Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0070(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0319/2017

Pateikti tekstai :

A8-0319/2017

Debatai :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Balsavimas :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0213

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 46k
Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d. - Strasbūras
Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0128),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0114/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo, Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų ir Senato, Danijos Karalystės Folketingo, Estijos Respublikos Rygikogo, Kroatijos Respublikos Saboro, Latvijos Respublikos Saeimos, Lietuvos Respublikos Seimo, Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos, Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato, Rumunijos Deputatų Rūmų ir Senato ir Slovakijos Respublikos Nacionalinės Rados pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. balandžio 11 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0319/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 75, 2017 3 10, p. 81.
(2) OL C 185, 2017 6 9, p. 75.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. gegužės 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje
P8_TC1-COD(2016)0070

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2018/957.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Direktyvos 96/71/EB, iš dalies pakeistos šiandien priimta direktyva, 3 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad komandiruotpinigiai laikomi darbo užmokesčio dalimi, nebent jie yra mokami kompensuojant su komandiruote susijusias faktines kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas. Joje taip pat numatyta, kad darbdavys, nepažeisdamas 1 dalies pirmos pastraipos h punkto, kompensuoja tokias komandiruoto darbuotojo išlaidas pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką, taikomą darbo santykiams.

Komisija supranta, kad „nacionalinė teisė ir (arba) praktika, taikoma darbo santykiams“ iš esmės yra buveinės valstybės narės nacionalinė teisė ir (arba) praktika, jeigu pagal ES taisykles dėl tarptautinės privatinės teisės nenustatyta kitaip. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą C-396/13 (59 punktas) kompensavimas apima ir situaciją, kai darbdavys apmoka darbuotojų išlaidas ir šiems nereikia pirma sumokėti patiems ir paskui prašyti, kad jų išlaidos būtų kompensuotos.

Komisija pažymi, kad šiandien priimtoje direktyvoje numatyta, jog dėl tarptautiniam kelių transportui būdingo itin didelio judumo peržiūrėtos komandiravimo taisyklės bus taikomos šiam sektoriui nuo teisėkūros procedūra priimto akto, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/EB susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, taikymo pradžios dienos.

Komisija ragina Parlamentą ir Tarybą greitai priimti šį aktą, kad būtų galima pritaikyti taisykles konkretiems komandiruojamų darbuotojų poreikiams šiame sektoriuje, kartu užtikrinant tinkamą vidaus kelių transporto rinkos veikimą.

Iki kol bus pradėtas taikyti specialus kelių transporto sektoriui taikomas teisėkūros aktas, šiam sektoriui toliau galios Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES. Šie teisės aktai netaikomi kelių transporto veiklai, kuri nėra komandiravimas.

Komisija toliau atidžiai stebės, ar tinkamai užtikrinamas galiojančių taisyklių laikymasis, visų pirma kelių transporto sektoriuje, ir prireikus imsis veiksmų.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika