Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2922(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0217/2018

Ingivna texter :

B8-0217/2018

Debatter :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0202

Antagna texter
PDF 172kWORD 48k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2017/2922(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter(1) (nedan kallad kosmetikaförordningen),

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2013 om förbuden mot djurförsök och försäljning samt läget när det gäller alternativa metoder på kosmetikaområdet (COM(2013)0135),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 19 september 2016 om utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativa metoder till djurförsök på kosmetikaområdet (2013–2015) (COM(2016)0599),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 juni 2015 om det europeiska medborgarinitiativet Stop Vivisection (avskaffa djurförsök) (C(2015)3773),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 21 september 2016 i mål C-592/14(2),

–  med beaktande av Särskild Eurobarometer 442 från mars 2016 om européers attityder till djurs välbefinnande,

–  med beaktande av studien från januari 2017 om djurs välbefinnande i EU, som utförts på uppdrag av utskottet för framställningar,

–  med beaktande av frågan till rådet om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  med beaktande av frågan till rådet om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kosmetikaförordningen fastställer villkoren för saluföring av kosmetiska produkter och ingredienser i EU, och syftar till att uppnå en inre marknad för kosmetiska produkter och samtidigt en hög skyddsnivå för människors hälsa.

B.  I artikel 13 i EUF-fördraget anges att vid utformning och genomförande av unionens politik, särskilt i fråga om den inre marknaden, ska full hänsyn tas till djurens välbefinnande eftersom de är kännande varelser.

C.  Kosmetika är en integrerad del av EU-medborgarnas vardag och omfattar ett brett spektrum av produkter, från smink och deodoranter till bad-, dusch- och solskyddsprodukter samt produkter för hårvård, hudvård, nagelvård, rakning och munhygien.

D.  EU har åtagit sig att främja djurs välbefinnande och samtidigt skydda människors hälsa och miljön.

E.  För att garantera kosmetiska produkters säkerhet föreskriver artikel 10 i kosmetikaförordningen att det för varje kosmetisk produkt ska göras en säkerhetsbedömning och upprättas en säkerhetsrapport.

F.  Enligt artikel 11 i kosmetikaförordningen ska det finnas ett dokument med produktinformation för alla produkter som släpps ut på marknaden, vilket ska innehålla uppgifter om eventuella djurförsök som utförts i samband med utvecklingen eller säkerhetsbedömningen av den kosmetiska produkten eller dess ingredienser.

G.  Testning av kosmetiska slutprodukter och kosmetiska ingredienser på djur har varit förbjudet i EU sedan september 2004 respektive mars 2009 (förbudet mot djurförsök).

H.  Saluföringen av kosmetiska slutprodukter och kosmetiska ingredienser som testats på djur har varit förbjudet i EU sedan mars 2009, med undantag för tester av toxicitet vid upprepad dosering, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik. För dessa särskilda svåra hälsoeffekter har saluföringsförbudet tillämpats sedan mars 2013, oberoende av om det finns alternativa tester utan djurförsök (saluföringsförbudet).

I.  De flesta ingredienser som förekommer i kosmetiska produkter används också i många andra konsument- och industriprodukter, såsom läkemedel, rengöringsmedel och andra kemiska produkter samt livsmedel. Ingredienserna kan ha testats på djur i enlighet med relevant rättslig ram, såsom Reachförordningen(3), om det inte fanns något alternativ.

J.  Enligt undersökningen Särskild Eurobarometer 442 från mars 2016 instämmer 89 % av EU-medborgarna i att EU bör göra mer för att främja en ökad medvetenhet om vikten av djurs välbefinnande internationellt, och 90 % instämmer i att det är viktigt att införa höga standarder för välbefinnande som erkänns över hela världen.

K.  Parlamentet tar emot många framställningar från medborgare som utövar sin rätt enligt artiklarna 24 och 227 i EUF-fördraget och artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med krav på att djurförsök ska stoppas i EU och i världen och att internationella standarder för djurs välbefinnande ska införas.

L.  Det finns önskemål från allmänheten om en ny rättslig ram för att successivt avskaffa djurförsök.

M.  Europeiska unionens domstol bekräftade i sin dom av den 21 september 2016 i mål C-592/14 att utsläppandet på unionsmarknaden av kosmetiska produkter där vissa beståndsdelar har varit föremål för djurförsök utanför unionen för att möjliggöra saluföringen av kosmetiska produkter i tredjeländer kan förbjudas, om uppgifterna från djurförsöken används för att visa att produkterna är säkra i syfte att släppa ut dem på unionsmarknaden.

N.  Kryphål gör att kosmetiska produkter som testats på djur utanför EU kan släppas ut på EU:s marknad och att produkterna kan testas på nytt i EU med hjälp av alternativa metoder till djurförsök, vilket strider mot andan i EU:s lagstiftning.

O.  EU är en ledande aktör i Förenta nationerna. EU-institutionerna och medlemsstaterna måste stå fast vid en världsordning som grundas på internationell rätt och multilateralt samarbete.

P.  EU bör göra mer för att främja höga standarder för djurs välbefinnande i sina yttre förbindelser.

Lärdomar från det banbrytande EU-förbudet mot kosmetikatester på djur

1.  Europaparlamentet konstaterar att Europa har en blomstrande och innovativ kosmetikasektor som står för ca två miljoner arbetstillfällen, och är den största marknaden för kosmetiska produkter i världen. EU:s förbud mot djurförsök inte har äventyrat sektorns utveckling.

2.  Europaparlamentet noterar att efterlevnaden av förbuden mot djurförsök och saluföring är mycket hög. Bristen på fullständig och tillförlitlig dokumentation i produktinformationen för kosmetiska produkter som importerats till EU från tredjeländer där djurförsök fortfarande används, är dock fortsatt är ett allvarligt problem som måste prioriteras.

3.  Europaparlamentet anser att EU:s banbrytande förbud mot kosmetikatester på djur har sänt en stark signal till omvärlden om det höga värde unionen tillskriver djurskydd, och framgångsrikt har visat att en utfasning av kosmetikatester på djur är möjlig.

4.  Europaparlamentet påminner om att ett politiskt beslut har tagits i Europa för att genomföra förbudet oavsett om alternativ till djurförsök är fullt tillgängliga. Det europeiska exemplet visar att frånvaron av alternativ till djurförsök för vissa parametrar inte är ett argument mot ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur.

5.  Europaparlamentet upprepar att djurförsök inte längre kan motiveras för kosmetika och uppmanar EU och de nationella offentliga myndigheterna att lyfta fram allmänhetens motstånd mot kosmetikatester och stödja innovativa, humana testmetoder.

6.  Europaparlamentet uppmanar tillsynsmyndigheter och företag att inrätta ett övervakningssystem som är öppet för regelbundna oberoende granskningar, för att säkerställa att leverantörer till industrin efterlever ett fullständigt förbud.

Förbudets inverkan på framväxten av alternativa metoder

7.  Europaparlamentet erinrar om att förbudet mot djurförsök har lett till ökade forskningsinsatser för att utveckla alternativa testmetoder, vilka har fått verkningar långt utanför kosmetikasektorn. Avsevärda framsteg också har gjorts i fråga om validering och rättsligt godkännande av alternativa metoder.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tillgängliggöra tillräcklig finansiering på medellång och lång sikt för snabb utveckling, validering och introduktion av alternativa testmetoder, så att djurförsök kan ersättas helt för viktiga toxikologiska parametrar såsom cancerogenicitet, reproduktionstoxicitet och toxicitet vid upprepad dosering(4).

9.  Europaparlamentet betonar behovet av en ihållande utbildningsinsats för att säkerställa att laboratorier och behöriga myndigheter har nödvändiga kunskaper om alternativ och processer.

10.  Europaparlamentet påpekar att akademiska institutioner har en viktig roll att spela när det gäller att främja alternativ till djurförsök inom vetenskapliga discipliner och att sprida ny kunskaper och metoder, som finns tillgängliga men inte alltid används i så stor utsträckning.

11.  Europaparlamentet framhåller behovet av att arbeta inom internationella strukturer för att påskynda valideringen och godkännandet av alternativa metoder samt förse tredjeländer, där forskare kan sakna kunskap om alternativa metoder och provningsanläggningar kan sakna nödvändig infrastruktur, med kunskapsöverföring och ekonomiskt stöd.

12.  Europaparlamentet påpekar att EU har främjat ett internationellt samarbete för alternativa testmetoder inom ramen för det europeiska partnerskapet för alternativ till djurförsök (EPAA), och har deltagit i ett antal andra relevanta internationella processer såsom internationellt samarbete om kosmetikalagstiftning (ICCR) samt det internationella samarbetet om alternativa testmetoder (ICATM). Sådana samarbeten är av avgörande betydelse.

Den internationella situationen

13.  Europaparlamentet understryker att Guatemala, Indien, Island, Israel, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Serbien och Turkiet har infört förbud mot djurförsök av kosmetika. Andra länder, såsom Sydkorea och Australien, har gjort betydande framsteg mot ett sådant förbud.

14.  Europaparlamentet konstaterar att ca 80 % av världens länder fortfarande tillåter djurförsök och saluföring av kosmetiska produkter som testats på djur trots vissa betydande rättsliga framsteg runt om i världen.

Om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

15.  Europaparlamentet menar att kosmetikaförordningen måste användas som modell för ett internationellt förbud mot kosmetikatester på djur och ett förbud mot internationell handel med kosmetiska ingredienser och produkter som testats på djur. Förbuden ska träda i kraft före 2023.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att garantera lika villkor för alla produkter som släpps ut på EU:s marknad och säkerställa att inga av dem har testats på djur i ett tredjeland.

17.  Europaparlamentet uppmanar ordförandena för EU:s institutioner att aktivt stödja, verka för och underlätta införandet av ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur i möten med sina motparter, särskilt med FN:s generalsekreterare.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att använda sina diplomatiska nätverk och beslutsamt agera i alla möjliga bilaterala och multilaterala förhandlingsforum för att bygga en stark och bred koalition till stöd för ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att inom FN:s ram verka för och stödja en internationell konvention mot kosmetikatester på djur. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att ta upp ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur som en punkt på dagordningen för nästa sammanträde i FN:s generalförsamling.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt samtala med alla aktörer, till att börja förespråkarna för ett världsomfattande stopp för kosmetikatester på djur, icke-statliga organisationer och företrädare för det civila samhället, i syfte att anordna sidoevenemang vid FN:s nästa generalförsamling och främja dialogen om fördelarna och förtjänsterna med en internationell konvention mot kosmetikatester på djur.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa att EU:s förbud mot kosmetikatester på djur inte försvagas av pågående handelsförhandlingar eller av Världshandelsorganisationens regler. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undanta kosmetika som testats på djur från tillämpningsområdet för alla frihandelsavtal som redan ingåtts eller är under förhandling.

o
o   o

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska rådets ordförande, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4)1 Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9:e uppdateringen, SCCS/1564/15.

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy