Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0164/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0164/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 30
CRE 28/05/2018 - 30

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.12
CRE 29/05/2018 - 7.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0215

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 573kWORD 81k
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βιώσιμη χρηματοδότηση
P8_TA(2018)0215A8-0164/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση (2018/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της G20 για βιώσιμη ανάπτυξη που υιοθετήθηκε κατά τη γερμανική Προεδρία από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, με ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση: «Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία πολιτικής – στο νομισματικό, φορολογικό και διαρθρωτικό τομέα – τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, για να επιτευχθεί ο στόχος της ισχυρής, βιώσιμης, ισόρροπης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα»,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τη δέσμευση να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και του αντικτύπου της και να διασφαλιστούν η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Επιτροπής για βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) και συγκεκριμένα τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Χρηματοδότηση της βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας», η οποία περιγράφει την ένταση μεταξύ της συμπεριφοράς για αναζήτηση βραχυπρόθεσμου κέρδους και της ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί στόχοι καθώς και οι στόχοι διακυβέρνησης (ΠΚΔ), και ιδίως στην παράγραφο 5 για τους κινδύνους το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το πλαίσιο πολιτικής να υποκύψουν στην «τραγωδία του ορίζοντα» στη σελίδα 16,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών (COM(2017)0292),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Financing a Sustainable European Economy» (Χρηματοδότηση της βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας),

–  έχοντας υπόψη τη σελίδα 14 της ενδιάμεσης έκθεσης της ΟΕΥΕ, στην οποία αναφέρεται ότι οι επενδυτές έχουν συνδυασμένη έκθεση σε τομείς έντασης άνθρακα περίπου το 45 % και ότι λιγότερο από το 1 % των παγκόσμιων θεσμικών επενδυτών αφορούν πράσινη υποδομή,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα πλαίσια εποπτείας, ιδίως της οδηγίας2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)(1), και τους λογιστικούς κανόνες για τους επενδυτές, αποθαρρύνουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, και ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας απαιτούν επίπεδο κεφαλαίου ανάλογο με το επίπεδο κινδύνου για χρονικό ορίζοντα ενός έτους και συνεκτιμώντας μόνον τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του γαλλικού νόμου αριθ. 2015-992 της 17ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση για την πράσινη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 του Mark Carney, διοικητή της Τράπεζας τη Αγγλίας και προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την έκθεση πρωτοβουλίας «Carbon Trackers» του 2015, με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η συνδυασμένη αγοραία κεφαλαιοποίηση των κορυφαίων τεσσάρων αμερικανών παραγωγών άνθρακα μειώθηκε κατά περισσότερο από 99 % από το τέλος του 2010,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Λουξεμβούργου-ΕΤΕπ που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη σελίδα 9 του έγγραφου συζήτησης της E3G του Μαΐου 2016 με τίτλο «Clean Energy Lift Off – Capitalising Europe’s Energy Union», με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι από το 2008 έως το 2013, οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη απώλεσαν πάνω από το ήμισυ της αγοραίας αξίας τους ύψους 1 τρισεκατομμυρίου EUR,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας «Carbon Tracker» του 2015 και του 2016, από τις οποίες προκύπτει ότι ακόμη 1,1 έως 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα ορυκτά καύσιμα κινδυνεύουν να απωλεσθούν, με 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τη «Σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για κοινές προσεγγίσεις στις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης και στην περιβαλλοντική και κοινωνική Δέουσα Επιμέλεια», («κοινές προσεγγίσεις»), στην οποία αναγνωρίζονται «η ευθύνη των μελών να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» και «η ευθύνη των μελών να λαμβάνουν υπόψη, στις αποφάσεις τους για την παροχή δημόσιας στήριξης για εξαγωγικές πιστώσεις, τις θετικές και τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των έργων, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς ή σε τομείς που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές ή κοντά σε αυτές, καθώς και τους περιβαλλοντικούς και τους κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τρέχουσες δραστηριότητές τους»,

–  έχοντας υπόψη τις των κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές του 2017, ιδίως τη σελίδα 13, όπου αναφέρεται ότι «οι επενδυτές, ακόμη και εκείνοι με μειοψηφικές συμμετοχές, ενδέχεται να συνδεθούν άμεσα με τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν εν όλω ή εν μέρει από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, οι οποίες προκύπτουν από την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση, μετοχών της εταιρείας που προκαλούν ή συμβάλλουν σε ορισμένες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις»,

–  έχοντας υπόψη την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία (GET), η οποία έχει στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και άλλων μορφών υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή/και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις αυτές, με ιδιαίτερη έμφαση στα έγγραφα της ΕΤΑΑ που συνδέουν τον αντίκτυπο της μετάβασης με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της αλλαγής της μεθοδολογίας αξιολόγησης ενός έργου,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του ΟΟΣΑ, του 2017, με τίτλο «Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές»: Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη με τίτλο «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Τόνωση των επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τον γαλλικό νόμο της 27ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την υποχρέωση επαγρύπνησης των επιχειρήσεων, και ιδίως τα άρθρα του 1 και 2,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους(2) (οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση – NFRD), και ιδίως τα άρθρα 19 και 19α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ και τις αιτιολογικές σκέψεις 3, 6, 7 και 8 της οδηγίας 2014/95/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων(3) (οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)(4) (οδηγία ΙΕΣΠ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012(6) (κανονισμός STS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)(7) (κανονισμός PRIIP), ο οποίος ορίζει ότι όταν ένα συσκευασμένο για ιδιώτες επενδυτές και βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν έχει αποδεδειγμένο περιβαλλοντικό ή κοινωνικό σκοπό, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει στον υποψήφιο ιδιώτη επενδυτή και το ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι αυτοί πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Triodos Bank περί «μοντέλου εντολών», που περιέχει τις απαιτήσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων στις επενδυτικές αποφάσεις, της ενεργού συμμετοχής και της ψηφοφορίας επί των θεμάτων αυτών, η επιλογή των βιώσιμων οροθεσίων, της λιγότερο συχνής αλλά πιο ουσιαστικής υποβολής εκθέσεων από τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού και με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και διάρθρωση των αποδοχών,

–  έχοντας υπόψη τη νέα ερμηνεία της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την καταπιστευματική αξίωση, γεγονός που αποδυναμώνει τον σύνδεσμο και επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση ηθικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη,

–  έχοντας υπόψη τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου στον κόσμο και την ανάδειξή της, από τον Ιανουάριο του 2018, στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές των Οικονομικών με θετικές επιπτώσεις που ανέπτυξε η Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής: ένα βασικό μέσο για την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού», στην οποία τονίζεται ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών κυβερνήσεων στην ενίσχυση της δεξαμενής επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την εξέταση για τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος από την UNEP,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας για τα ομόλογα για το κλίμα του 2017, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ομολογίες για την μετάβαση προς μια παγκόσμια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του UNEP του 2016 η οποία διαπιστώνει ότι πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ήδη ή προετοιμάζουν αξιολογήσεις βιωσιμότητας και οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ΕΕ, και σε συνάρτηση με το στοιχείο ότι οι αναλύσεις αυτές πρέπει να βασίζονται σε τυποποιημένα σενάρια για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που θα συγκρατεί την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σαφώς κάτω από 2 °C,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση που διατυπώθηκε στην τελική έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιανουαρίου 2018, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει δοκιμή βιωσιμότητας σε όλες τις οικονομικές νομοθετικές προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (COM(2017)0292) και τη σαφή δήλωση της Επιτροπής ότι «υποστηρίζει την προσαρμογή των ιδιωτικών επενδύσεων στις απαιτήσεις για το κλίμα, την αποδοτικότητα των πόρων και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, τόσο μέσω μέτρων πολιτικής όσο και μέσω δημόσιων επενδύσεων» (COM(2016)0601),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Απριλίου 2017 της Bundesbank και το τριμηνιαίο δελτίο της Τράπεζας της Αγγλίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, όπου αναφέρεται ότι τα περισσότερα χρήματα σε κυκλοφορία δημιουργούνται από τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα όταν οι τράπεζες εκδίδουν δάνεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 στοιχείο γ) της Συμφωνίας των Παρισιού που υπογραμμίζει την ανάγκη οι ροές χρηματοδότησης να συνάδουν με μια πορεία επίτευξης χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και με μια ανάπτυξη ανθεκτική στις κλιματικές μεταβολές,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (UNISDR) και του Κέντρου Έρευνας της Επιδημιολογίας των Καταστροφών (CRED) με τίτλο «The Human Cost of Weather related Disasters 1995-2015» (Το ανθρώπινο κόστος των καταστροφών που οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα 1995-2015), στην οποία επισημαίνεται ότι το 90 % των μεγάλων καταστροφών που καταγράφηκαν αυτή την περίοδο και προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους, συνδέονταν με το κλίμα και τον καιρό και ότι, παγκοσμίως, οι καταστροφές προκαλούν οικονομικές ζημίες ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε χρόνο(8),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 και την «προτεραιότητα 3: επενδύσεις στη μείωση του κινδύνου καταστροφών με στόχο την ανθεκτικότητα», συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 30 όπου επισημαίνεται η ανάγκη «προώθησης, κατά περίπτωση, της συνεκτίμησης των πτυχών και των μέτρων μείωσης του κινδύνου καταστροφών στα χρηματοπιστωτικά και στα δημοσιονομικά μέσα»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ιουνίου 2017, με τίτλο «Συστάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν το κλίμα»,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σχετικά με τους κινδύνους των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και την ανάγκη διενέργειας ευρωπαϊκών «δοκιμών αντοχής σε σχέση με τον άνθρακα»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 31/2016, η οποία διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ ως πολιτική δέσμευση στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 για δαπάνη ενός ευρώ σε κάθε πέντε (20 %) για σκοπούς που σχετίζονται με το κλίμα, είναι εκτός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την τήρηση της δέσμευσης αυτής, δεδομένου ότι ο τρέχων προγραμματισμός θα αντιστοιχούσε μόνο στο 18 % περίπου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2016, της 27ης Απριλίου 2017, η οποία δείχνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα συνεχίζει να αντανακλά τα διαφορετικά πλαίσια των αγορών σε επίπεδο ΕΕ και δεν έφτασε ούτε καν στο επίπεδο του 20 % σε 16 κράτη μέλη το 2016 και ότι, ενώ οι επενδύσεις για τη δράση για το κλίμα το 2016 εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 11 χώρες και έργα ενεργειακής απόδοσης σε 18 κράτη μέλη το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη, στην οποία εκτιμάται ότι το ελάχιστο κενό όσον αφορά τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην ΕΕ αντιστοιχεί σε 100-150 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος και ότι το συνολικό κενό θα υπερβεί το 1,5 τρισεκατομμύριο EUR την περίοδο 2018-2030,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ 2017/2018 για τις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με τις καινοτομίες και την βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη(12),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία του 2015 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(13),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποχρέωση σεβασμού, προστασίας και αποκατάστασης,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A8-0164/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν και πρέπει να παίξουν ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία στην ΕΕ που εκτείνεται πέραν της κλιματικής μετάβασης και των οικολογικών ζητημάτων και που αφορά επίσης τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση των σχετικών αδυναμιών της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις είναι στενά συνδεδεμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΟΕΥΕ του Ιουλίου 2017, το έλλειμμα χρηματοδότησης των προσπαθειών της Ευρώπης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ανέρχεται σε περίπου 180 δισεκατομμύρια EUR, εξαιρουμένων των άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική μετάβαση πρέπει να αποτελέσει παράγοντα συνύπαρξης και συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει μέσο αντιμετώπισης των κοινωνιακών αλλαγών στην πορεία προς μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και προώθησης της ευημερίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα κριτήρια για τις επενδύσεις στον τομέα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να είναι εξαιρετικά εξελιγμένα και μπορούν να αποτελέσουν καλό σημείο εκκίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση δεν περιορίζεται στο κλίμα και τις πράσινες επενδύσεις και θα πρέπει, συνεπώς, να περιλάβει κατεπειγόντως και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια που αφορούν τη διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα προβλέψιμο και σταθερό ρυθμιστικό σύστημα για τις επενδύσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχει πρωταρχική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιερώνοντας ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο του οποίου οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθοριστούν σταδιακά μέσω ειδικών νομοθετικών πρωτοβουλιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας όλων των ενδιαφερομένων φορέων, για το οποίο απαιτείται διατομεακή νομοθεσία από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες επενδυτές δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε προϊόντα που τηρούν τα κριτήρια ΠΚΔ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων των εταιρειών που αφορούν τα κριτήρια ΠΚΔ, προκειμένου να αποτραπεί η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας («πράσινο ξέπλυμα»)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του αντικτύπου θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ταξινόμησης των βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του αντικτύπου των επενδύσεων στους στόχους ΠΚΔ·

Η ανάγκη να δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για την κινητοποίηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για μια βιώσιμη μετάβαση

1.  τονίζει τη σημασία μιας ταχύτερης βιώσιμης μετάβασης ως ευκαιρίας για προσανατολισμό των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων προς μακροπρόθεσμες, καινοτόμες, φιλικές προς την κοινωνία και αποτελεσματικές επενδύσεις· αναγνωρίζει την υφιστάμενη τάση απαλλαγής από τον άνθρακα, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για απαλλαγή και από άλλες βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών τραπεζών και των κεφαλαιαγορών οι οποίες θα αποκομίσουν τα οφέλη της καινοτομίας στον τομέα αυτόν· σημειώνει ότι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) οφέλη και κίνδυνοι συχνά δεν ενσωματώνονται επαρκώς στις τιμές και ότι το γεγονός αυτό παρέχει κίνητρα στην αγορά σε μη βιώσιμη και βραχυπρόθεσμα προσανατολισμένη χρηματοδότηση για ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά που εστιάζονται σε γρήγορες αποδόσεις· τονίζει ότι απαιτείται ένα καλά σχεδιασμένο πολιτικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση της βιώσιμης χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες των περιφερειών της ΕΕ· σημειώνει ότι αυτό το πλαίσιο θα συνέβαλε στην κινητοποίηση κεφαλαίων της απαιτούμενης κλίμακας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της αγοράς για τη διοχέτευση κεφαλαιακών ροών σε περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη οικονομία·

Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και οι πολιτικές που απαιτούνται για τη διόρθωση των αδυναμιών της αγοράς

2.  τονίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο σύνολό του και η βασική λειτουργία του να κατανείμει τα κεφάλαια με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας θα πρέπει, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ, να διέπεται από τις αξίες της ισότητας και της αμεροληψίας και της αρχής της βιωσιμότητας και θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες ΠΚΔ και το κόστος της μη ανάληψης δράσης σε επενδυτικές αναλύσεις και επενδυτικές αποφάσεις· σημειώνει ότι η εσφαλμένη εκτίμηση ή η παραπλανητική παρουσίαση των κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων των χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τη σταθερότητα της αγοράς· υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, διευκολύνοντας τη διάθεση κεφαλαίων και τον αναπροσανατολισμού των επενδύσεων σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις, και προς την κατεύθυνση δραστηριοτήτων για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και την αποδοτικότητα ως προς τους πόρους που είναι σε θέση να μειώσουν την τρέχουσα ανάγκη μελλοντικών πόρων και, ως εκ τούτου, ικανές να καλύψουν τους στόχους αειφορίας της ΕΕ και της συμφωνίας του Πρισιού· αναγνωρίζει ότι μια κατάλληλη και αυξανόμενη τιμή για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο μίας λειτουργικής και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο θα διορθώσει τις υφιστάμενες αδυναμίες της αγοράς· επισημαίνει ότι η τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα έχει ασταθής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των άμεσων και των έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

Μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και σχετικοί συστημικοί κίνδυνοι

3.  υπογραμμίζει ότι, αν και η αξία εξακολουθεί να συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τον άνθρακα στους ισολογισμούς επιχειρήσεων, η αξία θα πρέπει να ακολουθήσει πτωτική τάση μόλις επιτευχθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· υπογραμμίζει, συνεπώς, τους τεράστιους συστημικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τα μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία άνθρακα και οι περιβαλλοντικά επιζήμιες συνιστώσες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εάν αυτά στοιχεία ενεργητικού δεν τιμολογηθούν εγκαίρως με γνώμονα το οικείο μακροπρόθεσμο προφίλ κινδύνου· τονίζει την ανάγκη αναγνώρισης, εκτίμησης και προνοητικής διαχείρισης των εκθέσεων και, ύστερα από μια μεταβατική περίοδο, αναλογικής υποχρεωτικής δήλωσης και σταδιακής διάθεσης των περιουσιακών αυτών στοιχείων ως ζωτικής σημασίας για την ομαλή μετάβαση σε τακτικές, ισόρροπες, σταθερές και θετικές για το περιβάλλον και αποδοτικές από απόψεως πόρων επενδύσεις· συνιστά να επεκταθούν τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να συμπεριλάβουν και θεμελιώδη οικολογικά συστήματα και υπηρεσίες·

4.  ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκών «δοκιμών αντοχής άνθρακα», όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) το 2016, για τις τράπεζες και άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τον προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τέτοιου είδους μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις του ΕΣΣΚ για ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή πολιτικές προληπτικής εποπτείας, όπως συγκεκριμένες προσαρμογές των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα βασίζονται στην ένταση άνθρακα επιμέρους ανοιγμάτων ή στα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που θα εφαρμόζονται στη συνολική επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται εξαιρετικά ευάλωτα σε μια απότομη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· επισημαίνει την επικείμενη αναθεώρηση των κανονισμών για την ίδρυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) ως ευκαιρία για να εξεταστεί ο ρόλος των ΕΕΑ στη διερεύνηση και την ανάπτυξη προτύπων για την αξιολόγηση κινδύνων που αφορούν τον άνθρακα και άλλων σχετικών με το περιβάλλον, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και ένταξη στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου των τραπεζών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τη βιωσιμότητα των ιδρυμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση·

Χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση

5.  τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης, θα απαιτήσει τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καθοριστικό ρόλο της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, παρέχοντας τα κατάλληλα μηνύματα και κίνητρα· καλεί τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, τις ΕΕΑ και την ΕΤΕ, να αξιολογούν τις εθνικές και συλλογικές τους ανάγκες για δημόσιες επενδύσεις, και την κάλυψη των εν δυνάμει χασμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για την κλιματική αλλαγή εντός των επόμενων πέντε ετών, καθώς και για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· προτείνει τον συντονισμό αυτής της διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός συστήματος για την παρακολούθηση των πραγματικών χρηματοοικονομικών ροών προς βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση· επικροτεί τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενσωματώνουν δείκτες βιωσιμότητας, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή, όπως τα πράσινα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διευκρίνιση στην οποία προέβη η Eurostat όσον αφορά την αντιμετώπιση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς λογαριασμούς, δεδομένου ότι, μέσω αυτής της αποσαφήνισης της αντιμετώπισης, θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν σημαντικές ροές δημοσίων κεφαλαίων για έναν τομέα που σήμερα ευθύνεται για τα τρία-τέταρτα του επενδυτικού κενού της ΕΕ σε καθαρή ενέργεια έως το 2030· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης των δημοσίων επενδύσεων που συνδέονται με τους στόχους ΚΠΔ, ούτως ώστε να κατανείμει το κόστος αυτών των έργων σε όλον τον κύκλο ζωής των συναφών δημοσίων επενδύσεων·

Δείκτες αειφορίας και ταξινόμηση ως κίνητρο για βιώσιμες επενδύσεις

6.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί μιας διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κλιματολογίας και συμμετεχόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για τη θέσπιση έως το τέλος του 2019 μιας άρτιας, αξιόπιστης και τεχνολογικά ουδέτερης ταξινόμησης της βιωσιμότητας, που θα βασίζεται σε δείκτες οι οποίοι μετρούν τον πλήρη αντίκτυπο των επενδυτικών έργων στη βιωσιμότητα και επιτρέπουν τη σύγκριση επενδύσεων και εταιρειών· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν τέτοιοι δείκτες βιωσιμότητας ως πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ενωσιακής ταξινόμησης της βιωσιμότητας και να ενταχθούν αυτοί οι δείκτες στις ενοποιημένες εκθέσεις· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της ταξινόμησης της βιωσιμότητας θα πρέπει να ακολουθείται από τις εξής πρόσθετες νομοθετικές προτάσεις: ένα γενικό, υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένου καθήκοντος αρωγής, που θα αναπτυχθεί πλήρως εντός μεταβατικής περιόδου και θα συνυπολογίσει την αρχή της αναλογικότητας, μια υπεύθυνη ταξινόμηση των επενδύσεων και μια πρόταση για την ενσωμάτωση των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

7.  σημειώνει ότι ήδη υπάρχουν δείκτες βιωσιμότητας, ωστόσο τα σημερινά πλαίσια εθελοντικής υποβολής εκθέσεων δεν είναι εναρμονισμένα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καταρτίσει τη φορολογική της ταξινόμηση για την αειφορία με βάση έναν εναρμονισμένο κατάλογο δεικτών βιωσιμότητας που θα βασίζεται στο υφιστάμενο έργο μέσω, μεταξύ άλλων, της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Αναφοράς (GRI), των Αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN PRI) του ίδιου του ΟΟΣΑ και του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως των υφισταμένων δεικτών της Eurostat όσον αφορά την απόδοση των πόρων· συνιστά αυτοί οι δείκτες να περιληφθούν στην ταξινόμηση με δυναμικό τρόπο και με σαφή καθοδήγηση προς τους επενδυτές ως προς τις προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί ορισμένα πρότυπα· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει δείκτες στάθμισης ανάλογα με το επείγον της αντιμετώπισής τους ανά πάσα στιγμή· υπογραμμίζει ότι η ταξινόμηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δέσμευσης και ευελιξίας, το οποίο σημαίνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει, εντός μιας μεταβατικής περιόδου, να είναι υποχρεωτικό και τυποποιημένο, ωστόσο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως εξελισσόμενο μέσο που θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους αναδυόμενους κινδύνους ή/και τους κινδύνους που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί καταλλήλως·

8.  θεωρεί ότι η συμπερίληψη έτοιμων ποσοτικών δεικτών και ποιοτικών εκτιμήσεων σχετικά με το κλίμα και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων ως ένα σημαντικό βήμα προς μια υπεύθυνη επενδυτική ταξινόμηση που είναι σύμφωνη με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το εργατικό δίκαιο· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ πρέπει να περιλαμβάνει τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα για τις εν λόγω επενδύσεις που θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, τον αποκλεισμό των πόρων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή χωρίς προηγούμενη συναίνεση μετά από πληροφόρηση από τις πληγείσες κοινότητες, καθώς και τα ελάχιστα πρότυπα διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις της ΕΕ για την εταιρική διακυβέρνηση και την υποβολή εκθέσεων, με συμμόρφωση στα πρότυπα της ΕΕ για την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και τα πρότυπα της ΕΕ για τη δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς και της φορολογικής διαφάνειας·

Σήμα πράσινης χρηματοδότησης

9.  καλεί την Επιτροπή να ηγηθεί μιας διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί παράγοντες για να θεσπιστεί πριν από τα τέλη 2019 ένα «σήμα πράσινης χρηματοδότησης», μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα χορηγούνται σε επενδύσεις, ίδια κεφάλαια και συνταξιοδοτικά προϊόντα που έχουν ήδη επιτύχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τη ταξινόμηση της βιωσιμότητας ως κατευθυντήριες γραμμές για την επενδυτική απόφαση, κυρίως εκείνων που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα έναντι άλλων παραγόντων· συνιστά αυτό το «σήμα πράσινης χρηματοδότησης» να περιλαμβάνει ελάχιστα πρότυπα για τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού και την αρχή περί μη πρόκλησης ζημίας σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου ΠΚΔ, και δραστηριότητες που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην επίτευξη «θετικού αντίκτυπου» όπως ορίζεται από την Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)· σημειώνει ότι μια σημαντική λειτουργία της ταξινομήσεως, και ένα σήμα «πράσινης χρηματοδότησης», είναι να ενισχυθεί η αξιολόγηση του κινδύνου από τους συμμετέχοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε κλίμακα αξιολόγησης που βασίζεται στην αγορά· χαιρετίζει καινοτομίες από τους παράγοντες της αγοράς, όπως είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά την ανάπτυξη και διαχείριση μιας τέτοιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

Η ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης χρηματοδότησης σε όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα

10.  επισημαίνει την πρόσφατη συμπερίληψη των θεμάτων βιωσιμότητας στα PRIIP (συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και ασφαλιστικά προϊόντα) και στους κανονισμούς STS (απλοί, διαφανείς και τυποποιημένοι), καθώς και στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και στο NFRD· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής ρυθμιστική εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τα πράσινα και βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού· επικροτεί την ένταξη στην οδηγία για τα ΙΕΣΠ της αναγνώρισης των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την επέκταση της αρχής της συνετής διαχείρισης και την αναφορά στις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί να υπάρξει σωστή και αναλογική ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης χρηματοδότησης σε όλες τις νέες και αναθεωρημένες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω γενικής πρότασης ή ειδικών προτάσεων· ζητεί να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εναρμονιστούν ο ορισμός των παραγόντων ΠΚΔ και η ενσωμάτωσή τους σε όλα τα νέα και αναθεωρημένα νομοθετήματα·

11.  ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει την εξουσία που της ανατίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, για να εκδώσει, το ταχύτερο δυνατόν και πριν από την ανάπτυξη της ταξινόμησης της βιωσιμότητας, κατ' εξουσιοδότηση πράξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνεται κατά πόσο ένα συσκευασμένο για ιδιώτες επενδυτές και βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους· ζητεί επίσης να θεσπιστεί ένα αναλογικό, υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2017 του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές, το οποίο θα απαιτεί από τους επενδυτές να προσδιορίζουν, να αποτρέπουν, να μετριάζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες και τους κινδύνους ΠΚΔ, μετά από μεταβατική περίοδο· υποστηρίζει ότι αυτό το πανευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να βασιστεί στον γαλλικό νόμο για την εταιρική υποχρέωση επαγρύπνησης που αφορά τις εταιρείες και τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών· ζητεί επίσης την άμεση αναφορά στα κριτήρια ΠΚΔ στην «εποπτεία προϊόντων και τη διακυβέρνηση» (POG) σε όλα τα νέα και αναθεωρημένα νομοθετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που τελεί επί του παρόντος υπό συζήτηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση να ενσωματωθεί η αρχή «προτεραιότητα στη βιωσιμότητα» σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμογής και επιβολής της ΕΕ·

Κίνδυνοι βιωσιμότητας στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας

12.  σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα μπορούν επίσης να ενέχουν οικονομικούς κινδύνους και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλώνται, αν είναι ουσιαστικοί, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την προληπτική εποπτεία των τραπεζών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εγκρίνει μια στρατηγική ρύθμισης και ένα χάρτη πορείας, που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μέτρηση των κινδύνων βιωσιμότητας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας και να προωθήσει την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο πλαίσιο της Βασιλείας IV προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα· τονίζει ότι όλοι οι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια πρέπει να βασίζονται και να αντικατοπτρίζουν πλήρως τους εντοπισμένους κινδύνους· έχει ως στόχο να δρομολογήσει ένα πιλοτικό σχέδιο της ΕΕ εντός του επόμενου ετήσιου προϋπολογισμού, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη μεθοδολογικών σημείων αναφοράς για τον σκοπό αυτό·

Δημοσιοποίηση

13.  τονίζει ότι η δημοσιοποίηση αποτελεί σημαντική βασική προϋπόθεση για βιώσιμη χρηματοδότηση· χαιρετίζει το έργο της ειδικής ομάδας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις συστάσεις της· ζητεί την ενσωμάτωση του κόστους μη ανάληψης δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και άλλους κινδύνους βιωσιμότητας, στα πλαίσια γνωστοποίησης· προτείνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει υποχρέωση κοινοποίησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας περί Λογοδοσίας και της NFRD, την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις από το 2020, η οποία θα περιλαμβάνει περίοδο μεταφοράς στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για την εφαρμογή· σημειώνει ότι το άρθρο 173 του γαλλικού νομοσχεδίου για την ενεργειακή μετάβαση ήδη παρέχει έναν πιθανό μορφότυπο για ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική κοινοποίηση των κλιματικών κινδύνων από τους επενδυτές· ζητεί να εξεταστεί διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της NFRD· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πλαίσιο απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να είναι αναλογικό προς τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχουν το ίδρυμα, η περιπλοκότητά του και ο βαθμός εξέλιξής του· συνιστά να καταστεί υποχρεωτικό κάθε είδος κοινοποίησης που απαιτείται σήμερα στο πλαίσιο του κανονισμού PRIIP και μέσω του εγγράφου βασικών πληροφοριών για όλα τα λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

Καθήκοντα του καταπιστευματοδόχου

14.  σημειώνει ότι τα καθήκοντα καταπιστευματοδόχου έχουν ήδη ενσωματωθεί στο χρηματοοικονομικό κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης, ωστόσο επιμένει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν κατά τον καθορισμό, τη θέσπιση και τη δοκιμή μιας εύρωστης και αξιόπιστης βιώσιμης ταξινόμησης που θα περιλαμβάνει βασικές επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της επενδυτικής στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνου, της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης για όλους τους παράγοντες της επενδυτικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των ανεξάρτητων συμβούλων επενδύσεων ή άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών· προτείνει το καθήκον καταπιστευματοδόχου να διευρυνθεί προκειμένου να περιλαμβάνει και υποχρεωτική «αμφίδρομη διαδικασίας ένταξης», σύμφωνα με την οποία όλοι οι φορείς της επενδυτικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των ανεξάρτητων συμβούλων επενδύσεων ή άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών, πρέπει να συνυπολογίζουν στις αποφάσεις τους τους χρηματοοικονομικά σημαντικούς κινδύνους, καθώς και το κόστος της μη δράσης, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις μη χρηματοοικονομικά σημαντικές προτιμήσεις ΠΚΔ των πελατών και των δικαιούχων ή των τελικών επενδυτών, οι οποίοι θα πρέπει να ερωτώνται προληπτικά σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις προτιμήσεις βιωσιμότητας· ζητεί να ενσωματωθεί το κόστος της μη ανάληψης δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και άλλων κινδύνων για τη βιωσιμότητα και να καταστεί μέρος της διαχείρισης κινδύνου και της αξιολόγησης της δέουσας επιμέλειας των εταιρικών διοικητικών συμβουλίων και των δημοσίων αρχών και ως μέρος των καταπιστευματικών καθηκόντων των επενδυτών·

Υποδείγματα συμβάσεων ταυτοποίησης ΠΚΔ

15.  καλεί τις ΕΕΑ να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για υποδείγματα συμβάσεων μεταξύ των ιδιοκτητών των περιουσιακών στοιχείων και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, των ανεξάρτητων επενδυτικών συμβούλων και άλλων επενδυτικών διαμεσολαβητών, οι οποίες θα ενσωματώσουν σαφώς τη διαβίβαση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι δικαιούχοι, καθώς και σαφείς προσδοκίες όσον αφορά την ταυτοποίηση και την ενσωμάτωση των κινδύνων και παραγόντων ΠΚΔ, προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν, να μετριαστούν και να αντισταθμιστούν αυτοί οι κίνδυνοι· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών πόρων για τις ΕΕΑ στο πλαίσιο της εν αναμονή αναθεώρησης του κανονισμού των ΕΕΑ· ζητεί να ενσωματωθεί το κόστος της μη ανάληψης δράσης για το κλίμα και άλλων κινδύνων για τη βιωσιμότητα σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις και νομοθετικές αναθεωρήσεις της ΕΕ και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της χρηματοδότησης·

Διαχείριση

16.  ζητεί η ενεργός και υπεύθυνη διαχείριση να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των νομικών υποχρεώσεων των επενδυτών και ότι θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμος στους δικαιούχους και το κοινό κατάλογος των δραστηριοτήτων διαχείρισης με κοινοποίηση, μεταξύ άλλων των δημόσιων και ιδιωτικών σημαντικών συμμετοχών, των δραστηριοτήτων συμμετοχής, με τη χρήση πληρεξούσιων συμβούλων και τη χρήση παθητικών επενδυτικών φορέων· συνιστά να ενθαρρύνονται τα παθητικά κεφάλαια, τα οποία καθοδηγούνται από επενδύσεις που βασίζονται σε δείκτη, να κοινοποιούν τις οικείες δραστηριότητες διαχείρισης και τον βαθμό στον οποίο η χρήση αυτής της παθητικής δεικτοποίησης και συγκριτικής αξιολόγησης επιτρέπει την κατάλληλη ταυτοποίηση των κινδύνων ΠΚΔ στις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητείται από αυτούς τους παρόχους δεικτών να παρέχουν λεπτομέρειες των ανοιγμάτων ευρέως χρησιμοποιούμενων και αναφερόμενων δεικτών αναφοράς έναντι παραμέτρων κλίματος και βιωσιμότητας·

Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των απαιτήσεων ΠΚΔ για υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της NFRD

17.  επισημαίνει τον ανεπαρκή βαθμό σύγκλισης των εκθέσεων ΠΚΔ στο πλαίσιο της NFRD και την ανάγκη εναρμόνισης προκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη συνοχή, και για τον καθορισμό των πλέον κατάλληλων ΠΚΔ μεθόδων μέτρησης για την ενημέρωση, με τη χρήση δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων και της βιωσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει σε επίπεδο ΕΕ μια διατομεακή ομάδα όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών για να αξιολογήσει και να προτείνει τον κατάλληλο κατάλογο των μονάδων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου και καταλόγου δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα και να καλύψει τους πλέον σημαντικούς κινδύνους βιωσιμότητας· είναι της γνώμης ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ελέγχου εκ μέρους τρίτου μέρους·

Πράσινα ομόλογα

18.  σημειώνει ότι τα πράσινα ομόλογα αποτελούν μικρό μόνο μέρος των επενδύσεων στην αγορά και η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς και, ως εκ τούτου, αποτελεί τμήμα της αγοράς που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της παραπλάνησης και ότι επί του παρόντος η ΕΕ δεν διαθέτει ενιαίο μοντέλο για την έκδοση πράσινων ομολόγων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στη μελλοντική βιώσιμη ενωσιακή ταξινόμηση· σημειώνει ότι αυτού του είδους τα πράσινα ομόλογα θα πρέπει να πιστοποιούνται και να εποπτεύονται από δημόσιες αρχές και να περιλαμβάνουν την περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού· υπογραμμίζει ότι τα «πράσινα» ομόλογα πρέπει επίσης να τηρούν τα αρνητικά κριτήρια και τάσσεται υπέρ της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει ότι τα «πράσινα» ομόλογα πρέπει να αποκλείουν ορισμένους τομείς – ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για το κλίμα – και δεν θα πρέπει να παραβιάζουν βασικά κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτείνει η ανάπτυξη του προτύπου για ένα πράσινο ομόλογο της ΕΕ να πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια από ειδική ομάδα εργασίας της Επιτροπής υπό τον τακτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την εποπτεία των πράσινων ομολόγων· ζητεί, σε σχέση με αυτό, την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα παρέχει κίνητρα, θα προωθεί και θα διαθέτει στην αγορά μια ευρωπαϊκή δημόσια έκδοση πράσινων ομολόγων από τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά ευρωπαϊκά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση νέων βιώσιμων επενδύσεων·

Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

19.  επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) δεν ενσωματώνουν επαρκώς τον αντίκτυπο των κινδύνων και των παραγόντων διατάραξης ΠΚΔ στην μελλοντική πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς ενωσιακοί κανόνες και εποπτεία όσον αφορά την ένταξη των δεικτών ΠΚΔ στις αξιολογήσεις όλων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που λειτουργούν στην ΕΕ· επισημαίνει ότι ο υφέρπων ανεπαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και οι στενές οικονομικές προτεραιότητες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί πλήρως· ζητεί τη θέσπιση διαδικασίας διαπίστευσης για ένα τέτοιο «Σήμα Πράσινης Χρηματοδότησης» από τους αρμόδιους για την πιστοποίηση υπαλλήλους που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· συνιστά να επιφορτιστεί η ΕΑΚΑΑ εμ την υποχρέωσης να απαιτεί από τους ΟΑΠΙ να συμπεριλάβει τους κινδύνους βιωσιμότητας στις μεθοδολογίες τους· όπου είναι πιθανό αυτοί να εκδηλωθούν στο μέλλον, ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· τονίζει τη σημασία της έρευνας για τη βιωσιμότητα που παρέχουν οι δείκτες βιωσιμότητας και οι οργανισμοί αξιολόγησης ΠΚΔ, δεδομένου ότι παρέχει σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να υποβάλλουν τις εκθέσεις και να εκπληρώσουν το καθήκον καταπιστευματοδόχου ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς πιο βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης·

Σύστημα επισήμανσης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

20.  προτείνει στην Επιτροπή να εισαγάγει ένα δεσμευτικό και αναλογικό σύστημα επισήμανσης το οποίο θα πρέπει να είναι εθελοντικό κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, για ιδρύματα που προσφέρουν προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, που θα αναφέρουν τον βαθμό συμμόρφωσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και ΠΚΔ·

Εντολή των ΕΕΑ

21.  προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω αποσαφήνιση της εντολής των ΕΕΑ και των εθνικών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των κανονισμών για τις ΕΕΑ να συμπεριλάβει και την παρακολούθηση των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ, καθιστώντας πιο συνεπείς τις δραστηριότητες της αγοράς με τους στόχους βιωσιμότητας· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει :

   να περιλάβει προτιμήσεις βιωσιμότητας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της εκτίμησης «καταλληλότητας», όπως προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για μια βιώσιμη οικονομία και, γενικότερα, να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητά τους μπορεί όντως να ενσωματωθεί στα συναφή χρηματοπιστωτικά νομοθετήματα της ΕΕ, καθώς και να προωθήσει τη συνεκτική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων μετά την έγκριση·
   να θεσπίσει ένα αναλογικό, και μετά από μια μεταβατική περίοδο, υποχρεωτικό σύστημα εποπτικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων και παραγόντων ΠΚΔ από το 2018 και με ανάλυση μελλοντικών προοπτικών βιωσιμότητας·
   να της ανατεθεί ο έλεγχος των χαρτοφυλακίων με τη συμφωνία του Παρισιού και τους κινδύνους και παράγοντες ΠΚΔ και να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα με τις συστάσεις TCFD·

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση της αποστολής τους· ενθαρρύνει τις ΕΕΑ να συνεργαστούν στα θέματα αυτά με τους συναφείς φορείς και διεθνείς οργανισμούς·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση

22.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι, αν και το 26 % του συνόλου της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ έχει στοχευμένη δράση για το κλίμα και μολονότι η ΕΤΕπ υπήρξε πρωτοπόρος της αγοράς πράσινων ομολόγων το 2007 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ανακοινωθείσας δέσμευσης εν προκειμένω, εξακολουθεί να είναι η χρηματοδότηση έργων υψηλής έντασης άνθρακα και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης· ζητεί, συνεπώς, επιτακτικά από την ΕΤΕπ να προσαρμόσει τις προτεραιότητες στις μελλοντικές δανειοδοτήσεις της ώστε να είναι συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού και με το όριο του 1,5 °C για το κλίμα· ζητεί να ενισχυθούν οι δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και να αναπροσαρμοστούν ώστε να παύσουν να επενδύουν σε έργα υψηλών ανθρακούχων εκπομπών και να δοθεί προτεραιότητα στα αποδοτικά ως προς τους πόρους και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έργα, παράλληλα με άλλους καινοτόμους τομείς και άυλες επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ είναι σε θέση να παράσχει περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για την πράσινη μετάβαση με τοπικά ισόρροπο τρόπο· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση

23.  αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και την πρωταρχική αποστολή της που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, αλλά υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, δεσμεύεται επίσης από τη συμφωνία του Παρισιού· συνεπώς εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ λαμβάνει χώρα στους τομείς [...] που είναι υπεύθυνες για το 58,5 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του ευρώ»(14) και σημειώνει ότι το πρόγραμμα αυτό αποφέρει άμεσα οφέλη κυρίως για μεγάλες επιχειρήσεις· συνιστά στην ΕΚΤ να λάβει ρητά υπόψη η συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους ΠΚΔ στις κατευθυντήριες γραμμές της, προσανατολίζοντας τα προγράμματα αγορών της· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για τη χάραξη μιας μελλοντικής επενδυτικής πολιτικής προσανατολισμένης προς τους στόχους ΠΚΔ η οποία θα συνάδει με τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ σχετικά με την αειφόρο ταξινόμηση·

Άλλα θέματα

24.  υπογραμμίζει ότι μια σημαντική προσφορά βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μπορεί επίσης να έχει θετικές συνέπειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής υποδομής, με την οποία νοείται το σύνολο των πρωτοβουλιών και των έργων που αποσκοπούν στη δημιουργία δημόσιας αξίας μέσω της τόνωσης των επενδύσεων και της καινοτομίας στους τομείς στρατηγικής και κομβικής σημασίας για την ευημερία και την ανθεκτικότητα ατόμων και κοινοτήτων, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση·

25.  χαιρετίζει το έργο της ΟΕΥΕ, το οποίο προσφέρει πολύτιμα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη ενός νέου προτύπου για έναν βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα· επιμένει, ωστόσο, στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής του τραπεζικού τομέα, ο οποίος, λόγω της κυριαρχίας του στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τοπίο, εξακολουθεί να κρατά το κλειδί της ενίσχυσης της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης·

26.  υπογραμμίζει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα οδηγεί σε ασυνέπεια μεταξύ των προγραμμάτων, γεγονός που οδηγεί στον χαρακτηρισμό έργων με αμφίβολα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη ως σχετικών με το κλίμα δαπανών (λ.χ. η πράσινη συνιστώσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής)·

27.  επισημαίνει ότι κανένας ευρέως χρησιμοποιούμενος χρηματοπιστωτικός δείκτης αναφοράς δεν λαμβάνει υπόψη τους συντελεστές ΠΚΔ στη μεθοδολογία του· ζητεί να αναπτυχθεί ένας ή περισσότεροι ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας με τη χρήση της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της βιωσιμότητας, για τη μέτρηση της απόδοσης των ευρωπαίων εκδοτών βάσει των κινδύνων και των παραγόντων ΠΚΔ·

28.  ζητεί να αναλυθούν και να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το σχέδιο EeΜAP για τις «πράσινες υποθήκες», προκειμένου να εκτιμηθεί και να αποδειχθεί υπό ποιους όρους τα πράσινα στοιχεία ενεργητικού ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για τις επενδύσεις, με παράλληλη ενίσχυση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος·

29.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά την ενσωμάτωση δεικτών βιωσιμότητας στο πλαίσιο ΔΠΧΑ σε διεθνές επίπεδο·

30.  επισημαίνει ότι η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, για παράδειγμα μέσω της χορήγησης μετοχών εμπιστοσύνης σε μακροπρόθεσμους μετόχους και του συνυπολογισμού των ΠΚΔ στα πακέτα αποδοχών για διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου· σημειώνει ότι η αποσαφήνιση των συναφών καθηκόντων των διευθυντών θα στήριζε τους βιώσιμους επενδυτές στις επαφές τους με τα διοικητικά συμβούλια·

31.  ζητεί τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης για όλες τις εμπορικές και τις δημόσιες δραστηριότητες ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας·

32.  επισημαίνει ότι για βιώσιμη χρηματοδότηση απαιτείται η αποσαφήνιση των καθηκόντων των διευθυντών των ευρωπαϊκών εταιρειών όσον αφορά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, τα ζητήματα ΠΚΔ και τους συστημικούς κινδύνους, ως μέρος του γενικού καθήκοντος των διευθυντών να προωθούν την επιτυχία της εταιρείας·

33.  καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να διατυπώσουν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον προσδιορισμό και την ενσωμάτωση στη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κινδύνων και την εφαρμογή τους στη χρηματοδότηση, και ζητεί τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

34.  καλεί τις εθνικές τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αρχές να καταρτίσουν σαφείς και συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θεσπιστεί εύκολα και ορθά το νέο σύστημα ταξινόμησης καθώς και άλλες αλλαγές που συνδέονται με τη νομοθεσία αυτή χωρίς να προξενήσει αποφεύξιμο κόστος και καθυστερήσεις·

35.  υποστηρίζει ότι η λήψη μέτρων τιμολόγησης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ύψους 180 δισεκατομμυρίων EUR για την ευόδωση των ευρωπαϊκών προσπαθειών απαλλαγής από τον άνθρακα, μέσω της μετατόπισης των επενδύσεων προς μακροπρόθεσμους βιώσιμους στόχους·

36.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ συχνά παραμελούνται στις συζητήσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, παρά τον καινοτόμο χαρακτήρα τους· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το τεράστιο δυναμικό της ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονομικής τεχνολογίας· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης μηχανισμών που να δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να ομαδοποιούν έργα προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβασή τους στην αγορά πράσινων ομολόγων·

37.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής συνιστώσας της βιώσιμης χρηματοδότησης· σημειώνει το δυναμικό της ανάπτυξης νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προορίζονται ειδικά για τις κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνικά ομόλογα, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των αρχών για τα κοινωνικά ομόλογα 2017·

38.  τονίζει ότι η ταυτοποίηση, η διαχείριση και η κοινοποίηση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των καταναλωτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα εποπτικά καθήκοντα των ΕΕΑ· ζητεί από το ΕΣΣΚ να αναλάβει ενεργά έρευνα σχετικά με την αλληλεπίδραση των παραγόντων ΠΚΔ και του συστημικού κινδύνου, πέρα από την κλιματική αλλαγή·

39.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας·

40.  ζητεί όλες οι μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ να συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού και οι στόχοι τους που αφορούν την απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα να ενσωματωθούν στις νομικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής), των ταμείων εξωτερικής δράσης και αναπτυξιακής συνεργασίας και άλλων μέσων εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

41.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το πώς μπορούν οι εποπτικές αρχές και οι ρυθμιστικοί παράγοντες να επιβραβεύουν καλύτερα τις εντολές που περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες προοπτικές·

42.  καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) να παράσχει βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς οι πάροχοι επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων θα συνεργάζονται με τους δικαιούχους πριν από τη σύναψη της σύμβασης και καθ´ όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης· καλεί την EIOPA να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, όπως το Ταμείο του Ηνωμένου Βασιλείου για το Περιβάλλον, για τη συνεργασία με τους δικαιούχους και τους λιανικούς πελάτες και την εξασφάλιση των χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών συμφερόντων τους·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση της ΟΕΥΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση για την ίδρυση παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό τον εντοπισμό, την αναφορά και την κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις στην ΕΕ και θα πρέπει να συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις ΕΕΑ· συνιστά, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα που δίνει το παράδειγμα, να διαδραματίζει επίσης αυτό το παρατηρητήριο κάποιον ρόλο στον εντοπισμό, τη στήριξη και την κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις των ταμείων της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ, της ΕΤΕπ και της ΕΚΤ· ζητεί από το παρατηρητήριο να υποβάλει έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

44.  συνιστά να συνεργαστεί η ΕΤΕπ με μικρούς συμμετέχοντες στην αγορά και κοινοτικούς συνεταιρισμούς με σκοπό την ομαδοποίηση μικρής κλίμακας έργων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και ως μέρος του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα·

45.  συμφωνεί με την ΟΕΥΕ ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να ενδυναμωθούν και να συνδεθούν οι ευρωπαίοι πολίτες με τα ζητήματα βιώσιμης χρηματοδότησης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις από άποψη βιωσιμότητας και την προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή της πολιτικής με τους χρηματοπιστωτικούς και τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη χρηματοδοτική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από συνεκτικές επιλογές πολιτικής σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανία και η γεωργία·

47.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανά τακτά διαστήματα έκθεση προόδου σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται στο παρόν ψήφισμα·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την επιρροή της ΕΕ για να επιδείξουν ηγετική ικανότητα στη βιώσιμη χρηματοδότηση και να ενισχύσουν τα πρότυπα βιωσιμότητας της χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, σε πολυμερή πολιτικά φόρα όπως ο ΟΗΕ, η G7 και η G20 και σε διεθνείς φορείς τυποποίησης όπως η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO)·

o
o   o

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 132 της 20.5.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37.
(5) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(6) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.
(7) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(8) Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0039.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0025.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0428.
(12) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 41.
(13) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(14) Sini Matikainen, Emanuele Campiglio και Dimitri Zenghelis, «The climate impact of quantitative easing» (Ο αντίκτυπος της ποσοτικής χαλάρωσης στο κλίμα), Grantham Institute on climate change and the environment, Μάιος 2017.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου