Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0256(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0154/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0154/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 29/05/2018 - 7.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0206

Téacsanna atá glactha
PDF 235kWORD 42k
Dé Máirt, 29 Bealtaine 2018 - Strasbourg
Staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre (códú) ***I
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 29 Bealtaine 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre (codú) COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0545),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 338(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0337/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha(1),

–  ag féachaint do Rialacha 103 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0154/2018),

A.  de bhrí, de réir Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 29 Bealtaine 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh ar iompar earraí d'uiscebhealaí intíre
P8_TC1-COD(2017)0256

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/974.)

An nuashonrú is déanaí: 16 Iúil 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais