Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2922(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0217/2018

Pateikti tekstai :

B8-0217/2018

Debatai :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0202

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d. - Briuselis
Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio draudimo siekiant panaikinti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2017/2922(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Kosmetikos gaminių reglamentas)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą dėl draudimo atlikti bandymus su gyvūnais ir draudimo teikti rinkai ir dėl alternatyvių metodų kosmetikos srityje (COM(2013)0135),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos ataskaitą dėl kosmetikos srities bandymų su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo, įteisinimo ir teisinio pripažinimo (2013–2015 m.) (COM(2016)0599),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Europos piliečių iniciatyvos „Stabdykite vivisekciją“ (C(2015)3773),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimą C-592/14(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ specialiąją apklausą Nr. 442 „Europiečių požiūris į gyvūnų gerovę“,

–  atsižvelgdamas į Peticijų komiteto užsakytą 2017 m. sausio mėn. tyrimą „Gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje“,

–  atsižvelgdamas į klausimą Tarybai dėl visuotinio draudimo siekiant panaikinti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl visuotinio draudimo siekiant panaikinti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Kosmetikos gaminių reglamentu nustatomos prekybos kosmetikos gaminiais ir sudėtinėmis dalimis ES sąlygos ir juo siekiama sukurti kosmetikos gaminių vidaus rinką bei užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

B.  kadangi SESV 13 straipsnyje nustatyta, kad rengiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką, ypač vidaus rinkos, turi būti visapusiškai atsižvelgiama į gyvūnų gerovės reikalavimus, nes gyvūnai geba jausti;

C.  kadangi kosmetikos gaminiai yra neatsiejama ES piliečių kasdienio gyvenimo dalis ir apima daug įvairių produktų, pavyzdžiui, vonios, dušo, įdegio, plaukų ir odos priežiūros, makiažo, nagų priežiūros ir skutimosi priemones, dezodorantus ir burnos higienos produktus;

D.  kadangi ES įsipareigojo skatinti gyvūnų gerovę saugant žmonių sveikatą ir aplinką;

E.  kadangi, siekiant užtikrinti kosmetikos gaminių saugą, pagal Kosmetikos gaminių reglamento 10 straipsnį reikalaujama, kad būtų atliekamas kiekvieno gaminio vertinimas ir parengiama saugos ataskaita;

F.  kadangi pagal Kosmetikos gaminių reglamento 11 straipsnį reikalaujama kiekvienam rinkai teikiamam gaminiui saugoti gaminio informacijos bylą ir į ją įtraukti duomenis apie bandymus su gyvūnais, atliktus kuriant kosmetikos gaminį ar jo sudėtines dalis, ir saugos vertinimą;

G.  kadangi gatavus kosmetikos gaminius ir kosmetikos sudėtines dalis tirti atliekant bandymus su gyvūnais ES draudžiama atitinkamai nuo 2004 m. rugsėjo mėn. ir 2009 m. kovo mėn. („bandymų draudimas“);

H.  kadangi prekiauti gatavais kosmetikos gaminiais ir sudėtinėmis dalimis, kurie buvo išbandyti su gyvūnais, ES uždrausta nuo 2009 m. kovo mėn., išskyrus kartotinių dozių toksiškumo, reprodukcinio toksiškumo ir toksikokinetinius tyrimus; kadangi dėl šio konkretaus kompleksinio poveikio sveikatai, prekybos draudimas taikomas nuo 2013 m. kovo mėn., nepriklausomai nuo to, ar rasti alternatyvūs bandymų, nenaudojant gyvūnų, metodai („prekybos draudimas“);

I.  kadangi dauguma kosmetikos gaminių sudedamųjų dalių yra taip pat naudojamos daugelyje kitų vartojimo ir pramonės prekių, pavyzdžiui, vaistų, ploviklių ir kitų cheminių medžiagų ir maisto srityse; kadangi šie ingredientai galėjo būti bandomi su gyvūnais pagal atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, REACH reglamentą(3), tais atvejais, kai nebuvo jokių kitų alternatyvų;

J.  kadangi pagal 2016 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ kovo mėn. Nr. 442 89 proc. ES piliečių sutinka, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų skatindama didesnį informuotumą apie gyvūnų gerovės svarbą tarptautiniu mastu, ir 90 proc. ES piliečių sutinka, kad svarbu nustatyti aukštus gyvūnų gerovės standartus, pripažįstamus visame pasaulyje;

K.  kadangi Parlamentas gauna daugybę peticijų iš piliečių, kurie naudojasi savo teise pagal SESV 24 ir 227 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnį, kuriose raginama nutraukti bandymus su gyvūnais Europoje ir visame pasaulyje ir sukurti tarptautinius gyvūnų gerovės standartus;

L.  kadangi piliečiai prašo priimti naują teisės aktų sistemą, siekiant laipsniškai atsisakyti bandymų su gyvūnais;

M.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendime C-592/14 patvirtino, kad kosmetikos gaminių, kurių sudėtyje yra tam tikrų sudedamųjų dalių, kurios buvo bandomos su gyvūnais už ES ribų, kad būtų galima tuos produktus parduoti trečiosiose šalyse, teikimas Sąjungos rinkai gali būti draudžiamas, jei naudojami duomenys, gauti atlikus bandymus, siekiant įrodyti, kad atitinkami gaminiai yra saugūs, norint juos pateikti ES rinkai;

N.  kadangi dėl tam tikrų spragų kosmetikos gaminiai, kurie buvo bandomi naudojant gyvūnus už ES ribų, gali būti pateikti ES rinkai, o gaminiai gali būti tirti iš naujo ES naudojant bandymams su gyvūnais alternatyvius metodus, ir tai pažeidžia ES teisės aktų dvasią;

O.  kadangi ES yra pagrindinė veikėja Jungtinėse Tautose; kadangi ES institucijos ir valstybės narės turi laikytis pasaulinės tvarkos, grindžiamos tarptautine teise ir daugiašaliu bendradarbiavimu;

P.  kadangi Europos Sąjunga turėtų dėti daugiau pastangų siekdama įtraukti aukštus gyvūnų gerovės standartus plėtodama išorės santykius;

Patirtis, įgyta taikant visuotinį draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje

1.  pažymi, kad Europa turi klestintį ir novatorišką kosmetikos sektorių, kuriame sukurta apie du milijonus darbo vietų, ir yra didžiausia kosmetikos gaminių rinka pasaulyje; pabrėžia, kad ES uždraudus bandymus su gyvūnais nebuvo pakenkta šio sektoriaus vystymuisi;

2.  pastebi, kad Europoje bandymų ir prekybos draudimų laikymosi lygis yra labai didelis; tačiau pabrėžia, jog išsamių ir patikimų dokumentų, susijusių su kosmetikos gaminiais, importuotais į ES iš trečiųjų šalių, kuriose vis dar būtina atlikti bandymus su gyvūnais, trūkumas gaminio informacijos byloje išlieka didele problema, kurią reikia spręsti prioritetine tvarka;

3.  mano, kad ES bandymų su gyvūnais kosmetikos srityje draudimas yra svarbus ženklas pasauliui apie jos teikiamą svarbą gyvūnų apsaugai, ir tai sėkmingai įrodė, kad palaipsniui nutraukti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje yra įmanoma;

4.  primena, kad Europoje buvo priimtas politinis sprendimas įgyvendinti šį draudimą, neatsižvelgiant į tai, ar esama visiškai prieinamų alternatyvių bandymams su gyvūnais metodų; mano, kad Europos pavyzdys rodo, jog tai, kad kai kuriems įverčiams nėra bandymų su gyvūnais alternatyvų, nereiškia, kad negali būti nustatytas visuotinis bandymų su gyvūnais kosmetikos srityje draudimas;

5.  pakartoja, kad bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje nebegali būti pateisinami, taip pat prašo ES ir nacionalinių valdžios institucijų palaikyti visuomenės nepritarimą bandymams kosmetikos srityje ir remti novatoriškų humaniškų bandymo metodų plėtojimą;

6.  prašo reguliavimo institucijų ir bendrovių sukurti stebėsenos sistemą, kuria būtų galima naudotis atliekant reguliarų nepriklausomą auditą siekiant užtikrinti, kad pramonės tiekėjai laikytųsi visiško draudimo;

Draudimo poveikis alternatyvių metodų vystymui

7.  primena, kad bandymų su gyvūnais draudimas lėmė didesnes mokslinių tyrimų pastangas sukurti alternatyvių bandymų metodų ir tai padarė poveikį ir už kosmetikos sektoriaus ribų; pažymi, kad didelė pažanga padaryta ir alternatyvių metodų patvirtinimo ir teisinio pripažinimo srityse;

8.  ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiais užtikrinti pakankamą finansavimą sparčiam alternatyvių bandymų metodų sukūrimui, patvirtinimui ir taikymui, kad būtų galima visiškai pakeisti bandymus su gyvūnais tiriant toksikologinius parametrus, pavyzdžiui, kancerogeniškumą, reprodukcijos ir kartotinių dozių toksiškumą(4);

9.  pabrėžia, kad reikia ilgalaikių mokymo ir švietimo pastangų, siekiant užtikrinti, kad laboratorijose ir kompetentingose institucijose būtų mokoma tinkamų alternatyvių žinių ir procesų;

10.  pažymi, kad akademinėms įstaigoms tenka svarbus vaidmuo skatinant bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų taikymą mokslo srityse ir skleidžiant naujas žinias ir praktiką, kurios yra prieinamos, bet ne visada plačiu mastu taikomos;

11.  pabrėžia, kad būtina dirbti tarptautinėse struktūrose siekiant sparčiau patvirtinti ir pripažinti alternatyvius metodus bei trečiosioms šalims, kuriose mokslininkai gali nežinoti apie alternatyvius metodus, o bandymų įstaigoms gali trūkti reikiamos mokslinių tyrimų infrastruktūros, užtikrinti žinių perdavimą ir finansinę paramą;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES skatino tarptautinį bendradarbiavimą alternatyvių metodų srityje įgyvendinant Europos partnerystę dėl bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų (EPAA) ir dalyvavo daugelyje kitų atitinkamų tarptautinių procesų, kaip antai Tarptautiniame bendradarbiavime dėl Kosmetikos reglamento (angl. ICCR) arba Tarptautiniame bendradarbiavime rengiant alternatyvius bandymų metodus (angl. ICATM); atkreipia dėmesį į tai, kad toks bendradarbiavimas yra labai svarbus;

Tarptautinė padėtis

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Gvatemaloje, Islandijoje, Indijoje, Izraelyje, Naujoje Zelandijoje, Norvegijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje yra uždrausti; atkreipia dėmesį į tai, kad kitos valstybės, pvz., Pietų Korėja ir Australija, padarė didelę pažangą, siekdamos taikyti tokį draudimą;

14.  pažymi, kad nepaisant visame pasaulyje padarytos svarbios pažangos teisėkūros srityje, apie 80 proc. pasaulio šalių vis dar leidžiama atlikti bandymus su gyvūnais ir prekiauti kosmetikos produktais, kurie buvo išbandyti naudojant gyvūnus;

Visuotinio draudimo atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje nustatymas

15.  ragina ES Kosmetikos gaminių reglamentą panaudoti kaip modelį tarptautiniu lygmeniu nustatant draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje ir draudimą vykdyti tarptautinę prekybą kosmetikos galinių sudėtinėmis dalimis ir gaminiais, kuriuos gaminant buvo naudojami gyvūnai, kurie įsigaliotų iki 2023 m.;

16.  ragina ES institucijas užtikrinti vienodas sąlygas visiems ES rinkai pateikiamiems produktams ir įsitikinti, kad nė vienas jų nebūtų buvęs išbandytas su gyvūnais trečiojoje šalyje;

17.  ragina ES institucijų pirmininkus susitikimuose su savo partneriais, visų pirma su JT generaliniu sekretoriumi, skatinti ir remti visuotinį draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje ir sudaryti palankias sąlygas jo įvedimui;

18.  ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares pasinaudoti savo diplomatiniais tinklais ir imtis ryžtingų veiksmų visose dvišalėse ir daugiašalėse derybose siekiant sukurti plačią ir tvirtą koaliciją, kuri remtų visuotinį draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje;

19.  ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares skatinti ir remti tarptautinę konvenciją dėl kovos su gyvūnų naudojimu kosmetikos gaminių bandymų srityje JT kontekste ir sudaryti palankias sąlygas jos sudarymui; prašo Sąjungos institucijas ir valstybes nares paraginti, kad visuotinis bandymų su gyvūnais kosmetikos srityje draudimas būtų įtrauktas į kito JT Generalinės Asamblėjos posėdžio darbotvarkę;

20.  ragina Komisiją aktyviai bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais subjektais, pradedant kampanijos dalyviais, kad visame pasaulyje būtų nutraukti gyvūnų naudojimas atliekant bandymus kosmetikos srityje, taip pat NVO ir pilietinės visuomenės atstovais, siekiant skatinti papildomus renginius per kitą JT Generalinės Asamblėjos posėdį ir sudaryti sąlygas dialogui apie tarptautinės konvencijos dėl kovos su gyvūnų naudojimų atliekant bandymus kosmetikos srityje naudą ir pranašumus;

21.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad ES bandymų su gyvūnais kosmetikos srityje draudimas nesusilpnintų nei vykstančių derybų prekybos klausimais, nei Pasaulio prekybos organizacijos taisyklių; ragina Komisiją išbraukti su gyvūnais išbandytus kosmetikos gaminius iš visų laisvosios prekybos susitarimų, kurie jau įsigaliojo arba dėl kurių šiuo metu deramasi, taikymo srities;

o
o   o

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

(1) OL L 342, 2009 12 22, p. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(4) Vartotojų saugos mokslinio komiteto rekomendacinis pranešimas dėl kosmetikos sudedamųjų dalių bandymo ir jų saugos vertinimo, 9-oji redakcija, SCCS/1564/15.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika