Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0217/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0217/2018

Keskustelut :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Äänestykset :

PV 03/05/2018 - 7.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0202

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 44k
Torstai 3. toukokuuta 2018 - Bryssel
Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta (2017/2922(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista(1) (”kosmetiikka-asetus”),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon eläinkoekiellosta ja kaupanpitokiellosta sekä vaihtoehtoisten menetelmien nykytilanteesta kosmetiikan alalla (COM(2013)0135),

–  ottaa huomioon 19. syyskuuta 2016 annetun komission kertomuksen eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisestä, validoinnista ja oikeudellisesta hyväksymisestä kosmetiikka-alalla (2013–2015) (COM(2016)0599),

–  ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Stop Vivisection”(C(2015)3773),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. syyskuuta 2016 asiassa C‑592/14 antaman tuomion(2),

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2016 julkistetun erityiseurobarometritutkimuksen N:o 442 aiheesta ”Attitudes of Europeans towards Animal Welfare” (Eurooppalaisten suhtautuminen eläinten hyvinvointiin),

–  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan pyynnöstä tammikuussa 2017 tehdyn tutkimuksen ”Animal Welfare in the European Union”,

–  ottaa huomioon neuvostolle esitetyn kysymyksen kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että kosmetiikka-asetuksessa vahvistetaan ehdot, jotka koskevat kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien kaupan pitämistä EU:ssa, ja että asetuksen tarkoitus on kosmeettisten valmisteiden sisämarkkinoiden aikaansaaminen varmistaen samalla ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu;

B.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 13 artiklan mukaan laadittaessa ja pantaessa täytäntöön unionin politiikkaa, erityisesti sisämarkkinoiden osalta, eläinten hyvinvoinnin vaatimukset pitäisi ottaa täysimääräisesti huomioon, koska eläimet ovat tuntevia olentoja;

C.  toteaa, että kosmetiikka on olennainen osa EU:n kansalaisten jokapäiväistä elämää ja kattaa suuren määrän erilaisia tuotteita meikeistä ja deodorantista kylpemisen, suihkussa käymisen ja auringonoton yhteydessä sekä hiustenhoidossa, ihonhoidossa ja kynsienhoidossa, parranajossa ja suuhygieniassa käytettäviin tuotteisiin;

D.  toteaa, että EU on sitoutunut edistämään eläinten hyvinvointia ja suojelemaan samalla ihmisten terveyttä ja ympäristöä;

E.  toteaa, että kosmetiikan turvallisuuden varmistamiseksi kosmetiikka-asetuksen 10 artiklassa todetaan, että jokaisesta kosmetiikkatuotteesta on tehtävä turvallisuuden arviointi ja laadittava turvallisuusselvitys;

F.  toteaa, että kosmetiikka-asetuksen 11 artiklassa edellytetään tuotetietojen ylläpitämistä jokaisesta markkinoille saatettavasta tuotteesta ja että tuotetietojen on sisällettävä tiedot kaikista eläinkokeista, jotka liittyvät kosmeettisen valmisteen tai sen ainesosien kehittämiseen tai turvallisuuden arviointiin;

G.  toteaa, että eläinkokeet ovat olleet kiellettyjä EU:ssa valmiiden kosmeettisten valmisteiden osalta syyskuusta 2004 ja kosmeettisten ainesosien osalta maaliskuusta 2009, jäljempänä ’testauskielto’;

H.  toteaa, että maaliskuusta 2009 alkaen EU:ssa ei ole saanut pitää kaupan valmiita kosmeettisia valmisteita ja niiden ainesosia, jotka on testattu eläinkokeella, poikkeuksina toistuvasta annostelusta johtuva myrkyllisyys, lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset ja toksikokinetiikka; toteaa, että näiden erityisten monimutkaisten terveysvaikutusten osalta kaupanpitokielto on ollut voimassa maaliskuusta 2013 riippumatta siitä, onko vaihtoehtoisia eläinkokeettomia testausmenetelmiä käytettävissä, jäljempänä ’kaupanpitokielto’;

I.  toteaa, että suurinta osaa kosmeettisissa valmisteissa esiintyvistä aineista käytetään myös monissa muissa kuluttaja- ja teollisuustuotteissa, kuten lääkevalmisteissa, pesuaineissa ja muissa kemikaaleissa sekä elintarvikkeissa; toteaa, että näitä aineita on saatettu testata eläinkokeilla asiaa koskevan säädöskehyksen, kuten REACH-asetuksen(3) mukaisesti, kun vaihtoehtoja ei ole ollut;

J.  toteaa, että maaliskuussa 2016 tehdyn erityiseurobarometritutkimuksen N:o 442 mukaan 89 prosenttia EU:n kansalaisista on samaa mieltä siitä, että EU:n pitäisi tehdä enemmän edistääkseen laajempaa tietoisuutta eläinten hyvinvoinnin merkityksestä kansainvälisesti, ja 90 prosenttia EU:n kansalaisista on samaa mieltä siitä, että on tärkeää ottaa käyttöön eläinten hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, jotka tunnustetaan kaikkialla maailmassa;

K.  toteaa, että parlamentti saa useita vetoomuksia kansalaisilta, jotka käyttävät SEUT-sopimuksen 24 ja 227 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 44 artiklassa säädettyä oikeuttaan ja vaativat eläinkokeiden lopettamista sekä Euroopassa että koko maailmassa ja eläinten hyvinvointia koskevien kansainvälisten standardien laatimista;

L.  toteaa, että kansalaiset toivovat uutta lainsäädäntökehystä, jonka tarkoituksena on poistaa vähitellen eläinkokeet;

M.  toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti asiassa C-592/14 21. syyskuuta 2016 antamassaan tuomiossa, että sellaisten kosmeettisten valmisteiden saattaminen unionin markkinoille, jotka sisältävät ainesosia, jotka on EU:n ulkopuolella testattu eläinkokein kyseisten valmisteiden pitämiseksi kaupan kolmansissa maissa, voidaan kieltää, jos kyseisistä kokeista saatuja tietoja käytetään kyseisten valmisteiden turvallisuuden osoittamiseksi tarkoituksena saattaa ne EU:n markkinoille;

N.  toteaa, että porsaanreiät mahdollistavat EU:n ulkopuolella eläinkokein testattujen kosmeettisten valmisteiden saattamisen EU:n markkinoille ja tuotteiden testaamisen uudelleen EU:ssa käyttäen vaihtoehtoisia eläinkokeettomia menetelmiä, mikä rikkoo EU:n lainsäädännön henkeä;

O.  toteaa, että EU on keskeinen toimija Yhdistyneissä kansakunnissa; toteaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on jatkettava sitoutumistaan kansainväliseen oikeuteen ja monenväliseen yhteistyöhön perustuvaan maailmanjärjestykseen;

P.  katsoo, että Euroopan unionin olisi lisättävä toimia korkeampien eläinten hyvinvointia koskevien standardien edistämisen sisällyttämiseksi unionin ulkosuhteisiin;

Kokemuksia EU:n merkittävästä kosmetiikkaa koskevasta eläinkoekiellosta

1.  huomauttaa, että Euroopalla on menestyvä ja innovatiivinen kosmetiikkasektori, joka tarjoaa työpaikan noin kahdelle miljoonalle ihmiselle, ja että Eurooppa on maailman suurin kosmeettisten valmisteiden markkina-alue; painottaa, että EU:n eläinkoekielto ei ole vaarantanut sektorin kehitystä;

2.  panee merkille, että voimassa olevia testaus- ja kaupanpitokieltoja noudatetaan Euroopassa erittäin kattavasti; painottaa kuitenkin, että vakavan ja ensisijaisena ratkaistavan ongelman muodostaa se, että eläinkokeita edelleen vaativista kolmansista maista unioniin tuotavan kosmetiikan tuotetiedoista puuttuu täydellinen ja luotettava dokumentaatio;

3.  katsoo, että EU:n uraauurtava kosmetiikkaa koskeva eläinkoekielto oli maailmalle vahva signaali EU:n eläinten suojelulle antamasta arvosta ja on onnistunut osoittamaan, että kosmetiikkaa koskevien eläinkokeiden vähittäinen lopettaminen on mahdollista;

4.  muistuttaa, että Euroopassa on tehty poliittinen valinta kiellon panemiseksi täytäntöön riippumatta siitä, onko eläinkokeille olemassa kattavasti vaihtoehtoja; katsoo Euroopan esimerkin osoittavan, että eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien puuttuminen joidenkin tutkittavien ominaisuuksien kohdalla ei ole argumentti kosmetiikkaa koskevan yleisen eläinkoekiellon asettamista vastaan;

5.  muistuttaa, että kosmetiikalle tehtäviä eläinkokeita ei enää voida perustella, ja pyytää EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisia suuren yleisön tavoin torjumaan kosmeettisten valmisteiden testaamisen eläinkokeilla sekä tukemaan innovatiivisten ja inhimillisten testausmenetelmien kehittämistä;

6.  pyytää sääntelyviranomaisia ja yrityksiä perustamaan säännöllisiä ja riippumattomia tarkastuksia sisältävän seurantajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, että alan toimittajat noudattavat täydellistä kieltoa;

Kiellon vaikutus vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen

7.  muistuttaa, että eläinkoekielto on lisännyt vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittämiseen tähtäävää tutkimusta ja että toimet vaikuttavat selvästi kosmetiikka-alan ulkopuolellakin; huomauttaa, että myös vaihtoehtoisten menetelmien validoinnissa ja niitä koskevien sääntöjen hyväksymisessä on edistytty huomattavasti;

8.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita asettamaan käyttöön riittävästi keskipitkän tai pitkän aikavälin rahoitusta, jolla kehitetään, validoidaan ja otetaan käyttöön vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, joilla korvataan täysin eläinkokeet, joilla testataan keskeisiä toksikologisia ominaisuuksia, kuten karsinogeenisuus, lisääntymismyrkyllisyys ja toistuvasta annostelusta johtuva myrkyllisyys(4);

9.  korostaa tarvetta jatkuvaan koulutukseen, jotta varmistetaan laboratorioiden ja toimivaltaisten viranomaisten asianmukainen tietämys vaihtoehdoista ja prosesseista;

10.  toteaa, että akateemisilla laitoksilla on tärkeä rooli edistettäessä eläinkokeiden vaihtoehtoja eri tieteenaloilla ja levitettäessä uutta osaamista ja käytäntöjä, joita on saatavana mutta joita ei käytetä laajasti;

11.  korostaa tarvetta työskennellä kansainvälisissä elimissä, jotta nopeutetaan vaihtoehtoisten menetelmien validointia ja hyväksymistä ja tarjotaan tiedon siirtämistä ja taloudellista tukea kolmansille maille, joissa tutkijat saattavat olla tietämättömiä vaihtoehtoisista menetelmistä ja joissa testauslaitoksilla ei ehkä ole tarvittavaa infrastruktuuria;

12.  huomauttaa, että EU on edistänyt vaihtoehtoisia menetelmiä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä koskevan eurooppalaisen kumppanuusaloitteen (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, EPAA) puitteissa ja osallistunut useisiin muihin aiheeseen liittyviin kansainvälisiin prosesseihin, kuten kosmetiikka-asetusta koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön (International Collaboration on the Cosmetics Regulation, ICCR) ja vaihtoehtoisia testimenetelmiä koskevaan kansainväliseen yhteistyöfoorumiin (International Cooperation on Alternative Test Methods, ICATM); toteaa, että tällainen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää;

Kansainvälinen tilanne

13.  korostaa, että Guatemala, Intia, Islanti, Israel, Norja, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Uusi-Seelanti ovat saattaneet voimaan kosmetiikkaa koskevat eläinkoekiellot; toteaa, että muut maat, kuten Etelä-Korea ja Australia, ovat edistyneet huomattavasti tällaisen kiellon suuntaan;

14.  toteaa, että huolimatta joistakin huomattavista lainsäädännöllisistä edistysaskelista ympäri maailmaa noin 80 prosenttia maailman maista sallii edelleen eläinkokeet ja eläinkokein testatun kosmetiikan kaupan pitämisen;

Kosmetiikkaa koskevan yleisen eläinkoekiellon käyttöönotto

15.  kehottaa käyttämään kosmetiikka-asetusta mallina kosmetiikkaa koskevien eläinkokeiden kansainvälisen kiellon sekä eläinkokeella testattujen kosmeettisten ainesosien ja valmisteiden kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon säätämiseksi ennen vuotta 2023;

16.  kehottaa EU:n toimielimiä takamaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille EU:n markkinoille asetetuille tuotteille ja varmistamaan, ettei mitään niistä ole testattu eläinkokeilla kolmannessa maassa;

17.  kehottaa EU-johtajia edistämään ja puoltamaan kosmetiikkaa koskevaa yleistä eläinkoekieltoa sekä helpottamaan sen käyttöönottoa tapaamisissaan vastaavissa tehtävissä toimivien tahojen, etenkin YK:n pääsihteerin, kanssa;

18.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita käyttämään diplomaattisia verkostojaan ja toimimaan päättäväisesti kaikissa mahdollisissa sekä kahdenvälisissä että monenvälisissä neuvotteluyhteyksissä muodostaakseen vahvan ja laajan yhteenliittymän, jonka puitteissa tuetaan yleistä eläinkoekieltoa kosmeettisten valmisteiden alalla;

19.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita helpottamaan, edistämään ja tukemaan eläinten käyttöä kosmetiikkaa koskevissa kokeissa vastustavan kansainvälisen sopimuksen tekemistä YK:n puitteissa; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan kosmetiikkaa koskevan yleisen eläinkoekiellon seuraavan YK:n yleiskokouksen asialistalle;

20.  kehottaa komissiota toimimaan ennakoivasti kaikkien sidosryhmien, kuten kosmetiikan eläinkoetestauksen lopettamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen kampanjan taustavoimien sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, jotta voidaan edistää seuraavan YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettäviä oheistapahtumia sekä edistää vuoropuhelua kosmetiikkaa koskevien eläinkokeiden vastaisen kansainvälisen sopimuksen hyödyistä ja olennaisista näkökohdista;

21.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, etteivät mitkään meneillään olevat kauppaneuvottelut tai Maailman kauppajärjestön säännöt heikennä kosmetiikkaa koskevaa EU:n eläinkoekieltoa; kehottaa komissiota jättämään eläinkokeilla testatut kosmeettiset valmisteet kaikkien jo voimassa olevien tai neuvotteluvaiheessa olevien vapaakauppasopimusten ulkopuolelle;

o
o   o

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2)ECLI:EU:C:2016:703.
(3)EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4)Kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean antamat kosmeettisten ainesosien turvallisuusarvioinnin testausohjeet – 9. päivitys, SCCS/1564/15.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö