Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0238(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2017

Ingivna texter :

A8-0263/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Antagna texter
PDF 131kWORD 46k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0493),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0336/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den brittiska regeringens officiella meddelande av den 29 mars 2017, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, om dess avsikt att utträda ur Europeiska unionen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 mars 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0263/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet godkänner parlamentets och rådets gemensamma uttalanden som bifogas denna resolution, som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 75, 10.3.2017, s. 109.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 14 september 2017 (Antagna texter, P8_TA(2017)0357).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008
P8_TC1-COD(2016)0238

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/973.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMMA UTTALANDEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om förbjudna arter

Den förordning som ska antas på grundval av kommissionens förslag om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (2016/0074 (COD)) bör innehålla bestämmelser om bland annat de arter för vilka fiske är förbjudet. Av detta skäl har de båda institutionerna enats om att inte ta med en förteckning för Nordsjön i denna förordning (2016/0238 (COD)).

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om kontroll

Europaparlamentet och rådet kommer att inkludera följande kontrollbestämmelser i den kommande översynen av kontrollförordningen (förordning (EG) nr 1224/2009) om det är relevant för Nordsjön: loggböcker, loggbokskrav, utsedda hamnar och andra kontrollbestämmelser.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy