Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0348(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0149/2018

Ingivna texter :

A8-0149/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/05/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0205

Antagna texter
PDF 239kWORD 42k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I
P8_TA(2018)0205A8-0149/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0774),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0446/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 februari 2018(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 maj 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0149/2018).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön
P8_TC1-COD(2017)0348

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/976.)

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy