Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2922(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0217/2018

Indgivne tekster :

B8-0217/2018

Forhandlinger :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Afstemninger :

PV 03/05/2018 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0202

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 47k
Torsdag den 3. maj 2018 - Bruxelles
Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om et globalt stop for dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (2017/2922(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter(1) (herefter "kosmetikforordningen"),

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2013 om testning på dyr og markedsføringsforbud og om situationen vedrørende alternative metoder inden for kosmetik (COM(2013)0135),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 19. september 2016 om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til dyreforsøg inden for kosmetik (2013-2015) (COM(2016)0599),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. juni 2015 om det europæiske borgerinitiativ "Stop vivisektion" (C(2015)3773),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom af 21. september 2016 i sag C-592/14(2),

–  der henviser til den særlige Eurobarometerundersøgelse nr. 442 af marts 2016 med titlen "Europæernes holdninger til dyrevelfærd",

–  der henviser til undersøgelsen fra januar 2017 med titlen "Animal Welfare in the European Union" (Dyrevelfærd i Den Europæiske Union), der blev bestilt efter anmodning fra Udvalget for Andragender,

–  der henviser til forespørgsel til Rådet om et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at kosmetikforordningen fastsætter betingelserne for markedsføringen af kosmetiske produkter og ingredienser i EU og sigter mod at skabe et indre marked for kosmetiske produkter og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed;

B.  der henviser til, at artikel 13 i TEUF fastsætter, at der i forbindelse med udformning og gennemførelse af Unionens politikker, navnlig vedrørende det indre marked, bør tages fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener;

C.  der henviser til, at kosmetik er en integreret del af EU-borgernes dagligdag og omfatter en bred vifte af produkter, der spænder fra sminke og deodoranter til produkter til badning, brusebadning og solbadning, hårpleje og hudpleje, neglepleje, barbering samt produkter til mundhygiejne;

D.  der henviser til, at EU har forpligtet sig til at fremme dyrevelfærd og samtidig beskytte folkesundheden og miljøet;

E.  der henviser til, at kosmetikforordningens artikel 10 for at garantere sikkerheden i forbindelse med kosmetik foreskriver, at der skal gennemføres en sikkerhedsvurdering og udarbejdes en sikkerhedsrapport for hvert produkt;

F.  der henviser til, at kosmetikforordningens artikel 11 kræver, at der opbevares et dossier med produktinformationer for ethvert produkt, der bringes i omsætning, som skal indeholde oplysninger om ethvert dyreforsøg, der er udført i forbindelse med udviklingen eller sikkerhedsvurderingen af det kosmetiske produkt eller dets ingredienser;

G.  der henviser til, at afprøvning af færdige kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser på dyr har været forbudt i EU siden henholdsvis september 2004 og marts 2009 ("dyreforsøgsforbuddet");

H.  der henviser til, at markedsføring af færdige kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser, der er blevet afprøvet på dyr, har været forbudt i EU siden marts 2009, bortset fra toksicitet efter gentagne doser, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik; der henviser til, at markedsføringsforbuddet for disse specifikke komplekse sundhedsmæssige virkningers vedkommende har fundet anvendelse siden marts 2013, uanset om der findes alternative forsøgsmetoder uden anvendelse af dyr ("markedsføringsforbuddet");

I.  der henviser til, at de fleste af ingredienserne i kosmetiske produkter også anvendes i mange andre forbruger- og industriprodukter, såsom lægemidler, vaske- og rengøringsmidler og andre kemikalier samt fødevarer; der henviser til, at disse ingredienser kan have været afprøvet på dyr under de relevante retlige rammer, f.eks. REACH-forordningen(3), hvor der ikke var noget alternativ;

J.  der henviser til, at den særlige Eurobarometerundersøgelse nr. 442 fra marts 2016 viser, at 89 % af EU's borgere er enige i, at EU bør gøre mere for at fremme en større bevidsthed om betydningen af dyrevelfærd på internationalt plan, og at 90 % af EU's borgere er enige i, at det er vigtigt at opstille høje standarder for dyrevelfærd, der er anerkendt i hele verden;

K.  der henviser til, at Parlamentet modtager mange andragender fra borgere, der gør brug af deres ret i henhold til artikel 24 og 227 i TEUF og artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori de opfordrer til at sætte en stopper for dyreforsøg i Europa og på verdensplan og taler for fastlæggelsen af internationale standarder for dyrevelfærd;

L.  der henviser til, at offentligheden kræver, at der vedtages en ny lovgivningsramme, som gradvist eliminerer dyreforsøg;

M.  der henviser til, at EU-Domstolen i sin dom af 21. september 2016 i sag C-592/14 bekræftede, at markedsføring af kosmetiske produkter, hvor visse bestanddele har været genstand for dyreforsøg uden for EU med henblik på at kunne markedsføre disse kosmetiske produkter i tredjelande, kan forbydes, såfremt dataene fra disse forsøg anvendes til at dokumentere de nævnte produkters sikkerhed med henblik på deres markedsføring i EU;

N.  der henviser til, at smuthuller har muliggjort, at kosmetiske produkter, der har været genstand for dyreforsøg, bringes i omsætning i EU, når disse forsøg er blevet udført uden for EU, og produkterne er blevet testet igen i EU ved hjælp af alternativer til dyreforsøg, hvilket er i modstrid med ånden i EU-lovgivningen;

O.  der henviser til, at EU er en central aktør i FN; der henviser til, at EU’s institutioner og medlemsstater fortsat skal arbejde for at skabe en verdensorden baseret på folkeretten og på det multilaterale samarbejde;

P.  der henviser til, at EU bør gøre en større indsats for at fremme høje dyrevelfærdsstandarder i sine forbindelser udadtil;

Erfaringerne fra det skelsættende EU-forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik

1.  bemærker, at Europa har en blomstrende og innovativ kosmetiksektor, som tegner sig for ca. to millioner arbejdspladser og er det største marked for kosmetiske produkter i verden; understreger, at EU's forbud mod dyreforsøg ikke har bragt sektorens udvikling i fare;

2.  bemærker, at graden af overholdelse af forsøgs- og markedsføringsforbuddene i Europa er meget høj; understreger imidlertid, at manglen på fuldstændig og pålidelig dokumentation i produktinformationsdossieret for kosmetik importeret til EU fra tredjelande, hvor der stadig kræves dyreforsøg, fortsat er et alvorligt problem, der skal prioriteres højt;

3.  mener, at EU's forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik har sendt et stærkt signal til verden om den værdi, EU tillægger beskyttelsen af dyr, og har vist, at en udfasning af dyreforsøg i forbindelse med kosmetik er mulig;

4.  minder om, at der er truffet et politisk valg i Europa om at gennemføre forbuddet, uanset om der findes fuld adgang til alternative metoder til dyreforsøg; mener, at det europæiske eksempel viser, at manglen på alternativer til dyreforsøg for visse effektmål ikke er et argument mod indførelse af et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik;

5.  gentager, at dyreforsøg ikke længere kan begrundes for kosmetik, og opfordrer EU og de nationale offentlige myndigheder til at bakke op om offentlighedens modstand mod dyreforsøg til kosmetiske formål og støtte udviklingen af innovative, humane forsøgsmetoder;

6.  anmoder de regulerende myndigheder og virksomhederne om at etablere et overvågningssystem, der er åbent for regelmæssige uafhængige revisioner, for at sikre, at industriens leverandører overholder et fuldstændigt forbud;

Forbuddets konsekvenser for udviklingen af alternative metoder

7.  minder om, at forbuddet mod dyreforsøg har ført til en øget forskningsindsats med henblik på at udvikle alternative forsøgsmetoder med virkninger, der rækker langt ud over kosmetiksektoren; bemærker, at der også er gjort betydelige fremskridt med hensyn til validering og anerkendelse i lovgivningen af alternative metoder;

8.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelig mellem- til langfristet finansiering til hurtig udvikling, validering og indførelse af alternative testmetoder med henblik på at sikre, at der opnås fuld erstatning for vigtige toksikologiske effektparametre, som f.eks. kræftfremkaldende egenskaber, reproduktionstoksicitet og toksicitet ved gentagen dosering(4);

9.  understreger behovet for en vedvarende uddannelsesindsats for at sikre, at laboratorier og kompetente myndigheder har den nødvendige viden om alternativer og procedurer;

10.  påpeger, at akademiske institutioner spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme alternativer til dyreforsøg i videnskabelige discipliner og formidle ny viden og praksis, der er tilgængelig, men ikke altid vidt udbredt;

11.  understreger behovet for at arbejde inden for rammerne af internationale strukturer med henblik på at fremskynde validering og godkendelse af alternative metoder og sikre overførsel af viden og finansiel støtte til tredjelande, hvor forskere kan være uvidende om alternative metoder, og hvor testfaciliteter kan mangle den nødvendige forskningsinfrastruktur;

12.  påpeger, at EU har fremmet det internationale samarbejde om alternative metoder under det europæiske partnerskab til fremme af alternativer til dyreforsøg (EPAA) og har været involveret i en række andre relevante internationale processer, som f.eks. i det internationale samarbejde om kosmetikregulering (ICCR) og det internationale samarbejde om alternative testmetoder (ICATM); bemærker, at et sådant samarbejde er af afgørende betydning;

Den internationale situation

13.  fremhæver, at Guatemala, Island, Indien, Israel, New Zealand, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet har indført forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik; bemærker, at andre lande såsom Sydkorea og Australien har gjort store fremskridt hen imod et sådant forbud;

14.  bemærker, at omkring 80 % af verdens lande stadig tillader dyreforsøg og markedsføring af kosmetiske produkter afprøvet på dyr på trods af nogle vigtige lovgivningsmæssige fremskridt rundt omkring i verden;

Etablering af et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik

15.  opfordrer til, at kosmetikforordningen anvendes som model for indførelse på internationalt plan af et forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik og et forbud mod international handel med kosmetiske ingredienser og produkter, der er blevet afprøvet på dyr, som skal træde i kraft inden 2023;

16.  opfordrer EU-institutionerne til at sikre lige vilkår for alle produkter, der markedsføres i EU, og til at sikre, at ingen af disse er blevet testet på dyr i et tredjeland;

17.  opfordrer formændene for EU-institutionerne til at fremme, arbejde for og lette vedtagelsen af et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik i forbindelse med møder med deres modparter, navnlig med FN's generalsekretær;

18.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at gøre brug af deres diplomatiske netværk og til at arbejde beslutsomt i alle mulige forhandlingsrammer, både bilaterale og multilaterale, for at opbygge en bred og stærk koalition til støtte for et globalt forbud mod dyreforsøg i kosmetiksektoren;

19.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at lette, fremme og støtte indgåelsen af en international konvention mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik i FN-regi; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at opføre et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik som et punkt på dagsordenen for det næste møde i FN's Generalforsamling;

20.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde proaktivt med alle interessenter, begyndende med fortalere for kampagnen for et globalt forbud mod anvendelse af dyr i forbindelse med testning af kosmetik, NGO'er og repræsentanter for civilsamfundet, med henblik på at fremme sideløbende arrangementer på FN's næste generalforsamling og tilskynde til dialog om fordelene ved og nytten af en international konvention mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik;

21.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at EU's forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik ikke svækkes af nogen igangværende handelsforhandlinger eller af Verdenshandelsorganisationens regler; opfordrer Kommissionen til at udelukke kosmetik testet på dyr fra alle frihandelsaftaler, der allerede er indgået eller er under forhandling;

o
o   o

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt FN's generalsekretær.

(1) EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(4) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, "Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation", 9. udgave, SCCS/1564/15.

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik