Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2666(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0218/2018

Indgivne tekster :

B8-0218/2018

Forhandlinger :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Afstemninger :

PV 03/05/2018 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0201

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 50k
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles
Beskyttelse af migrantbørn
P8_TA(2018)0201B8-0218/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. april 2017 om beskyttelse af migrantbørn (COM(2017)0211),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2017 om beskyttelse af migrantbørn,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til den resolution, som FN's Generalforsamling vedtog den 19. september 2016 med titlen "New York Declaration for Refugees and Migrants" (New York-erklæringen om flygtninge og migranter)(1),

–  der henviser til punkt 44 i generel bemærkning nr. 21 (2017) fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om børn på gaden af 21. juni 2017(2),

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder "Intet barn må lades i stikken" af 6. marts 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder(3),

–  der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(4),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet(5),

–  der henviser til EU-Domstolens dom af 12. april 2018 i sag C-550/16, A og S mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie(6),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om beskyttelse af migrantbørn (O-000031/2018–B8‑0016/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der ifølge Unicef anslås at være 5,4 mio. migrantbørn i Europa(7); der henviser til, at der ifølge de seneste tal fra FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR) ankom 32 039 børn til Grækenland, Italien, Spanien og Bulgarien i 2017; der henviser til, at 46 % af dem var uledsagede eller var blevet adskilt fra deres familier, mens de resterende 54 % var ledsaget af deres forældre eller andre omsorgspersoner; der henviser til, at der pr. 1. september 2016 var indberetninger om 821 børn, der var frihedsberøvet i ni medlemsstater; der henviser til, at de fleste medlemsstater hverken fremlægger eller systematisk indsamler data om børn, der er frihedsberøvet i forbindelse med immigration(8);

B.  der henviser til, at medlemsstaterne et år efter offentliggørelsen den 12. april 2017 af henstillingerne i Kommissionens meddelelse om beskyttelse af migrantbørn stadig står over for udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af dem;

C.  der henviser til, at manglen på pålidelige oplysninger og de langvarige procedurer for familiesammenføring og udpegning af værger såvel som frygten for at blive tilbageholdt, sendt tilbage eller overført, fører til, at børn vælger at forsvinde, hvilket gør dem udsatte dem for menneskehandel, vold og seksuel udnyttelse;

D.  der henviser til, at manglen på børnebeskyttelsestjenester og aktiviteter for børn på modtagelsescentrene har en skadelig indvirkning på børns mentale sundhed;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen om barnets rettigheder kræver, at barnets tarv skal komme i første række i forbindelse med alle foranstaltninger, der vedrører børn;

F.  der henviser til, at medlemsstaterne ifølge nyere sammenlignende forskning(9) integrerer asylsøgende børn i skolerne i forskellige tempi, og i nogle tilfælde først efter mere end tre måneder efter tidspunktet for indgivelsen af asylansøgningen, hvilket giver ældre børn særlige problemer;

G.  der henviser til, at adgangen til asylprocedurer ifølge rapporterne fra Asylum Information Database i 2016 ofte er problematisk og kan føre til yderligere væsentlige forsinkelser(10);

H.  der henviser til, at nogle medlemsstater stadig står over for udfordringer i forbindelse med aldersvurderinger og med beskyttelse af børn, der ikke ansøger om asyl;

I.  der henviser til, at det i en nylig rapport fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) om ankomst af seksuelt udnyttede migranter anslås, at 80 % af de piger, der ankommer fra Nigeria via den centrale Middelhavsrute – hvis antal er steget markant fra 1 454 i 2014 til 11 009 i 2016 – er potentielle ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse; der henviser til, at medlemsstaterne oplever vanskeligheder med at udpege og støtte piger, der er ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse;

J.  der henviser til, at statsløshed fra barnsben giver alvorlige menneskerettighedsrelaterede udfordringer og dermed forsinker processen med at fastslå børns status i Den Europæiske Union, hvilket fratager børn adgangen til basale ydelser og rettigheder;

1.  understreger, at alle børn uanset deres migrantstatus eller flygtningestatus først og fremmest er berettiget til alle de rettigheder, der er nedfældet i FN's konvention om barnets rettigheder;

2.  er af den faste overbevisning, at Kommissionen bør bistå medlemsstaterne med at indføre og reelt at gennemføre en holistisk, rettighedsbaseret tilgang i alle politikker, der vedrører børn;

3.  understreger, at det er vigtigt at opbygge en individuel plan baseret på det enkelte barns behov og andre specifikke sårbarheder under hensyntagen til, at børns livskvalitet og trivsel også kræver tidlig integration, et lokalsamfundsbaseret støttesystem og mulighed for at udnytte deres fulde potentiale; er af den opfattelse, at en sådan tilgang også har vist sig at være effektiv i forhold til at forhindre, at børn forsvinder;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at virkeliggøre princippet om barnets tarv i forbindelse med alle afgørelser, der vedrører børn, uanset deres status;

5.  understreger, at al nødvendig information om børns rettigheder, processer og muligheder for beskyttelse bør være tilgængelig for børn på en børnevenlig og kønssensitiv måde og på et sprog, de forstår; opfordrer Det Europæiske Asylstøttekontor til at hjælpe medlemsstaterne med at fremstille passende modtagelsesmateriale til at informere børn;

6.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for udpegelse af værger eller midlertidige værger for uledsagede børn efter deres ankomst;

7.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at alle børn, så snart de ankommer, har adgang til specialiserede medarbejdere, der arbejder med beskyttelse af børn, herunder i hotspots og faciliteter, der huser børn, og ved grænsesteder;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle børn, og navnlig uledsagede børn, har adgang til værdig indkvartering og sundhedsydelser, samt til at sikre fuld adgang til formel og inkluderende uddannelse på samme vilkår som børn fra EU-værtslandene, herunder forberedende foranstaltninger, som f.eks. sprogundervisning, for at sikre, at børnene bliver integreret i værtssamfundet under hele deres ophold på medlemsstatens område;

9.  minder om, at uledsagede børn skal placeres i andre faciliteter end voksne for at undgå enhver risiko for vold og seksuelt misbrug;

10.  opfordrer til, at flytningen af de resterende uledsagede børn fra Grækenland og Italien, som er berettigede i henhold til EU's afgørelser om omfordeling, prioriteres; opfordrer til, at der etableres strukturer til fortsat at flytte børn fra ankomstmedlemsstaterne, når dette er i deres bedste interesse;

11.  anerkender den afgørende rolle, der spilles af de lokale og regionale myndigheder, som er i frontlinjen med hensyn til modtagelse og integration af migrantbørn på trods af begrænsede ressourcer; opfordrer medlemsstaterne til at opbygge kapacitet og afsætte tilstrækkelige ressourcer til modtagelse af migrantbørn, navnlig uledsagede børn;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelig og vedvarende finansiering og støtte til lokale og regionale myndigheder og sikre adgang til EU-midler som f.eks. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF);

13.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til uden yderligere forsinkelse at gå videre med alle udestående familiesammenføringsprocedurer;

14.  understreger, at børn ikke skal tilbageholdes i forbindelse med immigration, og opfordrer medlemsstaterne til at indkvartere alle børn og familier med børn på lokalsamfundsbaserede steder, hvor de ikke er frihedsberøvet, mens deres indvandrerstatus behandles;

15.  mener, at Kommissionen bør iværksætte traktatbrudsprocedurer mod medlemsstaterne i tilfælde af langvarig og systematisk tilbageholdelse af børn og deres familier i forbindelse med immigration med henblik på at sikre overholdelsen af børns grundlæggende rettigheder;

16.  fremhæver behovet for, at medlemsstaterne hurtigst muligt investerer i psykologisk og psykiatrisk bistand og rehabilitering for at behandle børns mentale sundhedsproblemer;

17.  fremhæver vigtigheden af, at der etableres et solidt identifikations- og registreringssystem med udgangspunkt i barnets tarv for at sikre, at børn kommer ind under og forbliver i de nationale beskyttelsesordninger, med en tilgang der har fokus på børn hele vejen igennem proceduren, i fuld overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder; understreger, at medlemsstaterne ikke må anvende tvang med henblik på at indsamle børns biometriske data;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis om aldersvurderingsprocedurer med henblik på at få fastsat høje standarder for aldersvurderingsprocessen i hele EU; understreger, at lægeundersøgelser af børn bør gennemføres på en måde, der ikke er krænkende, og som respekterer børns værdighed;

19.  opfordrer desuden medlemsstaterne til at optrappe indsatsen og det grænseoverskridende samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder og børnebeskyttelsesmyndigheder om at finde og beskytte forsvundne børn, samtidig med at det sikres, at barnets tarv altid komme i første række;

20.  beklager dybt det fortsatte og udbredte fænomen med statsløse børn; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at børns statsløshed tackles på passende vis i nationale love i fuld overensstemmelse med artikel 7 i FN's konvention om barnets rettigheder;

21.  anerkender de fremskridt, som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort med EU's værgemålsnet, og opfordrer medlemsstaterne til at støtte dette;

22.  understreger, at alle aktører, som arbejder med børn skal have en ren straffeattest, især for så vidt angår alle former for børnerelaterede forbrydelser eller lovovertrædelser; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for løbende og passende uddannelse i uledsagede mindreåriges rettigheder og behov, herunder alle gældende standarder for beskyttelse af børn;

23.  opfordrer medlemsstaterne til at øge indsatsen, herunder det grænseoverskridende samarbejde, for at identificere børn, der er ofre for menneskehandel, misbrug og enhver form for udnyttelse, og til at sikre, at alle børn, der er ofre, har lige adgang til offerstøttetjenester; erkender, at der er et særligt problem, hvad angår udnyttelse af piger til prostitution;

24.  understreger, at etableringen af nye sikre og lovlige ruter ville sætte Unionen og medlemsstaterne i stand til bedre at håndtere beskyttelsesbehovene, navnlig for børn, og underminere smuglernes forretningsmodel;

25.  anerkender det humanitære bidrag, som en række nationale og europæiske NGO'er, blandt andre dem, der udfører eftersøgnings- og redningsoperationer, har ydet i retning af varetagelse af barnets tarv;

26.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at optrappe indsatsen for sammen at tackle forskellige former for organiseret kriminalitet, herunder handel med børn, bekæmpe straffrihed og sikre, at gerningsmændene bag sådanne forbrydelser, hvad enten de er EU- eller ikke-EU-statsborgere, hurtigt bliver retsforfulgt;

27.  mener, at migrantbørns rettigheder bør prioriteres i budgettet for perioden efter 2020 i overensstemmelse med ånden i Kommissionens meddelelse fra 2017 om beskyttelse af migrantbørn, målene for bæredygtig udvikling og Kommissionen værktøjskasse vedrørende anvendelsen af EU-midler til integration af personer med migrantbaggrund;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at øge det grænseoverskridende samarbejde, informationsudveksling og koordinering mellem de forskellige tjenester i medlemsstaterne med henblik på at lukke hullerne og sikre, at ordningerne for beskyttelse af børn er hensigtsmæssige og ikke fragmenterede;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1) UN Resolution A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(2) https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/
(3) EUT C 289 af 9.8.2016, s. 57.
(4) EUT C 58 af 15.2.2018, s. 9.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0329.
(6) ECLI:EU:C:2018:248.
(7) https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
(8) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
(9) #Backtoschool’ by the Global Progressive Forum, Migration Policy Group and the SIRIUS European Policy network, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool
(10) AIDA-rapport fra 2016 (s. 3).

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik