Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0056(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0377/2017

Внесени текстове :

A8-0377/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Обяснение на вота
PV 29/05/2018 - 7.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Приети текстове
PDF 474kWORD 69k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан ***I
P8_TA(2018)0214A8-0377/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0128),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0121/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г(1).,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 21 март 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0377/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 129.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 16 януари 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0001).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)
P8_TC1-COD(2017)0056

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/975.)

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност