Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0319/2017

Ingivna texter :

A8-0319/2017

Debatter :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Omröstningar :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0213

Antagna texter
PDF 252kWORD 41k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0128,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0114/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från Bulgariens parlament, Tjeckiens deputeradekammare och senat, Danmarks folketing, Estlands parlament, Kroatiens parlament, Lettlands parlament, Litauens parlament, Ungerns parlament, Polens sejm och senat, Rumäniens deputeradekammare och senat och Slovakiens parlament, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 april 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A8-0319/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 75, 10.3.2017, s. 81.
(2) EUT C 185, 9.6.2017, s. 75.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
P8_TC1-COD(2016)0070

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/957.)


BILAGA TILL LAGSTIFNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

I artikel 3.7 andra stycket av direktiv 96/71/EG ändrat genom det direktiv som antagits i dag fastställs att ersättningar som hör ihop med utstationeringen ska anses utgöra en del av avlöningen, om de inte utbetalas som ersättning för utgifter som i själva verket har uppkommit till följd av utstationeringen, t.ex. utgifter för resa, kost eller logi. Där föreskrivs även att arbetsgivaren, utan hinder av punkt 1 h första stycket, ska ersätta den utstationerade arbetstagaren för sådana kostnader i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis som är tillämplig på anställningsförhållandet.

Enligt kommissionens uppfattning avser ”nationell lagstiftning och/eller praxis som är tillämplig på anställningsförhållandet” i princip nationell lag och/eller praxis i hemmedlemsstaten, om inte annat fastställs i enlighet med EU:s bestämmelser om internationell privaträtt. Av Europeiska domstolens dom i mål C-396/13, punkt 59, framgår att begreppet ersättning också omfattar fall där arbetsgivaren betalar arbetstagarnas kostnader utan att dessa först behöver lägga ut dessa kostnader och sedan begära återbetalning.

Kommissionen noterar att det direktiv som antagits i dag innehåller föreskrifter om att de reviderade bestämmelserna om utstationering, på grund av att arbetet inom den internationella vägtransportsektorn präglas av stor rörlighet, kommer att börja gälla för sektorn först från och med den dag då det börjar tillämpas en rättsakt om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att skyndsamt anta den ifrågavarande rättsakten så att bestämmelserna kan anpassas efter de specifika behoven hos utstationerade arbetstagare i sektorn, samtidigt som man säkerställer att den internationella vägtransportmarknaden fungerar väl.

Fram till den dag då den sektorsspecifika rättsakten börjar tillämpas förblir direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU i kraft inom området vägtransporter. Dessa regler är inte tillämpliga på vägtransportverksamhet som inte räknas som utstationering.

Kommissionen kommer att fortsätta att noga övervaka att gällande bestämmelser tillämpas korrekt, särskilt inom vägtransportsektorn, och vid behov, vidta åtgärder.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy