Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0319/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0319/2017

Keskustelut :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Äänestykset :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0213

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 42k
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0128),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0114/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Tšekin edustajainhuoneen ja Tšekin senaatin, Tanskan kansankäräjien, Viron parlamentin, Kroatian parlamentin, Latvian parlamentin, Liettuan parlamentin, Unkarin parlamentin, Puolan parlamentin alahuoneen ja Puolan senaatin, Romanian edustajainhuoneen ja Romanian senaatin sekä Slovakian parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon,(1)

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen ja neuvoston edustajan 11. huhtikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0319/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän lainsäädäntöpäätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 75, 10.3.2017, s. 81.
(2) EUVL C 185, 9.6.2017, s. 75.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta
P8_TC1-COD(2016)0070

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2018/957.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna nyt hyväksytyllä direktiivillä, säädetään, että lähetettynä olosta maksettavat lisät katsotaan osaksi korvausta siltä osin kuin niitä ei makseta korvauksena lähetettynä olosta aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista, kuten matka-, majoitus- tai ruokailukustannuksista. Siinä säädetään myös, että ”vaikuttamatta 1 kohdan h alakohdan soveltamiseen työnantajan olisi korvattava tällaiset kustannukset lähetetylle työntekijälle tämän työsuhteeseen sovellettavien kansallisten lakien tai käytäntöjen mukaisesti”.

Komissio katsoo, että ”työsuhteeseen sovellettava kansallinen laki tai käytäntö” on periaatteessa kotijäsenvaltion kansallinen laki tai käytäntö, ellei kansainvälistä yksityisoikeutta koskevien unionin sääntöjen nojalla toisin päätetä. Kun otetaan huomioon tuomioistuimen tuomio asiassa C-396/13 (59 kohta), korvaus kattaa myös tilanteen, jossa työnantaja vastaa työntekijöiden kustannuksista ilman, että työntekijöiden on maksettava ne ensin itse ja haettava sitten korvausta.

Komissio panee merkille, että nyt hyväksytyn direktiivin mukaisesti kansainvälisen maantieliikenteen suuren liikkuvuuden vuoksi työntekijöiden lähettämistä koskevia tarkistettuja sääntöjä sovelletaan kyseiseen alaan vain sen säädöksen soveltamispäivästä, jolla muutetaan direktiiviä 2006/22/EY valvontavaatimusten osalta ja vahvistetaan direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevia erityisiä sääntöjä siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon.

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään kyseisen säädöksen nopeasti sääntöjen mukauttamiseksi alan lähetettyjen työntekijöiden erityistarpeisiin siten, että samalla varmistetaan maantieliikenteen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Direktiivi 96/71/EY ja direktiivi 2014/67/EU ovat edelleen voimassa maantieliikenteessä alakohtaisen säädöksen soveltamispäivään saakka. Näitä säädöksiä ei sovelleta maantieliikenteen toimiin, joihin ei liity työntekijöiden lähettämistä.

Komissio seuraa edelleen tiiviisti nykyisten sääntöjen asianmukaista täytäntöönpanoa erityisesti maantieliikenteen alalla ja toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö