Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0319/2017

Předložené texty :

A8-0319/2017

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Hlasování :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0213

Přijaté texty
PDF 409kWORD 48k
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0128),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 53 odst. 1 a 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0114/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená bulharským Národním shromážděním, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a Senátem Parlamentu České republiky, dánským parlamentem, estonským parlamentem, chorvatským parlamentem, lotyšským parlamentem, litevským parlamentem, maďarským Národním shromážděním, polským Sejmem a polským Senátem,  rumunskou Poslaneckou sněmovnou a rumunským Senátem a slovenskou Národní radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. prosince 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. dubna 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A8-0319/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 81.
(2) Úř. věst. C 185, 9.6.2017, s. 75.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. května 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
P8_TC1-COD(2016)0070

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/957.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec směrnice 96/71/ES ve znění směrnice, která byla dnes přijata, stanoví, že zvláštní příplatky za vyslání se považují za součást odměny, pokud se nevyplácejí jako náhrada výdajů skutečně vynaložených v důsledku vyslání, například výdajů za cestovné, ubytování a stravu. Stanoví rovněž, že „[z]aměstnavatel, aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec písm. h), nahradí pracovníkovi tyto výdaje v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi platnými pro daný pracovní poměr vyslaného pracovníka.“

Komise formulaci „vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti platné pro daný pracovní poměr“ rozumí tak, že se v zásadě jedná o vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti domovského členského státu, pokud není stanoveno jinak v souladu s pravidly EU týkajícími se mezinárodního práva soukromého. Podle rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-396/13 (bod 59) se náhrada rovněž vztahuje na situaci, kdy zaměstnavatel hradí pracovníkům náklady, aniž by je museli nejdřív platit sami a pak žádat o jejich proplacení.

Komise bere na vědomí, že směrnice, která byla dnes přijata, stanoví, že s ohledem na vysoce mobilní charakter práce v mezinárodní silniční dopravě se budou revidovaná pravidla týkající se vysílání vztahovat na toto odvětví pouze ode dne, kdy vstoupí v platnost legislativní akt, kterým se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na vynucování, a kterým se stanoví specifická pravidla ve vztahu ke směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu k urychlenému přijetí tohoto aktu s cílem uzpůsobit pravidla specifickým potřebám pracovníků vysílaných v rámci tohoto odvětví a současně zajistit řádné fungování vnitřního trhu silniční dopravy.

Směrnice 96/71/ES a směrnice 2014/67/EU zůstávají pro silniční dopravu v platnosti až do dne, kdy vstoupí v platnost zvláštní legislativní akt pro toto odvětví. Tyto legislativní akty se nevztahují na činnosti v rámci silniční dopravy, které nepředstavují vyslání.

Komise bude nadále pozorně sledovat řádné uplatňování stávajících pravidel, zejména v silniční dopravě, a v případě potřeby přijme opatření.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí