Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2285(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0136/2018

Indgivne tekster :

A8-0136/2018

Forhandlinger :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Afstemninger :

PV 03/05/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0200

Vedtagne tekster
PDF 279kWORD 53k
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles
Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer"
P8_TA(2018)0200A8-0136/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om gennemførelsen af samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser (2017/2285(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser (EU) nr. 1303/2013(1),

–  der henviser til artikel 37 i forordningen om fælles bestemmelser om støtte til finansielle instrumenter fra ESI-fondene,

–  der henviser til artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1301/2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der omhandler fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer(2),

–  der henviser til artikel 4, litra d), i forordning (EU) nr. 1300/2013 om Samhørighedsfonden, der omhandler fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"(6),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om mindre udviklede regioner i EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2017 om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF(8),

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2017 om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik(9),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet(10),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2009 om grønbog om TEN-T-politikkens fremtid(11),

–  der henviser til Kommissionens syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed af 9. oktober 2017 med titlen "Min region, mit Europa, vores fremtid" (COM(2017)0583),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 med titlen "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2017 om et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi (COM(2017)0623),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 20. september 2017 med titlen "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner" (COM(2017)0534),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2013 med titlen "En fælles indsats for konkurrencedygtig og ressourceeffektiv bytrafik", COM(2013)0913),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 med titlen "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 med titlen "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 4. februar 2009 med titlen "TEN-T: en gennemgang af politikken – på vej mod større integration i det transeuropæiske transportnet til gavn for den fælles transportpolitik" (COM(2009)0044),

–  der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport fra august 2016 med titlen "Work Package 1: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013" (Arbejdspakke 1: Efterfølgende evaluering af programmerne under Samhørighedspolitikken 2007-2013) med fokus på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden,

–  der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport fra juni 2016 med titlen ”Regional development trends in the EU – Work Package 1: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013” (Regionaludviklingstendenser i EU – Arbejdspakke 1: Efterfølgende evaluering af programmerne under Samhørighedspolitikken 2007-2013) med fokus på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden,

–  der henviser til Kommissionens endelige rapport fra maj 2016 med titlen "Work Package 5: Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013" (Arbejdspakke 5: Efterfølgende evaluering af programmerne under Samhørighedspolitikken 2007-2013) med fokus på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 10. april 2017 om konkurrenceevnen i lavindkomst- og lavvækstregioner: rapport om de mindre udviklede regioner (SWD(2017)0132),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. maj 2010 med titlen "Høring om fremtidens politik for det transeuropæiske transportnet" (COM(2010)0212),

–  der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport med titlen "Approximated European Union greenhouse gas inventory: Proxy GHG emission estimates for 2016" (Omtrentlig drivhusgasopgørelse for Den Europæiske Union: Skøn over drivhusgasemissionerne i 2016),

–  der henviser til undersøgelsen med titlen "The world is changing, transport, too" (Verden er i forandring, også på transportområdet), bestilt af Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker, Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik, marts 2016,

–  der henviser til undersøgelsen med titlen "Fremtiden for EU's transportinfrastruktur", bestilt af Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker, Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik, januar 2010,

–  der henviser til Eurostats statistiske årbog fra 2016 med titlen "Energy, transport and environment indicators" (Indikatorerne for energi, transport og miljø) – 2016-udgaven,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i samt bilag 3 til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0136/2018),

A.  der henviser til, at den tematiske koncentration med henblik på at øge effektiviteten af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) og støtte regionernes indsats i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien helt bevidst har målrettet investeringerne under det tematiske mål 7 mod forbedring af kvaliteten af transportinfrastruktur, herunder effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur;

B.  der henviser til, at Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) yder støtte til udviklingen af både TEN-T og den regionale og lokale transportinfrastruktur, der ikke er placeret på TEN-T, navnlig i mindre udviklede medlemsstater og regioner, hvor der stadig er behov for en betydelig indsats for at etablere manglende forbindelser, fjerne flaskehalse og modernisere det rullende materiel;

C.  der henviser til, at transportsektoren og infrastrukturen for denne sektor er central og afgørende for ethvert lands udvikling og for velfærden for medlemsstaternes befolkninger, og at transportsektoren derfor vedbliver at være et centralt investeringsområde, der bidrager til vækst, konkurrenceevne og udvikling ved at styrke det økonomiske potentiale i alle EU's regioner, hvilket fremmer den økonomiske og sociale samhørighed, støtte det indre marked og herved lette samhørighed, integration og social og økonomisk inklusion, modvirke uligheder mellem regionerne ved at lette adgangen til tjenesteydelser og uddannelse i de mest afsidesliggende regioner, der i øjeblikket trues af affolkning, samt styrke netværk for opstart og udvikling af virksomheder;

D.  der henviser til, at 81 mia. EUR, eller næsten en tredjedel (31 %) af ESI-midlerne, i perioden 2007-2013 blev investeret i transportinfrastruktur; der henviser til, at de største positive virkninger af EU's investeringer i transportinfrastruktur er særligt tydelige at se i Central- og Østeuropa, som har modtaget 69 % af den samlede støtte til transport;

E.  der henviser til, at den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er kendetegnet ved forhøjelse af budgetterne for ESI-fondene og Connecting Europe-faciliteten (CEF); der henviser til, at den nylige økonomiske og finansielle krise og den forsinkede gennemførelse af programmeringsperioden ikke har haft nogen nævneværdige konsekvenser for transportinvesteringerne; der henviser til, at EU's investeringer i transportinfrastruktur er en af de politikker, der giver den største EU-merværdi på grund af de afledte virkninger, bl.a. på det indre marked, hvilket gør, at alle medlemsstaterne reelt er nettomodtagere af investeringer;

F.  der henviser til, at succeshistorier med hensyn til vej-, jernbane- og havneprojekter, der støttes via EU's budget, bidrager til økonomien, vækst, industri, eksport, turisme, handel og jobskabelse, får regioner til at blomstre på ny og vender tendenser til affolkning; der henviser til, at der findes en række eksempler på EU-merværdi, eksempelvis moderniseringen af jernbanelinjen E30/C-E30 fra Kraków til Rzeszów i Polen, jernbanen fra Sofia til Plovdiv i Bulgarien, jernbanetunnelen i Leipzig (modul 5 og 6 af City-Tunnel) i Tyskland, moderniseringen af sporet fra Votice til Benešov u Prahy i Tjekkiet, genopbygning af Ülemiste-knudepunktet i Tallinn, Estland, istandsættelsen af hovedvej DN6 fra Alexandria til Craiova i Rumænien, højhastighedsjernbanen Madrid-Valencia-Murcia i Spanien, færdiggørelsen af Trakia-motorvejen fra Sofia til havnebyen Burgas ved Sortehavet, metrolinje 4 i Budapest i Ungarn, metrolinjer i Sofia i Bulgarien og mange flere;

G.  der henviser til, at TEN-T og transportinfrastruktur såsom veje, investeringer i (højhastigheds)jernbaner, vandveje og lufttransport har høj prioritet for EU, og at øgede udenlandske direkte investeringer kunne udfylde tomrummet, såfremt der blev foretaget færre EU-investeringer, hvilket ville betyde, at profitter, skatteindtægter og jobmuligheder derved ville vandre ud af EU og måske øge regionernes afhængighed og makroøkonomiske ustabilitet; der henviser til, at en sådan proces ville undergrave Unionens regionale tilstedeværelse og politikker på langt sigt og føre til opsplitning og divergens;

H.  der henviser til, at udviklingen af hovednetkorridorer omfatter en række integrerede komponenter, eksempelvis infrastruktur til alternative brændstoffer (opladningsudstyr) og intelligente og innovative transportsystemer, og spiller en afgørende rolle som katalysator for dekarboniseringen af transportsystemet som helhed;

I.  der henviser til, at intelligente, fremtidssikrede og fuldt sammenkoblede transportnet, energinet og digitale net er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af et velfungerende europæisk indre marked og for at forbinde Europa med verdensmarkedet; der henviser til, at disse netværk reelt er hovedpulsårerne i Europas økonomiske vækst, territorale samhørighed og dets borgeres velfærd;

J.  der henviser til, at en mere integreret tilgang til investeringer i transportinfrastruktur vil fjerne flaskehalse, forbedre den multimodale konnektivitet og øge investeringerne i skift fra vejtransport til jernbanetransport og i miljøvenlige køretøjer, eksempelvis elbiler, jernbaner og vandveje; der henviser til, at dette vil føre til diversificering af transportenergikilderne og grønnere transportnetværk og dermed til mindskede drivhusgasemissioner og forbedret luftkvalitet samt stimulere yderligere tiltag til bekæmpelse af klimaændringer;

K.  der henviser til, at transportpolitikken er en vigtig brik i EU's energi- og klimapolitik; der henviser til, at EU-målene for mindsteandelen af energi, som skal komme fra vedvarende kilder, og for nedbringelse af drivhusgasemissionerne ikke vil kunne indfries uden et væsentligt bidrag fra transportsektoren;

1.  understreger, at CEF, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) fortsat bør være de vigtigste kilder til EU's investeringer i transportinfrastruktur under det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer" i den næste programmeringsperiode; foreslår, at disse finansieringskilder på grund af den store europæiske merværdi og de omfattende afledte virkninger, der skabes, fortsat bør være til rådighed og give afbalanceret dækning til alle EU's medlemsstater og regioner for at bidrage til gennemførelsen af EU's samhørighedpolitik;

2.  bemærker, at interventionslogikken bag EU's investeringer i transportinfrastruktur fortsat bør være en velafbalanceret konstruktion af centralt forvaltede og delte forvaltningskilder med henblik på at håndtere behovene inden for politik og finansiering; minder om, at CEF har til formål centralt at beskæftige sig med TEN-T-korridorerne som EU-dækkende prioritet, herunder sikkerhed, teknologisk innovation og miljømæssige aspekter forbundet hermed; minder også om, at EFRU og Samhørighedsfonden har en stærk regional dimension, der imødekommer lokale behov (byområder og bynære områder) og særlige regionale forhold; påpeger, at de støtter konnektiviteten med TEN-T og mobilitet ved hjælp af sekundære og tertiære knudepunkter og multimodale terminaler (omfattende TEN-T-net); understreger i denne forbindelse, at de relevante budgetbevillinger for de tre finansieringskilder skal styrkes på en afbalanceret måde med henblik på at undgå en asymmetrisk fordeling af investeringerne mellem niveauerne; opfordrer Kommissionen til at fremme forenklede, hurtige og fleksible procedurer for overførsel af midler mellem regioner, operationelle programmer og programakser under ESI-fondene for i passende omfang at kunne reagere på skiftende økonomiske realiteter og regionale behov;

3.  mener, at den rolle, som supplerende kilder – såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og finansieringsinstrumenter – skal spille, bør defineres ud fra deres komplementaritet med EFRU og Samhørighedsfonden og disses additionalitet i forhold til EIB's långivning; bemærker, at 2017-udbudsrunden med blandet finansiering under Connecting Europe-faciliteten blev udformet med henblik på at styrke disse synergier, men også udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, og at der er behov for yderligere kapacitetsstøtte; bemærker i denne forbindelse, at EFSI bør tjene som en platform for offentlig-private partnerskaber (OPP'er) med hensyn til at matche finansielle instrumenter med private investeringer og national/regional finansiering på projektniveau; bemærker, at finansielt solide infrastrukturprojekter primært bør støttes af lån, EU-garantier eller blandet finansiering som supplement til finansiering via EFRU, Samhørighedsfonden eller Connecting Europe-faciliteten; mener dog, at tilskud fortsat bør være den vigtigste finansieringskilde til investeringer i bæredygtig offentlig transport;

4.  bemærker, at infrastruktur kræver objektiv forudgående kvantificering af efterspørgslen og fremtidige behov, inden budgettet og leveringsmetoderne fastlægges; understreger, at det inden for disse vigtige netinfrastrukturer via EFRU's og Samhørighedsfondens udvælgelseskriterier bør være muligt at tage hensyn til det eksisterende behov på et passende territorielt niveau; bemærker desuden, at anvendelse af modeller for transportnet på tværeuropæisk plan, regionalt og lokalt kan være effektivt med hensyn til at vise, hvor der med investeringer bedst kan skabes europæisk merværdi;

5.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at fremme bæredygtig transport og fjerne flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer at udarbejde en tjekliste over udvælgelseskriterier, som bedre afspejler lokale og regionale behov med hensyn til transportinfrastruktur, som en hjælp til at fastsætte den samlede bevillingsramme for transport, investeringsbehovet samt prioriteringer; bemærker, at det er vigtigt at basere sig på data fra EU's resultattavle for transport, der er af høj kvalitet, troværdige, ajourførte, strukturerede og tilgængelige; bemærker endvidere, at der i denne tjekliste kan indgå punkter som f.eks. multimodal konnektivitet, særlige lokale og regionale forhold, tilgængeligheden af alternative transportformer, sikkerhed i forbindelse med vej- og jernbanetransport og indvirkningen på miljøet;

6.  noterer sig behovet for, at EFRU, Connecting Europe-faciliteten og Samhørighedsfonden i højere grad retter flere integrerede investeringer i grundlæggende transportinfrastruktur mod mindre udviklede regioner samt bjergområder, fjerntliggende områder, affolkede eller afsidesliggende regioner med dårlig tilgængelighed, når der ved hjælp af en passende cost-benefit-analyse er konstateret en EU-merværdi, samt behovet for at forbedre arbejdet med multimodale forbindelser; understreger, at forbedring af tilgængeligheden i disse regioner er en forudsætning for økonomisk udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – via en offentlig høring forud for projektgennemførelsen – at tilskynde til mere aktiv deltagelse fra den offentlige sektor i transportløsninger på nationalt og regionalt niveau, men også lokalt i by og på land, med henblik på at udvikle optimale transportinvesteringer;

7.  bemærker, at bæredygtige innovationer inden for transport fordrer synergier og komplementaritet mellem de tre vigtigste instrumenter – ESI-fondene, Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020 samt efterfølgeren til dette program;

8.  opfordrer til at styrke EFRU's støtte til europæisk territorialt samarbejde med yderligere ressourcer, idet der fokuseres på centrale investeringer i bæredygtig transportinfrastruktur (eksempelvis grænseoverskridende vandveje, havne, broer, jernbaner, sammenkobling af transportformer og terminaler osv.); er af den opfattelse, at der bør sættes fokus på konnektivitet i grænseoverskridende regioner, herunder ved EU's eksterne grænser, samt rådgivning og kapacitetsopbygning på projektniveau; opfordrer til, at handelshindringer fjernes for at lette investeringer, navnlig grænseoverskridende investeringer (i vandveje, jernbane- og vejtransport), og adgang til eksterne markeder;

9.  opfordrer til en øjeblikkelig lukning af hullerne i transportinfrastrukturen med Vestbalkan i forbindelse med integrerede transportprojekter ved at fokusere på yderligere investeringer i konnektivitet og afhjælpning af transportmæssige flaskehalse, navnlig på baggrund af Kommissionens meddelelse om det europæiske perspektiv for Vestbalkan; minder i denne forbindelse om betydningen af det europæiske territoriale samarbejde og de makroregionale strategier for integrerede transportprojekter, og noterer sig samtidig behovet for bedre koordinering af transportplaner og -projekter med henblik på at lukke huller i transportinfrastrukturen, eksempelvis med Vestbalkan; minder endvidere i denne forbindelse om, at søhavne og vandveje meget ofte er grænseoverskridende enheder og bør nyde godt af den samme medfinansieringssats som grænseoverskridende jernbane- og vejprojekter;

10.  understreger, at det er nødvendigt at integrere miljøbeskyttelse i samhørighedspolitikken for så vidt angår målsætningen om bæredygtig transport for på denne måde at forfølge EU's mål om at mindske CO2-emissionerne; opfordrer Kommissionen til at forpligte medlemsstaterne til at integrere EU's miljølovgivning i processen med at vedtage og planlægge projekter, som kan modtage støtte, navnlig Natura 2000, strategiske miljøvurderinger, miljøkonsekvensvurderinger, luftkvalitet, vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fugledirektivet samt Det Europæiske Miljøagenturs transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM);

11.  understreger, at der bør ydes mere støtte til fremme af intelligent trafikstyring, herunder gennem digitalisering, ved at gøre mere effektiv brug af den eksisterende infrastruktur og ved at omdirigere trafikken til tidspunkter, hvor trafikken er mindre intensiv;

12.  opfordrer til en målrettet og ambitiøs fælles europæisk transportpolitik baseret på en finansieringsramme, der er integreret i og koordineret med EU's transportinstrumenter; mener, at den tematiske koncentration bør bibeholdes med henblik på at tillade forenklinger og synergier mellem forskellige finansieringskilder på projektniveau; foreslår, at der udarbejdes et fælles regelsæt for alle finansieringskilder i forbindelse med alle tematiske mål; finder det nødvendigt at strømline, standardisere og fremskynde procedurerne i forbindelse med offentlige udbud og statsstøtte;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat medfinansiering af projekter i næste programmeringsperiode og til at følge princippet om, at midler, som ikke anvendes, mistes;

14.  glæder sig over arbejdet i Jaspersfaciliteten (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner), Det Europæiske Ekspertcenter for Offentligt-private Partnerskaber (EPEC) og Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH); forventer dog, at EIB-gruppens transportinfrastrukturoperationer inden for EU vil afsætte væsentligt flere midler til omfattende rådgivningsbistand til lokale, regionale og nationale myndigheder på et tidligere tidspunkt i forbindelse med udvælgelsen og den forudgående vurdering af projekter med EU-merværdi;

15.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den nye forordning/de nye forordninger om samhørighedspolitikken efter 2020 at foreslå, at flere af de midler, der er til rådighed, øremærkes til fælles infrastruktur eller teknologier i byerne, som kan bidrage til dekarbonisering af transporten i byområder og mindskelse af luftforureningen fra motorkøretøjer;

16.  støtter tildelingen af tilstrækkelige ressourcer til forskning, programmer og projekter, der fremmer trafiksikkerheden i Europa, i overensstemmelse med Vallettaerklæringen om trafiksikkerhed;

17.  understreger behovet for at sikre, at der stilles ressourcer til rådighed til støtte for bæredygtig bytrafik, udvikling af intelligente transportsystemer, projekter for cyklister og fodgængere og bedre adgang til transport for personer med handicap;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Regionsudvalg, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, medlemsstaternes regeringer samt de nationale og regionale parlamenter i medlemsstaterne.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.
(4) EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.
(6) EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0067.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0316.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0222.
(10) EUT C 316 af 22.9.2017, s. 155.
(11) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 35.

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik