Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0154/2018

Внесени текстове :

A8-0154/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0206

Приети текстове
PDF 470kWORD 49k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) ***I
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0545),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0337/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0154/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2017)0256

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/974.)

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност