Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2017

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0213

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 54k
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0128),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0114/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τo Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, την Τσεχική Βουλή και την Τσεχική Γερουσία, το Δανικό Κοινοβούλιο, το Εσθονικό Κοινοβούλιο, το Κροατικό Κοινοβούλιο, το Λετονικό Κοινοβούλιο, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, την Πολωνική Δίαιτα και την Πολωνική Γερουσία, τη Ρουμανική Βουλή και τη Ρουμανική Γερουσία, και το Σλοβακικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 81.
(2) ΕΕ C 185 της 9.6.2017, σ. 75.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαΐου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
P8_TC1-COD(2016)0070

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/957.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το άρθρο 3 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα, ορίζει ότι τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα θεωρούνται τμήμα της αμοιβής, εκτός εάν καταβάλλονται υπό μορφή επιστροφής εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, στέγης και διατροφής. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει επίσης ότι «ο εργοδότης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο η), επιστρέφει τα έξοδα στον αποσπασμένο εργαζόμενο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική που εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση του αποσπασμένου εργαζόμενου».

Κατά την άποψη της Επιτροπής, με τη φράση «σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική που εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση» εννοείται κατ’ αρχήν το εθνικό δίκαιο και/ή την πρακτική του κράτους μέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-396/13 (σκέψη 59), η επιστροφή εξόδων καλύπτει επίσης την περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης καλύπτει έξοδα των εργαζομένων χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται πρώτα να πληρώσουν και στη συνέχεια να ζητήσουν την επιστροφή τους.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει ότι, λόγω του υψηλού βαθμού κινητικότητας των διεθνών οδικών μεταφορών, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την απόσπαση εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα μόνο από την ημερομηνία εφαρμογής της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου και για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδώσουν την εν λόγω πράξη χωρίς καθυστέρηση ώστε να προσαρμοστούν οι κανόνες στις συγκεκριμένες ανάγκες των αποσπασμένων εργαζομένων του τομέα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών.

Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ειδικής τομεακής νομοθετικής πράξης, η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στις οδικές μεταφορές. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών που δεν αποτελούν απόσπαση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών, και θα αναλάβει δράση όπου κριθεί σκόπιμο.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου