Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2009(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2018

Внесени текстове :

A8-0161/2018

Разисквания :

PV 28/05/2018 - 31
CRE 28/05/2018 - 31

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.13
CRE 29/05/2018 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0216

Приети текстове
PDF 589kWORD 62k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.
P8_TA(2018)0216A8-0161/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (2018/2009(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 2, 6 и 7 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално членове 70, 85, 86, 258, 259 и 260 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид съответните си резолюции в областта на принципите на правовата държава и правосъдието,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 април 2017 г., озаглавено „Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.“ (COM(2017)0167),

—  като взе предвид проучването на Съвместния изследователски център на Европейската комисия от 2017 г., озаглавено „Съдебната система и икономическото развитие в държавите — членки на ЕС“(1),

—  като взе предвид проучването от 2017 г. на Института за правни реформи към Търговската камара на САЩ, озаглавено „Разрастването на колективната защита в ЕС“(2),

—  като взе предвид базата от статистически данни за равенство между половете, изготвена от Европейския институт за равенство между половете(EIGE)(3),

—  като взе предвид докладите на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), и по-специално списъка на критериите за правова държава(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно оценка на правосъдието в областта на наказателното правосъдие и на принципите на правовата държава(5),

—  като взе предвид доклада на Milieu от 2011 г., озаглавен „Сравнително проучване на достъпа до правосъдие в областта на правото относно равенството между половете и против дискриминацията“(6),

—  като взе предвид препоръката на Съвета на Европа относно съдиите: независимост, ефикасност и отговорности (CM/Rec(2010)12)(7),

—  като взе предвид проучването от 2017 г. на Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси на Европейския парламент, озаглавено „Картографиране на представителството на жените и мъжете в юридическата професия в целия ЕС“(8),

—  като взе предвид ежегодните доклади за оценка на европейските съдебни системи, изготвени от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ)(9),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0161/2018),

А.  като има предвид, че независимите, ефикасни и качествени съдебни системи са ключови за утвърждаването на принципите на правовата държава, справедливостта на съдебното производство и доверието на гражданите и предприятията в правната система, като гарантират, че физическите лица и предприятията могат в пълна степен да упражняват правата си; като има предвид, че ефективната съдебна система е неделима от независимостта на съдебната власт, като подпомага икономическия растеж, защитава основните права и е в основата на правилното прилагане на правото на ЕС; като има предвид, че правосъдието е ценност само по себе си, особено що се отнася до достъпа до правосъдие за гражданите и зачитането на правото на справедлив процес;

Б.  като има предвид, че Комисията публикува информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г., което е информационен, сравнителен, незадължителен инструмент за оценка по принцип на ефективността, независимостта и качеството на националните съдебни системи с цел идентифициране на всякакви слабости, откриване на добри практики и напредък, както и по-добро определяне на политиките в областта на правосъдието на държавите членки, като за тази цел акцентът е поставен върху параметрите на съдебните системи, които допринасят за подобряване на стопанския, инвестиционния и потребителския климат в Съюза;

В.  като има предвид, че петото информационно табло на ЕС в областта на правосъдието анализира по-специално въпроси, свързани с обществения достъп до съдебни производства, независимостта на съдебната власт от гледна точка на частните лица и стопанския сектор, настоящото приложение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в съдебната система и работата на националните съдебни системи в специфични области, свързани с единния пазар и стопанския сектор, като същевременно представя първи общ преглед на функционирането на националните системи за наказателно правораздаване при прилагането на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари;

Г.  като има предвид, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. не представя общо класиране на националните съдебни системи и няма за цел да поставя една система пред друга;

Д.  като има предвид, че от друга страна информационното табло на ЕС в областта на правосъдието следва да бъде полезен наръчник, който предлага общ преглед на най-добрите практики, които да се прилагат от държавите членки в областта на гражданското, търговското и административното правосъдие;

Е.  като има предвид, че все още много данни по отношение на някои държави членки не са налични; като има предвид, че има несъответствия в количеството и специфичното съдържание на предоставените от определени държави членки данни;

Ж.  като има предвид, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. се съсредоточава главно върху гражданското, търговското и административното правосъдие, но също така представлява първоначален общ преглед за функционирането на националните системи при прилагането на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари в областта на наказателното правосъдие;

З.  като има предвид, че тази необвързваща процедура има предимството да идентифицира както положителните, така и отрицателните тенденции, и да предлага форум за учене едни от други и обмен на най-добри практики в целия Съюз за насърчаване и гарантиране на съответствие с принципите на правовата държава;

И.  като има предвид, че предоставянето на информация за съдебната система по лесен за ползване начин е предварително условие за достъп до правосъдието;

Й.  като има предвид, че съдебните системи следва да се адаптират към новите предизвикателства на ЕС;

Общи наблюдения

1.  подчертава, че правосъдието утвърждава принципите на правовата държава и гарантира правото на всеки на справедлив съдебен процес и независим и безпристрастен съд; призовава държавите членки да гарантират, че всяка реформа в сектора на правосъдието е насочена към утвърждаването на принципите на правовата държава и спазва стандартите на ЕС в областта на независимостта на съдебната власт; насърчава Комисията в това отношение да продължава да извършва мониторинг на националните реформи в сектора на правосъдието в рамките на Европейския семестър, който също черпи информация от информационното табло на ЕС в областта на правосъдието; призовава наред с това Комисията да разработи нови критерии за по-доброто оценяване на съответствието на съдебните системи с принципите на правовата държава, като се основава по-конкретно на списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия;

2.  призовава Комисията да събере по-точна информация относно начина за справяне с нарушенията на принципите на правовата държава и заплахите за основните права, включително корупцията, дискриминацията и нарушенията на неприкосновеността на личния живот, свободата на мисълта, съвестта, религията, изразяването, събранията и сдруженията;

3.  припомня искането, отправено в резолюцията му от 25 октомври 2016 г., относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и отново отправя призив към Комисията да представи предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Пакт за ДПО); призовава Комисията да обедини съществуващите доклади, включително информационното табло в областта на правосъдието, докато бъде сключен Пактът за ДПО;

4.  приема за сведение информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. с голям интерес и призовава Комисията да продължи да насърчава тази процедура в съответствие с Договорите и при консултиране с държавите членки;

5.  подчертава, че съставянето на отделно информационно табло в областта на наказателноправните въпроси ще даде основен принос за изграждането на общо разбиране на законодателството на ЕС в областта на наказателното право сред съдиите и прокурорите, като така ще укрепи взаимното доверие;

6.  призовава Комисията да вземе под внимание борбата срещу корупцията и счита, че включването на този въпрос в информационното табло в областта на правосъдието е приоритет;

7.  подкрепя целта на този обмен и подчертава, че независима, ефективна, висококачествена съдебна система би могла да предоставя на предприятията стимули за развитие и инвестиции на национално и трансгранично равнище, като в същото време защитава основните права на гражданите и прилага нормите за правата на потребителите и работниците, като по този начин засилва техния икономически принос;

8.  отбелязва значението на съдебния бенчмаркинг за трансграничното взаимно доверие, за ефективното сътрудничество между съдебните институции и за създаването на общо съдебно пространство и европейска съдебна култура; насърчава Комисията, следователно, да продължи да разработва конкретни показатели за да оцени на практика зачитането на ценностите на ЕС, като например принципите на правовата държава и спазването на основните права;

9.  счита, че такова сравнение трябва да се основава на обективни критерии и на доказателства, които са прецизно събирани, сравнявани и анализирани при същевременно отчитане на отделните конституционни и правни рамки; подчертава колко е важно да се гарантира равнопоставеност при третирането на всички държави членки при безпристрастното оценяване на техните съдебни системи;

10.  приветства усилията на Комисията да оцени за първи път някои аспекти на наказателното правосъдие по отношение на борбата с изпирането на пари и препоръчва Комисията да предприеме мерките, необходими за насърчаването на държавите членки да предоставят данни относно продължителността на съдебните производства в тази област, с оглед на влизането в сила на четвъртата и след това на петата директива относно борбата с изпирането на пари;

11.  приветства усилията на Комисията да представи измерими данни и да извлече конкретни изводи относно начина, по който държавите членки са подобрили или все още могат да подобрят качеството и ефикасността на своите съдебни системи, по-специално по отношение на статуса и назначенията на съдиите, тяхната независимост и баланса между половете; отбелязва, че пропуските в данните продължават да намаляват, особено по отношение на показателите относно ефикасността на съдебните системи; изразява съжаление, при все това, че все още има случаи, когато въпреки приложимост или наличност не са били предоставени данни от някои държави членки за някои категории; призовава следователно държавите членки да увеличат своите усилия, за да направят данните съпоставими и да си сътрудничат в пълна степен с Комисията, като предоставят необходимите данни; подчертава, че държавите членки трябва да продължат да намаляват пропуските в данните с цел постигане на своите приоритети за ефективни правосъдни системи; призовава държавите членки за тясно сътрудничество с CEPEJ и Комисията по-специално чрез неформална група, съставена от национални експерти от министерства и съответните съдебни системи, с цел да се запълнят проточилите се липси на данни в някои категории от информационното табло в областта на правосъдието;

12.  призовава държавите членки да разгледат резултатите от информационното табло за 2017 г. внимателно и да определят какви поуки трябва да се извлекат от него, и да преценят дали е необходимо да се приемат национални мерки за коригиране на нередности по отношение на качеството, ефикасността и независимостта на техните национални съдебни системи;

13.  отбелязва, че много държави членки продължават усилията си за подобряване на ефективността на своите съдебни системи посредством въвеждането на реформи; приветства факта, че са обявени значителен брой нови реформи по отношение на правната помощ, алтернативните способи за разрешаване на спорове (АРС), специализацията на съдилищата и съдебните карти;

Ефикасност

14.  подчертава значението на ефикасното и навременно съдебно производство в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за правата на човека и член 47 от Хартата на основните права на ЕС; изтъква, наред с това, значението на бързите и ефикасни производства в областта на защитата на потребителите, правата върху интелектуална собственост и правата на защита на неприкосновеността на личните данни; отбелязва със загриженост, че такива производства са все още твърде продължителни в някои държави членки; отбелязва, че наличието на голям обем натрупани висящи дела би могло също да направи гражданите и дружествата по-малко склонни да се доверяват на съдебната система, както и да намали правната сигурност, при положение че доверието представлява крайъгълен камък за зачитането на принципите на правовата държава;

15.  насърчава държавите членки да инвестират в използването и в непрекъснатото развитие на инструменти на ИКТ в съдебните си системи, със стремеж да ги направят по-достъпни, разбираеми и по-лесни за използване от всички граждани на ЕС, по-специално за хората с някаква форма на увреждане и уязвимите групи, включително националните малцинства и/или мигрантите; изтъква ползата от системите на ИКТ за сътрудничество на трансгранично равнище между съдебните власти на държавите членки и на национално равнище, за намаляването на разходите за всички заинтересовани страни, също и по отношение на подобряването на цялостната ефикасност и качество на съдебните системи, например чрез електронно подаване на искове, възможността за мониторинг и провеждане на производства онлайн и електронна комуникация между съдилища и адвокати; изразява съжаление относно факта, че пълният потенциал на ИКТ системите все още не е достигнат в целия ЕС; приветства прозрачността в повечето държави членки относно публикуването на съдебните решения; подчертава, че наличието на информация онлайн по лесен за ползване начин значително допринася за достъпа до правосъдието на гражданите и дружествата; призовава държавите членки да публикуват всички съдебни решения онлайн, тъй като това ще помогне на гражданите и предприятията да се запознаят по-добре със съдебната система, както и ще я направи по-прозрачна; отбелязва освен това, че това би могло да улесни съгласуваността на съдебната практика;

16.  изтъква необходимостта от засилване и разнообразяване на обхвата на възможностите за обучение, предоставяни на съдиите, тъй като това представлява също така основа за една ефикасна, независима и безпристрастна съдебна система; подчертава по-специално необходимостта от обучение в областта на ролите на половете, нормите и стереотипите, съдебната етика, уменията в областта на ИТ, съдебното управление, медиацията и комуникацията със страните по дела и с пресата; подчертава освен това значението на подходящото обучение по правото на ЕС и различните структури на ЕС за сътрудничество, като например Евроюст; отбелязва, че някои специфични области на правото на ЕС, като например законодателството относно авторските права и неприкосновеността на личния живот, може да изискват разбиране не само на правото, но и на технологичното развитие; отбелязва, че специализирането на съдиите и на съдилищата изглежда има положително влияние върху ефикасността, както и качеството на съдебните системи; изисква от Комисията да разгледа по-подробно този въпрос през идната година; подчертава, че е необходимо постоянно и систематично обучение на съдии и други правни експерти, за да се гарантира съгласувано и висококачествено прилагане и ефикасно изпълнение на законите; призовава държавите членки да инвестират повече в развитието на съдебното обучение и непрекъснато обучение за практикуващи юристи, като например съдии, в това число в други държави членки, с цел обмен на опит и най-добри практики;

17.  насърчава държавите членки и институциите на ЕС да подкрепят бъдещото развитие на медиацията на равнището на ЕС; призовава Комисията да извършва систематични оценки на въздействието от медиацията в съдебните системи на ЕС;

Качество

18.  призовава Комисията да добави процедури за колективна правна защита в съпоставителната процедура за идната година относно фактори, които са свързани с достъпността на съдебните системи, тъй като счита, че достъпът до правосъдие и ефективното решаване на спорове е от първостепенно значение; счита, че тези процедури са основен инструмент за засилването на защитата на потребителите, околната среда и здравеопазването в ЕС като цяло, в области, в които са пряко засегнати голям брой заявители; счита, че процедурите за колективна защита улесняват достъпа на гражданите до правосъдие и до ефективно решаване на спорове, и следователно премахват несправедливи пречки особено по отношение на граждани, живеещи под прага на бедността или срещу които има производства от трансграничен характер;

19.  отбелязва, че повечето държави членки изискват от страните да заплатят съдебна такса при образуване на съдебни производства; изтъква, че наличността на правна помощ и равнището на съдебните такси имат ключово въздействие върху достъпа до правосъдие – основно право в ЕС, в частност за гражданите, живеещи в бедност, и подчертава ролята на правната помощ за гарантирането на това, че по-слабите страни имат равностоен достъп до правосъдие; изтъква, че правната помощ за потребителите под прага на бедността продължава да бъде съществен уравновесяващ фактор; изтъква, че затрудненията, свързани с получаване на правна помощ, могат да са възпиращи в голяма степен, когато съдебните и/или юридическите такси представляват значителен дял от цената на иска; счита, че правната помощ следва да бъде свързана с прага на бедността в държавите членки; поддържа становището, че по принцип правните разходи следва да бъдат намалени още повече, например като се въведе използването на национални портали за електронно правосъдие; призовава държавите членки да подобрят и направят по-лесна за използване онлайн информация, която да позволява на гражданите да определят дали отговарят на условията за получаване на правна помощ, включително информация, достъпна онлайн, за хора със зрителни увреждания;

20.  призовава Комисията, преди приключването на процедурата през идната година, да въведе нов показател за достъпа до правосъдие на групи, които евентуално може да са в неблагоприятно положение или обект на дискриминация, за да се идентифицират евентуални пречки;

21.  подчертава необходимостта от преодоляване на все още съществуващите различия в областта на баланса между половете и на значителните различия в съотношението между съдиите, по-специално в по-високоинстанционните съдилища/върховните съдилища, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; отбелязва със съжаление неотдавнашната отрицателна тенденция в дела на професионалните съдии от женски пол в някои държави членки;

22.  изтъква, че все още има много да се направи по отношение на равенството между половете в юридическите професии в цяла Европа, не на последно място във връзка с достъпа до съдийската длъжност, и по отношение на свързаните с пола стереотипи, прозрачността при назначенията, съчетаването на трудовите и извънтрудови отговорности или съществуването на практики за наставничество; подчертава ясното разминаване между процентните дялове на жените, които работят на по-ниските равнища на съдебната система (включително извънсъдебни служители), и тези на по-високите равнища на съдилищата и прокуратурата; настоятелно призовава държавите членки да насочат усилията си, по-специално в областта на висшето образование, към жените в юридическите професии, и да насърчат положителното отношение към жените съдии;

23.  припомня съвместното изявление от 2015 г. на Европейския парламент и Съвета(10), в което се посочва, че държавите членки следва, във възможно най-голяма степен и с оглед на целта за постигане на равенство между мъжете и жените, определена в член 3 от Договора за Европейския съюз, да гарантират равно присъствие на жените и мъжете при назначаването на кандидати за съдии в Общия съд на Съда на Европейския съюз; настоятелно призовава държавите членки да дават добър пример в това отношение;

24.  подчертава, че въпреки че повече от половината от държавите членки са увеличили разходите за съдебната система на глава от населението през 2015 г., определянето на финансовите ресурси все още се основава предимно на разходи за минали периоди, вместо на действителното трудово натоварване или броя на съдебните искове;

25.  приветства нарасналото използване на алтернативни механизми за решаване на спорове в повечето държави членки, в частност европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), за потребители и търговци;

26.  отбелязва липсата на налични данни в областта на брачните въпроси и въпросите, свързани с родителската отговорност; насърчава Комисията да включи тези данни в информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, когато държавите членки ги предоставят, по възможност като средносрочна цел, която да бъде въведена след приключването на прегледа на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;

Независимост

27.  подчертава, че независимостта, качеството и ефикасността са ключови елементи за една ефективна съдебна система, която на свой ред е жизненоважна за принципите на правовата държава, справедливостта на съдебните производства и доверието на гражданите и предприятията в правната система; подчертава освен това, че независимостта на съдебната система е неразделна част от демокрацията; счита, че една независима съдебна система се опира, от една страна, на липсата на намеса или натиск от страна на правителството и политиците или на участници с икономически интереси, а от друга страна — на ефективните гаранции, предоставени от статута и длъжността на съдиите, и на финансовото им състояние; изтъква, че трябва да се гарантира достатъчно автономност за предпазване на съдебните власти от неправомерно политическо влияние; призовава Комисията, следователно, да включи раздел, посветен на статута на прокурорите и тяхната автономност в информационното табло; наред с това приканва Комисията да продължи да извършва оценки на правните гаранции за съдебна независимост, включително в сътрудничество с мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети;

28.  изтъква значението на безпристрастните, т.е. свободни от произволни изпълнителни правомощия, и широкообхватни механизми за назначаване, оценяване, прехвърляне или уволняване на съдии;

o
o   o

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf.
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) ОВ С 378, 9.11.2017 г., стр. 136.
(6) Milieu Ltd. (2011), ‘Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law’, доклад за синтез, ГД „Правосъдие“ на Европейската комисия, Брюксел.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf.
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(10) OВ C 436, 24.12.2015 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност