Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0263/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0263/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 43k
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0493),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0336/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 29. maaliskuuta 2017 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti antaman ilmoituksen Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta erota Euroopan unionista;

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. maaliskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0263/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevat parlamentin ja neuvoston yhteiset lausumat; jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 75, 10.3.2017, s. 109.
(2)Tämä kanta korvaa 14. syyskuuta 2017 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0357).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevan monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa Pohjanmerellä koskevien yksityiskohtien erittelemisestä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 676/2007 ja (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2016)0238

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/973.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

YHTEISET LAUSUMAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma kielletyistä lajeista

Kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla tehdyn komission ehdotuksen (2016/0074(COD)) perusteella hyväksyttävään asetukseen olisi sisällytettävä säännöksiä muun muassa lajeista, joiden kalastus on kielletty. Tämän vuoksi toimielimet ovat sopineet, että Pohjanmerta koskevaa luetteloa ei sisällytetä tähän asetukseen (2016/0238(COD)).

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma valvonnasta

Euroopan parlamentti ja neuvosto sisällyttävät tarvittaessa Pohjanmeren osalta seuraavat valvontaa koskevat määräykset valvonta-asetuksen (asetus (EY) N:o 1224/2009) tulevaan uudelleentarkasteluun: ennakkoilmoitukset, kalastuspäiväkirjaa koskevat vaatimukset, nimetyt satamat ja muut valvontaa koskevat säännökset.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö