Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0217/2018

Esitatud tekstid :

B8-0217/2018

Arutelud :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Hääletused :

PV 03/05/2018 - 7.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0202

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 54k
Neljapäev, 3. mai 2018 - Brüssel
Loomkatsete üldine keelustamine kosmeetikatööstuses
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Euroopa Parlamendi 3. mai 2018. aasta resolutsioon loomkatsete üldise keelustamise kohta kosmeetikatööstuses (2017/2922(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta(1) (edaspidi „kosmeetikatoodete määrus“),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2013. aasta teatist loomkatsetest ja turustamiskeelust ning olukorrast seoses alternatiivsete meetoditega kosmeetikavaldkonnas (COM(2013)0135),

–  võttes arvesse komisjoni 19. septembri 2016. aasta aruannet kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2013–2015) (COM(2016)0599),

–  võttes arvesse komisjoni 3. juuni 2015. aasta teatist, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Lõpp loomkatsetele“ (C(2015)3773),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. septembri 2016. aasta otsust kohtuasjas C‑592/14(2),

–  võttes arvesse 2016. aasta märtsi Eurobaromeetri eriuuringut 442 „Attitudes of Europeans towards Animal Welfare“ (Eurooplaste suhtumine loomade heaolusse),

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni taotlusel tellitud 2017. aasta jaanuari uuringut „Animal Welfare in the European Union“ (Loomade heaolu Euroopa Liidus),

–  võttes arvesse nõukogule esitatud küsimust loomkatsete üldise keelu kehtestamise kohta kosmeetikatööstuses (O‑000040/2018 – B8‑0017/2018),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust loomkatsete üldise keelu kehtestamise kohta kosmeetikatööstuses (O‑000041/2018 – B8‑0018/2018),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et kosmeetikatoodete määruses on sätestatud kosmeetikatoodete ja nende koostisainete turustamise tingimused ELis ning määruse eesmärk on saavutada kosmeetikatoodete siseturg ja tagada samal ajal inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 on sätestatud, et liidu poliitika, eriti siseturupoliitika kavandamisel ning rakendamisel tuleks pöörata täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele;

C.  arvestades, et kosmeetikatooted moodustavad lahutamatu osa ELi kodanike igapäevaelust ja hõlmavad mitmesuguseid tooteid alates jumestustoodetest ja deodorantidest kuni vanni- ja dušitoodete, päevitustoodete, juukse-, naha- ja küünehooldusvahendite ning habemeajamis- ja suuhügieenivahenditeni;

D.  arvestades, et EL on võtnud kohustuse edendada loomade heaolu ning kaitsta samal ajal inimeste tervist ja keskkonda;

E.  arvestades, et kosmeetikatoodete ohutuse tagamiseks on kosmeetikatoodete määruse artiklis 10 sätestatud, et iga kosmeetikatoote ohutust tuleb hinnata ja koostada selle kohta ohutusaruanne;

F.  arvestades, et kosmeetikatoodete määruse artikli 11 kohaselt tuleb iga turule lastud kosmeetikatoote kohta pidada toote andmikku, mis sisaldab andmeid läbiviidud loomkatsete kohta seoses kosmeetikatoote või selle koostisainete väljatöötamise või ohutushinnanguga;

G.  arvestades, et valmis kosmeetikatoodete katsetamine loomadel on ELis keelatud alates 2004. aasta septembrist ning kosmeetikavahendite koostisainete loomkatsed on keelatud alates 2009. aasta märtsist (loomkatsete keeld);

H.  arvestades, et alates 2009. aasta märtsist on ELis keelatud niisuguste valmis kosmeetikatoodete ja kosmeetikavahendite koostisainete turustamine, mille puhul on kasutatud loomkatseid, välja arvatud korduvdoosi toksilisuse, reproduktiivtoksilisuse ja toksikokineetika katsed; arvestades, et selliste spetsiifiliste ja keeruliste tervisemõjude puhul on turustamiskeeld kehtinud alates 2013. aasta märtsist, sõltumata loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite kättesaadavusest (turustamiskeeld);

I.  arvestades, et enamikku kosmeetikatoodetes sisalduvaid koostisaineid kasutatakse ka paljudes teistes tarbekaupades ja tööstustoodetes, nagu ravimid, detergendid ja muud kemikaalid, ning toidus; arvestades, et neid koostisaineid võidi asjakohase õigusraamistiku (nagu kemikaalimäärus REACH(3)) kohaselt katsetada loomade peal, kui alternatiivsed meetodid puudusid;

J.  arvestades, et 2016. aasta märtsi Eurobaromeetri eriuuringu 442 andmetel on 89 % ELi kodanikest seisukohal, et EL peaks tegema rohkem, et rahvusvaheliselt edendada teadlikkuse suurendamist loomade heaolu tähtsusest, ning 90 % ELi kodanikest leiab, et on oluline kehtestada loomade heaolu kõrged standardid, mida tunnustatakse kogu maailmas;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament saab arvukalt petitsioone Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitest 24 ja 227 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 44 tulenevat õigust kasutavatelt kodanikelt, kes nõuavad loomkatsete lõpetamist Euroopas ja kogu maailmas ning loomade heaolu käsitlevate rahvusvaheliste standardite kehtestamist;

L.  arvestades, et üldsus nõuab uue õigusraamistiku vastuvõtmist, et loomkatsed järk‑järgult kaotada;

M.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohus kinnitas 21. septembril 2016. aastal kohtuasjas C‑592/14 tehtud otsuses, et niisuguste kosmeetikatoodete laskmise liidu turule, mis sisaldavad koostisaineid, mida on katsetatud loomadel väljaspool ELi, et neid tooteid oleks võimalik turustada kolmandates riikides, võib keelata juhul, kui selliste katsete tulemusi kasutatakse nende toodete ohutuse tõendamiseks eesmärgiga lasta need ELi turule;

N.  arvestades, et õiguslüngad võimaldavad väljaspool ELi loomadel katsetatud kosmeetikatooteid lasta ELi turule ja katsetada asjaomaseid tooteid ELis uuesti, kasutades loomkatseid asendavaid alternatiivseid meetodeid, aga see ei ole kooskõlas ELi õigusaktide mõttega;

O.  arvestades, et ELil on ÜROs juhtiv roll; arvestades, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad jääma kindlaks rahvusvahelisel õigusel ja mitmepoolsel koostööl põhinevale maailmakorrale;

P.  arvestades, et EL peaks tegema rohkem, et edendada oma välissuhetes loomade heaolu kõrgeid standardeid;

Õppetunnid ELi poolt märgilise tähtsusega keelu kehtestamisest loomkatsetele kosmeetikatööstuses

1.  märgib, et Euroopal on edukas ja uuenduslik kosmeetikasektor, mis pakub tööd umbes kahele miljonile inimesele, ning EL on maailma suurim kosmeetikatoodete turg; rõhutab, et loomkatsete keelustamine ELis ei ole kosmeetikasektori arengut ohtu seadnud;

2.  märgib, et Euroopas on turustamis- ja loomkatsete keelust kinnipidamise määr väga kõrge; rõhutab siiski, et tervikliku ja usaldusväärse dokumentatsiooni puudumine toote andmikus nende kosmeetikatoodete puhul, mis on Euroopa Liitu imporditud loomkatseid lubavatest kolmandatest riikidest, on jätkuvalt tõsine probleem, millega tuleb tegeleda eelisjärjekorras;

3.  usub, et ELi poolt märgilise tähtsusega keelu kehtestamine loomkatsetele kosmeetikatööstuses on saatnud kogu maailmale selge signaali, et EL väärtustab loomakaitset, ning on edukalt näidanud, et loomkatsete järkjärguline kaotamine kosmeetikatööstuses on võimalik;

4.  tuletab meelde, et Euroopa poliitiline valik on seda keeldu rakendada olenemata loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite täielikust kättesaadavusest; usub, et Euroopa eeskuju näitab, et loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite puudumine mõne näitaja puhul ei ole piisav argument loomkatsete üldise keelustamise vastu kosmeetikatööstuses;

5.  kordab, et kosmeetikatoodete katsetamine loomadel ei ole enam õigustatud, ning palub ELi ja liikmesriikide ametiasutustel toetada üldsuse vastuseisu kosmeetikatoodete katsetamisele ning soodustada uuenduslike ja humaansete katsemeetodite arendamist;

6.  palub reguleerivatel asutustel ja ettevõtjatel luua järelevalvesüsteemi, mis võimaldab korrapäraseid sõltumatuid auditeid, millega tagatakse, et sektori tarnijad järgivad täielikku keeldu;

Loomkatsete keelu mõju alternatiivsete meetodite arengule

7.  tuletab meelde, et loomkatsete keelustamine on kaasa toonud ulatuslikumad teadusuuringud alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamiseks ning nende mõju ulatub kosmeetikasektorist palju kaugemale; märgib, et ka alternatiivsete meetodite valideerimise ja õigusliku heakskiitmise valdkonnas on tehtud märkimisväärseid edusamme;

8.  palub komisjonil, nõukogul ja liikmesriikidel eraldada keskpikas ja pikas perspektiivis piisavalt rahalisi vahendeid alternatiivsete katsemeetodite kiireks väljatöötamiseks, valideerimiseks ja kasutuselevõtmiseks, et täielikult asendada loomkatsed peamiste toksikoloogiliste näitajate puhul, nagu kantserogeensus, reproduktiivtoksilisus ja korduvdoosi toksilisus(4);

9.  rõhutab, et vaja on pidevaid jõupingutusi koolituse ja hariduse valdkonnas, et tagada laborite ja pädevate asutuste asjakohased teadmised alternatiivsetest meetoditest ja protsessidest;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et akadeemilistel asutustel on oluline roll loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite edendamisel eri teadusvaldkondades ning selliste uute teadmiste ja tavade levitamisel, mis on olemas, kuid ei ole alati laialdaselt kasutusel;

11.  rõhutab vajadust teha tööd rahvusvahelistes struktuurides, et kiirendada alternatiivsete meetodite valideerimist ja heakskiitmist ning anda teadmisi edasi ja pakkuda rahalist toetust kolmandatele riikidele, kus teadlased ei pruugi olla alternatiivsetest meetoditest teadlikud ja katseasutustel võib puududa vajalik teadustaristu;

12.  juhib tähelepanu sellele, et EL on alternatiivseid meetodeid käsitlevat rahvusvahelist koostööd edendanud loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite alase Euroopa partnerluse (EPAA) raames ning on osalenud mitmes muus asjakohases rahvusvahelises protsessis, nagu kosmeetikatoodetealaseid õigusakte käsitlev rahvusvaheline koostöö (ICCR) ja alternatiivsete katsemeetodite alane rahvusvaheline koostöö (ICATM); märgib, et selline koostöö on ülimalt tähtis;

Rahvusvaheline olukord

13.  toonitab, et Guatemalas, Islandil, Indias, Iisraelis, Uus‑Meremaal, Norras, Serbias, Šveitsis ja Türgis on loomkatsed kosmeetikatööstuses keelatud; märgib, et ka teised riigid, nagu Lõuna‑Korea ja Austraalia, on sellise keelu kehtestamiseks teinud olulisi edusamme;

14.  märgib, et vaatamata kogu maailmas tehtud teatavatele märkimisväärsetele õigusloomealastele edusammudele lubab ligikaudu 80 % maailma riikidest siiani loomkatseid ja loomadel katsetatud kosmeetikatoodete turustamist;

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

15.  nõuab, et ELi kosmeetikatoodete määrus võetaks eeskujuks, et kehtestada rahvusvahelisel tasandil loomkatsete keeld kosmeetikatööstuses ning loomadel katsetatud kosmeetikavahendite koostisainete ja kosmeetikatoodetega rahvusvahelise kauplemise keeld, ning et need jõustuksid enne 2023. aastat;

16.  nõuab, et ELi institutsioonid näeksid ette võrdsed tingimused kõigile toodetele, mis on lastud ELi turule, ning tagaksid, et ühtegi neist ei ole kolmandas riigis loomade peal katsetatud;

17.  palub ELi institutsioonide juhtidel kohtumistel teiste osapooltega, eriti ÜRO peasekretäriga, edendada, toetada ja hõlbustada loomkatsete üldise keelu kehtestamist kosmeetikatööstuses;

18.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles kasutama diplomaatilisi võrgustikke ja tegutsema kindlameelselt igal võimalikul kahepoolsel ja mitmepoolsel läbirääkimisfoorumil selle nimel, et luua tugev ja laiapõhjaline koalitsioon, mis toetab loomkatsete üldist keelustamist kosmeetikatööstuses;

19.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles hõlbustama, edendama ja toetama ÜRO raamistikus rahvusvahelise konventsiooni sõlmimist loomade kasutamise vastu kosmeetikatoodete katsetamisel; nõuab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid lisaksid loomkatsete üldise keelustamise kosmeetikatööstuses ÜRO Peaassamblee järgmise istungi päevakorda;

20.  kutsub komisjoni üles tegema proaktiivset koostööd kõigi sidusrühmadega, alustades nendest, kes on kosmeetikatööstuses loomkatsete üldise keelustamise kampaania algatajad, valitsusvälistest organisatsioonidest ja kodanikuühiskonna esindajatest, et edendada järgmisel ÜRO Peaassambleel kõrvalüritusi ja hõlbustada dialoogi kosmeetikatööstuses loomkatsete kasutamise vastase rahvusvahelise konventsioon kasu ja väärtuse üle;

21.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et käimasolevad kaubandusläbirääkimised ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjad ei nõrgendaks ELi poolset loomkatsete keeldu kosmeetikatööstuses; palub komisjonil jätta loomadel katsetatud kosmeetikatooted välja kõigi juba jõustunud või praegu läbiräägitavate vabakaubanduslepingute kohaldamisalast;

o
o   o

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Ülemkogu eesistujale, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

(1) ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(4) Tarbijaohutuse komitee suunavad märkused kosmeetikatoodete koostisainete katsetamise ja nende ohutuse hindamise kohta, 9. läbivaadatud versioon („Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9th revision“), SCCS/1564/15.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika