Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0319/2017

Внесени текстове :

A8-0319/2017

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0213

Приети текстове
PDF 484kWORD 53k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0128)),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението до Парламента (C8‑0114/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от Народното събрание на Република България, Парламента и Сената на Чешката република, Камарата на депутатите на Дания, Парламента на Република Естония, Сабора на Република Хърватия, Сейма на република Латвия, Сейма на Република Литва, Държавното събрание на Република Унгария, Сейма и Сената на Република Полша, Камарата на депутатите и Сената на Румъния и Националния съвет на Словашката република, в които се заявява, че проектът на законодателния акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 11 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси (A8-0319/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 75, 10.3.2017 г., стр. 81.
(2) ОВ С 185, 9.6.2017 г., стр. 75.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета .за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
P8_TC1-COD(2016)0070

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/957.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Член 3, параграф 7, алинея втора от Директива 96/71/ЕО, както е изменена с директивата, приета днес, определя специалните надбавки, свързани с командироването, се смятат за част от възнаграждението, освен ако са изплатени като възстановяване на разходи, които фактически са били направени във връзка с командироването, като пътни разходи, разходи за храна и квартирни разходи. Освен това този член предвижда, че „работодателят, без да се засягат разпоредбите на буква з) от първа алинея на параграф 1, възстановява разходите за командированите работници в съответствие с националното законодателство и/или практика, приложими към трудовото правоотношение.“

Комисията разбира, че „националното законодателство и/или практика, приложими към трудовото правоотношение“, е по принцип националното право и/или практика в държавата членка по произход, освен ако не е определено друго в съответствие с правилата на ЕС относно международното частно право. В контекста на решението на Съда по дело C-396/13 (точка 59), възстановяването на разходите също така обхваща ситуации, при които работодателят поема разходите на работниците, без те да трябва първо да плащат разходите и после да искат те да бъдат възстановени.

Комисията отбелязва, че в приетата днес директива се предвижда, че поради изключително мобилното естество на заетостта в международния автомобилен транспорт, преработените правила за командироването ще се прилагат за този сектор от датата на влизане в сила на законодателния акт за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за прилагане и за определяне на специални правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на шофьори в сектора на сухопътния транспорт.

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приемат този акт своевременно, за да се адаптират правилата към специфичните нужди на командированите работници в този сектор, като същевременно се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар за сухопътен транспорт.

До датата на започване на прилагане на специфичния за отрасъла законодателен акт, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС остават в сила в автомобилния транспорт. Тези законодателни актове не се прилагат за дейности в областта на сухопътния транспорт, които не представляват командироване.

Комисията ще продължава да следи отблизо правилното прилагане на действащите правила, особено в сектора на сухопътния транспорт, и при необходимост ще предприема действия.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност