Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0070(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0319/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0319/2017

Debates :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Balsojumi :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0213

Pieņemtie teksti
PDF 402kWORD 48k
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra
Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0128),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0114/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Bulgārijas parlaments, Čehijas parlamenta Deputātu palāta un Čehijas parlamenta Senāts, Dānijas parlaments, Igaunijas parlaments, Horvātijas parlaments, Latvijas parlaments, Lietuvas parlaments, Ungārijas parlaments, Polijas Seims un Polijas Senāts, Rumānijas parlamenta Deputātu palāta un Rumānijas parlamenta Senāts, ka arī Slovākijas parlaments, un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 7. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 11. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0319/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 75, 10.3.2017., 81. lpp.
(2) OV C 185, 9.6.2017., 75. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
P8_TC1-COD(2016)0070

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2018/957.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Direktīvas 96/71/EK, kas grozīta ar šodien pieņemto Direktīvu, 3. panta 7. punkta otrā apakšpunktā noteikts, ka komandējuma naudu, kas saistīta ar attiecīgo norīkojumu, uzskata par atalgojuma daļu, ja vien to neizmaksā, atlīdzinot tādus faktiskos izdevumus saistībā ar norīkojumu darbā kā ceļa, dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi. Tajā arī ir noteikts, ka “[..] darba devējs, neskarot šā punkta pirmās daļas h) 1. punktu, norīkotajam darba ņēmējam atlīdzina izdevumus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi attiecināmi uz darba attiecībām.”

Komisija saprot, ka “ valsts tiesību akti un/vai prakse, ko piemēro darba attiecībām” principā ir izcelsmes dalībvalsts valsts tiesību akti un/vai prakse, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi saskaņā ar ES noteikumiem par starptautiskajām privāttiesībām. Ņemot vērā Tiesas spriedumu lietā C-396/13 (59. punkts), izdevumu atlīdzināšana attiecas arī uz situāciju, kad darba devējs sedz darbinieku izmaksas arī gadījumos, kad darbinieks vispirms pats nesamaksā un pēc tam neprasa atmaksāt izdevumus.

Komisija norāda, ka šodien pieņemtajā direktīvā paredzēts, ka, ņemot vērā darba starptautiskajā autotransporta nozarē izteikti mobilo raksturu, pārskatītos norīkošanas noteikumus minētajā nozarē piemēros tikai no dienas, no kuras tiek piemērots tiesību akts, ar ko groza Direktīvu 2006/22/EK attiecībā uz kontroles prasībām un paredz konkrētus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES saistībā ar autovadītāju norīkošanu autotransporta nozarē.

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi steidzami pieņemt minēto tiesību aktu, lai noteikumus nozarē pielāgotu norīkoto darba ņēmēju konkrētajām vajadzībām, vienlaikus nodrošinot autotransporta iekšējā tirgus pareizu darbību.

Līdz dienai, kad sāks piemērot nozares tiesību aktu, autotransporta nozarē spēkā paliek Direktīva 96/71/EK un Direktīva 2014/67/ES. Šie tiesību akti neattiecas uz autotransporta darbībām, kuras nav norīkošana.

Komisija turpinās cieši pārraudzīt pareizu pašreizējo noteikumu izpildi, jo īpaši autotransporta nozarē, un attiecīgā gadījumā rīkosies.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika