Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0217/2018

Predkladané texty :

B8-0217/2018

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0202

Prijaté texty
PDF 257kWORD 49k
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel
Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o celosvetovom zákaze testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2017/2922(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch(1) (ďalej len „nariadenie o kozmetických výrobkoch“),

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2013 o zákaze testovania na zvieratách a zákaze uvádzania na trh a o súčasnej situácii, pokiaľ ide o alternatívne metódy v oblasti kozmetiky (COM(2013)0135),

–  so zreteľom na správu Komisie z 19. septembra 2016 o vývoji, validácii a úradnom schválení alternatívnych metód k testom na zvieratách v oblasti kozmetiky (2013 – 2015) (COM(2016)0599),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 o európskej iniciatíve občanov „Stop vivisekcii“ (C(2015)3773),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 21. septembra 2016 vo veci C-592/14(2),

–  so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra 442 z marca 2016 s názvom Postoje Európanov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat,

–  so zreteľom na štúdiu z januára 2017 s názvom Dobré životné podmienky zvierat v Európskej únii, ktorú nechal vypracovať Výbor pre petície,

–  so zreteľom na otázku Rade týkajúcu sa globálneho zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  so zreteľom na otázku Komisii týkajúcu sa globálneho zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v nariadení o kozmetických výrobkoch sa stanovujú podmienky uvádzania kozmetických výrobkov a zložiek na trh v EÚ a jeho cieľom je vybudovať vnútorný trh s kozmetickými výrobkami a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia;

B.  keďže v článku 13 ZFEÚ sa uvádza, že pri formulovaní a vykonávaní politík Únie, najmä v súvislosti s vnútorným trhom, sa berie maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí;

C.  keďže kozmetické výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života občanov EÚ a patrí medzi ne široká škála výrobkov od mejkapu a dezodorantov až po výrobky na kúpanie, sprchovanie, opaľovanie, vlasy, pokožku, či starostlivosť o nechty, holenie a ústnu hygienu;

D.  keďže EÚ sa zaviazala, že bude podporovať dobré životné podmienky zvierat a zároveň chrániť ľudské zdravie a životné prostredie;

E.  keďže v záujme zaistenia bezpečnosti kozmetiky sa v článku 10 nariadenia o kozmetických výrobkoch uvádza, že v prípade každého kozmetického výrobku treba posúdiť jeho bezpečnosť a vypracovať správu o bezpečnosti kozmetického výrobku;

F.  keďže v článku 11 uvedeného nariadenia o kozmetických výrobkoch sa požaduje uchovanie informačnej zložky o každom výrobku uvedenom na trh, ktorá obsahuje údaje o všetkých testoch na zvieratách vykonaných v súvislosti s vývojom alebo posúdením bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho zložiek;

G.  keďže testovanie konečných kozmetických výrobkov na zvieratách je v EÚ zakázané od septembra 2004 a testovanie kozmetických zložiek od marca 2009 („zákaz testovania“);

H.  keďže uvádzanie konečných kozmetických výrobkov a kozmetických zložiek testovaných na zvieratách na trh je v EÚ zakázané od marca 2009, pokiaľ nejde o toxicitu po opakovaných dávkach, reprodukčnú toxicitu a toxikokinetiku; keďže zákaz uvádzania na trh v prípade týchto osobitných komplexných zdravotných účinkov sa uplatňuje od marca 2013 bez ohľadu na to, či je k dispozícii alternatívne testovanie, ktoré sa nevykonáva na zvieratách („zákaz uvádzania na trh“);

I.  keďže väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch sa používa aj v mnohých iných spotrebiteľských a priemyselných výrobkoch, ako sú lieky, detergenty a iné chemikálie a potraviny; keďže je možné, že tieto zložky boli testované na zvieratách v rámci príslušného právneho rámca, ako je nariadenie REACH(3), ak nebola k dispozícii iná alternatíva;

J.  keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra 442 z marca 2016 89 % občanov EÚ súhlasí s tým, že EÚ by mala urobiť viac na podporu lepšej informovanosti o význame dobrých životných podmienok zvierat v medzinárodnom rozsahu, a 90 % občanov EÚ sa zhoduje v tom, že je dôležité zaviesť prísne, celosvetovo uznávané normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

K.  keďže Európsky parlament dostáva mnoho petícií od občanov, ktorí uplatňujú svoje právo podľa článkov 24 a 227 ZFEÚ a článku 44 Charty základných práv Európskej únie a žiadajú, aby sa v Európe i na celom svete prestali robiť testy na zvieratách a aby sa zaviedli medzinárodné normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat;

L.  keďže verejnosť požaduje prijatie nového legislatívneho rámca na postupné ukončenie testovania na zvieratách;

M.  keďže Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 21. septembra 2016 vo veci C-592/14 potvrdil, že uvádzanie kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú niektoré prísady testované na zvieratách mimo EÚ, na trh Únie na účely ich predaja v tretích krajinách, sa môže zakázať, ak sa údaje vyplývajúce z tohto testovania použijú na preukázanie bezpečnosti daných výrobkov v súvislosti s ich uvedením na trh EÚ;

N.  keďže jestvujúce medzery umožňujú, aby sa kozmetické výrobky testované na zvieratách mimo EÚ uvádzali na trh EÚ a aby boli tieto výrobky opätovne testované v EÚ s využitím alternatív testovania na zvieratách, čo je v rozpore s duchom právnych predpisov EÚ;

O.  keďže EÚ zohráva v Organizácii Spojených národov kľúčovú úlohu; keďže inštitúcie a členské štáty EÚ sa musia aj v budúcnosti usilovať rešpektovať svetový poriadok, ktorého základom je medzinárodné právo a mnohostranná spolupráca;

P.  keďže EÚ by sa mala v rámci svojich vonkajších vzťahov viac snažiť presadzovať prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

Poučenie vyplývajúce z prelomového zákazu EÚ týkajúceho sa testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

1.  poznamenáva, že Európa má prosperujúce a inovačné kozmetické odvetvie, ktoré poskytuje približne dva milióny pracovných miest, a je najväčším trhom pre kozmetické výrobky na svete; zdôrazňuje, že zákaz EÚ týkajúci sa testovania na zvieratách neohrozil rozvoj tohto odvetvia;

2.  konštatuje, že v Európe je veľmi vysoká úroveň dodržiavania platného zákazu testovania a uvádzania na trh; zdôrazňuje však, že nedostatok úplnej a spoľahlivej dokumentácie v informačnej zložke o výrobku týkajúcej sa kozmetických výrobkov dovážaných do EÚ z tretích krajín, v ktorých sa stále požaduje testovanie na zvieratách, je naďalej závažným problémom, ktorý je potrebné prioritne riešiť;

3.  je presvedčený, že zákaz EÚ týkajúci sa testovania kozmetických výrobkov na zvieratách vyslal svetu jasný signál o tom, aký význam pripisuje EÚ ochrane zvierat, a vďaka nemu sa podarilo dokázať, že postupné zrušenie testovania kozmetických výrobkov na zvieratách je možné;

4.  pripomína, že v Európe bolo prijaté politické rozhodnutie vykonávať zákaz bez ohľadu na plnú dostupnosť alternatívnych metód k testovaniu na zvieratách; je presvedčený, že príklad Európy je dôkazom toho, že neexistencia alternatív k testovaniu na zvieratách v prípade niektorých sledovaných parametrov nie je argumentom proti zavedeniu zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách;

5.  opätovne zdôrazňuje, že testovanie na zvieratách v súvislosti s kozmetickými výrobkami už nie je vôbec opodstatnené, a žiada EÚ a vnútroštátne orgány verejnej správy, aby zohľadnili zamietavý postoj verejnosti k testovaniu kozmetiky na zvieratách a podporili vývoj inovatívnych a humánnych testovacích metód;

6.  žiada regulačné orgány a spoločnosti, aby zriadili monitorovací systém, ktorý bude umožňovať pravidelné a nezávislé audity s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia v tomto odvetví dodržiavali úplný zákaz;

Vplyv zákazu na vývoj alternatívnych metód

7.  pripomína, že zákaz testovania na zvieratách viedol k zvýšenému úsiliu v oblasti výskumu alternatívnych testovacích metód, čo malo vplyv nielen na kozmetické odvetvie; poznamenáva, že významný pokrok bol dosiahnutý aj pri validácii a regulačnom schválení alternatívnych metód;

8.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby poskytli dostatočné strednodobé až dlhodobé finančné prostriedky na rýchly vývoj, validáciu a zavedenie alternatívnych metód testovania, ktoré budú môcť plne nahradiť testovanie na zvieratách v prípade kľúčových sledovaných toxikologických parametrov, ako je karcinogenita, reprodukčná toxicita a toxicita po opakovaných dávkach(4);

9.  zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby laboratóriá a príslušné orgány mali k dispozícii náležité poznatky o alternatívach a postupoch;

10.  poukazuje na to, že akademické inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o podporu alternatív k testovaniu na zvieratách v rámci vedeckých disciplín a šírenie nových poznatkov a postupov, ktoré sú k dispozícii, ale nie vždy sa využívajú v takej miere, v akej by sa mohli;

11.  zdôrazňuje potrebu spolupráce v rámci medzinárodných štruktúr s cieľom urýchliť validáciu a schválenie alternatívnych metód a postúpiť tretím krajinám, v ktorých vedci možno nevedia o existencii alternatívnych metód a kde testovacím zariadeniam chýba potrebná výskumná infraštruktúra, poznatky a poskytnúť im finančnú podporu;

12.  poukazuje na to, že EÚ podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti alternatívnych metód v rámci Európskeho partnerstva pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA), a zapája sa do množstva ďalších súvisiacich medzinárodných procesov, ako je napríklad medzinárodná spolupráca pri regulácii v oblasti kozmetiky (ICCR) a medzinárodná spolupráca v oblasti alternatívnych testovacích metód (ICATM); poznamenáva, že takáto spolupráca je mimoriadne dôležitá;

Medzinárodná situácia

13.  zdôrazňuje, že Guatemala, Island, India, Izrael, Nový Zéland, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko zaviedli zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách; konštatuje, že ďalšie krajiny, ako napríklad Južná Kórea a Austrália, významne pokročili smerom k takémuto zákazu;

14.  konštatuje, že napriek významnému legislatívnemu pokroku vo svete približne 80 % krajín sveta stále umožňuje testovanie na zvieratách a uvádzanie kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách na trh;

Zavedenie celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

15.  žiada, aby sa nariadenie o kozmetických výrobkoch používalo ako vzor pre zavedenie zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách na medzinárodnej úrovni a zákazu medzinárodného obchodu s kozmetickými zložkami a výrobkami testovanými na zvieratách, ktorý by nadobudol účinnosť do roku 2023;

16.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaručili rovnaké podmienky pre všetky výrobky uvádzané na trh EÚ a zaistili, že žiadne z nich neboli testované na zvieratách v tretej krajine;

17.  vyzýva predsedov inštitúcií EÚ, aby na stretnutiach so svojimi partnermi, najmä s generálnym tajomníkom OSN, presadzovali, podporovali a uľahčovali zavedenie celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách;

18.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby využili svoje diplomatické siete a rázne konali v rámci každého možného fóra pre dvojstranné a viacstranné rokovania s cieľom vytvoriť pevnú a rozsiahlu koalíciu na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách;

19.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby v rámci OSN uľahčovali, presadzovali a podporovali uzatvorenie medzinárodného dohovoru proti používaniu zvierat na testovanie kozmetických výrobkov; žiada inštitúcie a členské štáty EÚ, aby zahrnuli celosvetový zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách do programu ďalšieho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN;

20.  vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala so všetkými zainteresovanými stranami, pričom by mala začať podporovateľmi kampane za celosvetové ukončenie používania zvierat na testovanie kozmetických výrobkov, mimovládnymi organizáciami a zástupcami občianskej spoločnosti, a to s cieľom podporiť sprievodné podujatia počas ďalšieho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN a uľahčiť dialóg o prínosoch a význame medzinárodného dohovoru proti testovaniu kozmetických výrobkov na zvieratách;

21.  vyzýva Komisiu a Radu, aby sa uistili, že zákaz EÚ testovať kozmetické výrobky na zvieratách neoslabia žiadne prebiehajúce obchodné rokovania ani pravidlá Svetovej obchodnej organizácie; vyzýva Komisiu, aby kozmetické výrobky testované na zvieratách vylúčila z rozsahu pôsobnosti všetkých dohôd o voľnom obchode, ktoré sa už vykonávajú alebo o ktorých sa v súčasnosti rokuje;

o
o   o

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, predsedovi Európskej rady, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov, usmerňujúce pokyny pre testovanie kozmetických zložiek a hodnotenie ich bezpečnosti, 9. revízia, SCCS/1564/15.

Posledná úprava: 7. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia