάπτυξη οιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αποκλεισμούς, σε επίπεδο κοινότητας και συμμετοχικά και να συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση και τον διάλογο με τις ενδιαφερόμενες μειονοτικές κοινότητες·

7.  επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης των αυτόχθονων και των γλωσσικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ θα πρέπει να διενεργήσει ενισχυμένη παρακολούθηση των διακρίσεων σε βάρος εθνικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη·

8.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των αυτόχθονων, εθνικών ή γλωσσικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι η προστασία των εθνικών μειονοτήτων και η απαγόρευση διακρίσεων λόγω γλώσσας και ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα θέματα που εγείρονται στο ψήφισμά του σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη δεν έχουν ακόμη επιλυθεί·

Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις μειονότητες: προκλήσεις και ευκαιρίες

10.  τονίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και η προστασία τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κράτους δικαίου όπως ορίζεται στο έγγραφο της Κοπεγχάγης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το οποίο υπεγράφη το 1990·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα νομικά συστήματά τους εγγυώνται την απουσία διακρίσεων για άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και να λαμβάνουν στοχευμένα μέτρα προστασίας, βάσει συναφών διεθνών προτύπων· καταδικάζει κάθε μεροληπτική μεταχείριση ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες από δημοσίους υπαλλήλους· προτείνει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν χρήση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την καταγγελία παρόμοιων περιπτώσεων διακρίσεων και, όταν κρίνεται αναγκαίο, για την επιβολή κυρώσεων·

12.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και το νομικό καθεστώς όσων δεν είναι πολίτες που διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη·

13.  τονίζει ότι οι πόροι φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνικών μειονοτήτων αποτελούν βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής και πρέπει να θεωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να διαφυλαχθούν για τις μελλοντικές γενιές, μεταξύ άλλων, με τον τερματισμό των ρυπογόνων δραστηριοτήτων·

14.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, το πρωτόκολλο αριθ. 12 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ή να επικαιροποιήσουν τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναφών διεθνών συμφωνιών· τονίζει ότι γλωσσικές και αυτόχθονες μειονότητες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα εν λόγω έγγραφα·

15.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την έγκριση της πρότασης οδηγίας για την ίση μεταχείριση, και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν σε επανεκκίνηση των σχετικών διαπραγματεύσεων με σκοπό την ολοκλήρωσή τους πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Προστασία και προάσπιση των μειονοτικών γλωσσών

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας και να προστατεύσουν τη γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό της Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ·

17.  φρονεί ότι τα γλωσσικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα μιας γλώσσας έναντι μιας άλλης, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη κάθε κράτους μέλους·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, ως δυνητικού τρόπου αντιμετώπισης των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

19.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει δραστικότερα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ και της ομοφοβίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων, σε πλαίσιο σεβασμού των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών· συνιστά να παρακολουθούνται τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ και να παρέχονται σαφείς και προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τη αναγνώριση των διασυνοριακών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους στην ΕΕ· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στις δέουσες επενδύσεις για την παροχή στοχοθετημένης εκπαίδευσης σε διάφορα στάδια με στόχο την πρόληψη του εκφοβισμού και την καταπολέμηση της ομοφοβίας με διαρθρωμένο τρόπο·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, τηρούν με συνέπεια, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που αφορούν τα μέλη της οικογένειας και απαγορεύουν τις διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

º

º º

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(4) ECLI:EU:T:2017:59.
(5) ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 405.
(6) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 52.
(7) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 146.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0512.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0413.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0487.
(11) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
(12) Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077


Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
PDF 421kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) (2017/2936(RSP))
P8_TA(2018)0033B8-0068/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων (2012/29/ΕΕ) της 25ης Οκτωβρίου 2012(1), που επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα βίας, περιλαμβανομένων των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 21 της οδηγίας για τις προϋποθέσεις υποδοχής (2013/33/ΕΕ) της 26ης Ιουνίου 2013(2), στην οποία αναφέρονται ρητά τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων ανάμεσα στα ευάλωτα άτομα στα οποία θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη όσο εξετάζεται η αίτηση ασύλου τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις (2011/95/ΕΕ) της 13ης Δεκεμβρίου 2011(3), όπου ο ΑΓΓΟ ως σοβαρή μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας περιλαμβάνεται στους λόγους που πρέπει να εξετάζονται για την παροχή διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(5), με το οποίο απηύθυνε έκκληση για τερματισμό του ΑΓΓΟ σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω πρόληψης, μέτρων προστασίας και νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου του 2014, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαρτίου του 2010, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την οποία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλεια και πέντε Επίτροποι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του ΑΓΓΟ στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεών της,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, ειδικότερα δε τον στόχο 14(β),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ειδικότερα δε τον στόχο 5.3 σχετικά με την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων του 2013, με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017(6) σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της υπουργικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Σεπτεμβρίου του 2017, σχετικά με την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (A/RES/67/146),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ του 2017 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) (O-000003/2018 – B8-0005/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του στόχου 5 «Επίτευξη ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών» του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ζητείται ρητά να εξαλειφθούν οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι επιβλαβείς πρακτικές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ είναι μια πρακτική η οποία υπογραμμίζεται ως θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στο πλαίσιο του στόχου 14 «Προώθηση της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών, της χειραφέτησης και συμμετοχής γυναικών και κοριτσιών» του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II) στον θεματικό τομέα προτεραιότητας Β «Σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα» περιλαμβάνει ως δείκτη το ποσοστό των κοριτσιών και των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών που έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως επιβλαβής πρακτική διεθνούς φύσης, ο ΑΓΓΟ αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο ζήτημα, καθώς προσδιορίζεται στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ως επιβλαβής πρακτική που πρέπει να εξαλειφθεί έως το 2030·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στατιστική έκθεση της UNICEF του 2016 αναφέρει ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ, ωστόσο ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ο ΑΓΓΟ - που εξακολουθεί να ασκείται παραδοσιακά σε ορισμένες περιοχές της αφρικανικής ηπείρου, αλλά επίσης σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Ωκεανίας - αποτελεί επίσης πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σοβαρές επιπτώσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια που θίγονται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει σημειωθεί πρόοδος, έστω και άνιση, δεδομένου ότι το ποσοστό διάδοσης της πρακτικής έχει μειωθεί κατά 30 % περίπου· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η πρόοδος αυτή κινδυνεύει να αντισταθμιστεί από την αύξηση του πληθυσμού, καθώς μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών και γυναικών θα υποβάλλονται στη διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές που πρωτίστως επηρεάζουν την απόφαση των γονέων να υποβάλουν τις κόρες τους σε κοπή των γεννητικών οργάνων τους ή την επιλογή των γυναικών να υποβληθούν σε ΑΓΓΟ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο ΑΓΓΟ δεν συνδέεται με θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ισχυρή παρουσία της θρησκείας σε πολλές κοινότητες όπου εφαρμόζεται η πρακτική αυτή καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή θρησκευτικών και λοιπών ηγετών στο κίνημα κατά του ΑΓΓΟ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή πρέπει πάντα να εξετάζεται εντός του τοπικού πλαισίου προκειμένου να καταρτιστεί κατάλληλη στρατηγική για την εξάλειψή της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ συχνά δεν μπορεί να διαχωριστεί από άλλα θέματα ανισότητας των φύλων και εμφανίζεται ως μία μόνο από τις πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως: η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής· η έλλειψη θέσεων εργασίας ή απασχόλησης για τις γυναίκες· η αδυναμία να κατέχουν ή να κληρονομούν περιουσία· οι καταναγκαστικοί ή πρόωροι παιδικοί γάμοι· η σεξουαλική και η σωματική βία· και η έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως άλλες μορφές έμφυλης βίας, έτσι και ο ΑΓΓΟ αποτελεί μέσο ελέγχου του γυναικείου σώματος και παραβιάζει το δικαίωμα των γυναικών στην υγεία, την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και το δικαίωμά τους στη ζωή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ για την κατάργηση του ΑΓΓΟ είναι καλύτερη η πρόληψη από τη δίωξη, δεδομένου ότι οι δράστες, οι συνεργοί και οι υποστηρικτές είναι συχνά γονείς των θυμάτων, είναι προφανώς αναγκαίο να αρθούν τα εμπόδια στις διώξεις που αφορούν υποθέσεις ΑΓΓΟ, χωρίς ωστόσο να αγνοείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

1.  σημειώνει ότι, χάρη σε αποφασιστικές ενέργειες και ευαισθητοποίηση, έχει μειωθεί το ποσοστό διάδοσης του ΑΓΓΟ, και ενθαρρύνει όλους τους φορείς να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να διατηρηθεί η δυναμική αυτή στις χώρες όπου είναι διαδεδομένη η εν λόγω πρακτική·

2.  θεωρεί ότι η δυναμική αυτή αποτελεί ευκαιρία για να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη, πρωτίστως με τη δημιουργία δεσμών και συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ενδιαφερόμενων μερών και τομέων, με σκοπό την ενεργή συνεργασία τους για την εξάλειψη αυτής και άλλων πρακτικών που θίγουν τα κορίτσια, και των οποίων οι σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις ενδέχεται να τα επιβαρύνουν εφ’ όρου ζωής·

3.  αναγνωρίζει το ανεκτίμητο έργο που επιτελούν οι οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζονται με κοινότητες επιτόπου, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, σε σχέση με την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων, και αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να οικοδομηθούν γέφυρες ανάμεσά τους για να εξαλειφθεί ο ΑΓΓΟ·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πρόληψη του ΑΓΓΟ σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στους τομείς που αφορούν την υγεία συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας, την κοινωνική εργασία, το άσυλο, την εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής, την επιβολή του νόμου, τη δικαιοσύνη, την προστασία του παιδιού, τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία·

5.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ποινικοποιήσουν τον ΑΓΓΟ, καθώς και την προτροπή, τον εξαναγκασμό και την εξώθηση κοριτσιών να υποβληθούν σε αυτόν και ότι η Σύμβαση δεν προστατεύει μόνο τα κορίτσια και τις γυναίκες που κινδυνεύουν από ΑΓΓΟ αλλά και τα κορίτσια και τις γυναίκες που υπομένουν εφ’ όρου ζωής τις συνέπειες της πρακτικής αυτής (σε καταστάσεις όπως επαναγκτηριασμός, καταστάσεις σχετικές με το άσυλο, την πρόσβαση στην περίθαλψη κ.λπ.)· τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι η κουλτούρα, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η αποκαλούμενη «τιμή» δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των γυναικών·

6.  καλεί την ΕΕ και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε οι δεσμεύσεις της ΕΕ να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για την προώθηση μιας ολιστικής και ενοποιημένης προσέγγισης της βίας κατά των γυναικών και του ΑΓΓΟ·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποινικό δίκαιο όλων των κρατών μελών προστατεύει, είτε ρητά είτε σιωπηρά, τα κορίτσια και τις γυναίκες από τον ΑΓΓΟ, ωστόσο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την προφανή αναποτελεσματικότητά του, δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι συναφείς δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί στην ΕΕ·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι η επιβολή του νόμου, ειδικότερα δε η δίωξη, αποτελεί πρόκληση σε όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες καταγωγής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διευκολύνει τη στοχευμένη κατάρτιση για οικείους φορείς σχετικά με την ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων ΑΓΓΟ· ζητεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων ΑΓΓΟ·

9.  παρατηρεί ότι το ποινικό δίκαιο και η στοχευμένη κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται από προσπάθειες ευαισθητοποίησης, με στόχο να αποτραπεί η συνέχιση αυτής της πρακτικής·

10.  αναγνωρίζει ότι μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον ΑΓΓΟ και σε άλλες μορφές έμφυλης βίας είναι ότι η πράξη αυτή δεν συνιστά αποτέλεσμα κακής πρόθεσης, και τονίζει ότι, μολονότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία, πρέπει να ληφθεί υπόψη στις στρατηγικές που αποσκοπούν στην εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

11.  θεωρεί λυπηρή την αυξανόμενη ιατρικοποίηση σε ορισμένες χώρες και επιμένει ότι αποτελεί απαράδεκτη απάντηση στο ζήτημα της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων, όπως ήδη έχει επισημανθεί από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ· καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν ρητά την ιατρικοποίηση του ΑΓΓΟ, μεριμνώντας παράλληλα για την ευαισθητοποίηση του ιατρικού προσωπικού σχετικά με το ζήτημα αυτό·

12.  υπογραμμίζει ότι ο ΑΓΓΟ είναι μία από τις πιο προβλέψιμες μορφές έμφυλης βίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι θα λάβουν αποφασιστικά μέτρα πρόληψης στους καταυλισμούς προσφύγων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης την πρόληψη του ΑΓΓΟ και άλλων επιβλαβών πρακτικών στις διαδικασίες ένταξης και στο Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF), και να παρέχει σχετικές πληροφορίες μέσω του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο·

13.  ζητεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας για τους αιτούντες άσυλο για λόγους που συνδέονται με τον ΑΓΓΟ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και της αναθεώρησης των οδηγιών περί ασύλου, και μέσω του ρόλου του νέου Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο·

14.  προσβλέπει στη συγκρότηση του παγκόσμιου δικτύου που θα συνδέσει τους σχετικούς φορείς από όλα τα μέρη του κόσμου, ούτως ώστε να ανταλλάξουν ιδέες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτό το σημαντικό δίκτυο·

15.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών για ευέλικτη χρηματοδότηση, ώστε οι οργανώσεις βάσης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο κοινότητας να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση, προκειμένου η πληθώρα των θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών να αντιμετωπιστούν μαζί με τον ΑΓΓΟ με μια ολιστική προσέγγιση, και προκειμένου να δημιουργηθούν συνδέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς της ΕΕ και σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στις χώρες όπου εφαρμόζεται η εν λόγω πρακτική· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το έργο του EndFGM European Network και των μελών του, μεταξύ άλλων μέσω του έργου Change Plus, όσον αφορά την κατάρτιση εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση όχι μόνο της αλλαγής στη νομοθεσία αλλά και της αλλαγής στη συμπεριφορά των κοινοτήτων τους·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρούν στοιχεία για τη διάδοση του ΑΓΓΟ και των διαφόρων μορφών του και να καλέσουν τον ακαδημαϊκό χώρο να συμμετάσχει στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, στην έρευνα και στην εκπαίδευση της μελλοντικής γενιάς επαγγελματιών του τομέα του ΑΓΓΟ· αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης μπορεί να διαδραματίσει ρόλο· θωρεί ότι ένα κοινό ερευνητικό θεματολόγιο για τον ΑΓΓΟ θα έδινε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια περιοχών όπου εφαρμόζεται η εν λόγω πρακτική να συνδεθούν με τα πανεπιστήμια της ΕΕ, με σκοπό την οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής, τη βελτίωση της συγκέντρωσης στοιχείων και τη βελτίωση των ικανοτήτων των μελλοντικών επαγγελματιών σε διάφορους τομείς·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν βασικές πληροφορίες για τον ΑΓΓΟ και για άλλες πρακτικές που θίγουν τα κορίτσια στα προγράμματα σπουδών επιστημονικών πειθαρχιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του ΑΓΓΟ·

18.  τονίζει ότι, παρά το τοπικό του πλαίσιο, ο ΑΓΓΟ θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και ως ζήτημα ισότητας των φύλων, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, ώστε να αποφεύγεται η σπίλωση των κοινοτήτων που τον εφαρμόζουν·

19.  τονίζει ότι η εξασφάλιση της φοίτησης όλων των κοριτσιών σε σχολεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις κοινότητες που εφαρμόζουν την πρακτική του ΑΓΓΟ·

20.  εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που προσφέρουν και στη δύναμη που έχουν διάφορες οδοί επικοινωνίας όπως η τέχνη, η λογοτεχνία, τα νέα και τα τοπικά μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων στους ανθρώπους· τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών στη δημιουργία νέων αφηγημάτων για την ισότητα των φύλων και στην καταπολέμηση των υφιστάμενων δομών εξουσίας, μέσω δικτύων, προγραμμάτων ανταλλαγής, εκστρατειών ενημέρωσης και προγραμμάτων κατάρτισης·

21.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις χώρες όπου εφαρμόζεται η πρακτική να συγκροτήσουν δίκτυα και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την πρόληψη του ΑΓΓΟ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης κοινωνικών λειτουργών, ιατρικού προσωπικού, ηγετών κοινοτήτων και θρησκευτικών ηγετών, αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων· αναγνωρίζει ότι καμία θρησκεία δεν τάσσεται υπέρ της πρακτικής αυτής·

22.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα του ΑΓΓΟ και άλλων πρακτικών που θίγουν τις γυναίκες και τα κορίτσια στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διπλωματικές ενέργειες· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες για να τις ενθαρρύνουν να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για την κατάργηση του ΑΓΓΟ και να στηρίξουν τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της·

23.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι Αντιπροσωπείες και η ΕΥΕΔ καταρτίζονται ετησίως σχετικά με τον ΑΓΓΟ, στο πλαίσιο της κατάρτισης για θέματα δικαιωμάτων των παιδιών ή ισότητας των φύλων, και καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ευρέως γνωστά και να διαθέσει στον πληθυσμό-στόχο τα εργαλεία της, όπως την εργαλειοθήκη «United to end FGM» για επαγγελματίες διάφορων τομέων·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96.
(3) ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(4) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 142.
(5) ΕΕ C 332E της 15.11.2013, σ. 87.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου