Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0263/2017

Indgivne tekster :

A8-0263/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 55k
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg
Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. maj 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0493),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0336/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den officielle meddelelse fra Det Forenede Kongeriges regering af 29. marts 2017 vedrørende artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union, om at landet forlader Den Europæiske Union,

–  der henviser til udtalelse af 14. december 2016fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. marts 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0263/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 75 af 10.3.2017, s. 109.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 14. september 2017 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0357).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008
P8_TC1-COD(2016)0238

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/973.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRINGER

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om forbudte arter

Den forordning, som skal vedtages på grundlag af Kommissionens forslag om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (2016/0074 (COD)), bør indeholde bestemmelser bl.a. om de arter, efter hvilke det er forbudt at fiske. Af denne grund har de to institutioner aftalt ikke at medtage en liste vedrørende Nordsøen i denne forordning (2016/0238 (COD)).

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om kontrol

Europa-Parlamentet og Rådet vil indføre følgende kontrolbestemmelser i den kommende revision af kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 1224/2009), hvor det er relevant for Nordsøen: forhåndsmeddelelser, logbogskrav, udpegede havne og andre kontrolbestemmelser.

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik