Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 31
CRE 28/05/2018 - 31

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.13
CRE 29/05/2018 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0216

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 514kWORD 63k
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017
P8_TA(2018)0216A8-0161/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (2018/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 2, 6 και 7 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 70, 85, 86, 258, 259 και 260 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματά του στους τομείς του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017» (COM(2017)0167),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 με τίτλο «The judicial system and economic development across EU Member States» («Το δικαστικό σύστημα και η οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη της ΕΕ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2017 του Ινστιτούτου Νομικής Μεταρρύθμισης του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, με τίτλο «The Growth of Collective Redress in the EU)» («Η έκταση της συλλογικής προσφυγής στην ΕΕ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα για το φύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)(3),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας), και ειδικότερα τον κατάλογο ελέγχου για το κράτος δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική μελέτη της Milieu του 2011 με τίτλο «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law» («Συγκριτική μελέτη σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της νομοθεσίας για ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων»)(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους δικαστές: ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα και αρμοδιότητες (CM/Rec(2010)12)(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνταγματικές υποθέσεις του 2017 με τίτλο «Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU» («Καταγραφή της εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών σε νομικά επαγγέλματα στην ΕΕ»)(8),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ)(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0161/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης αποτελούν βασικά στοιχεία για την προάσπιση του κράτους δικαίου, του δίκαιου χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών και της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στο νομικό σύστημα και διασφαλίζουν ότι άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης προϋποθέτει ανεξαρτησία των δικαστών, στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, προασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελεί τη βάση για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη αποτελεί αυτοτελή αξία, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017, ο οποίος αποτελεί ένα πληροφοριακό, συγκριτικό μη δεσμευτικό εργαλείο για την αξιολόγηση, κατά κύριο λόγο, της αποτελεσματικότητας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, με στόχο να αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις, ορθές πρακτικές και διαδικασίες και να καθοριστούν καλύτερα οι πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης, και το οποίο επικεντρώνεται για το σκοπό αυτό στις παραμέτρους των δικαστικών συστημάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τους καταναλωτές στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέμπτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δικαιοσύνη αναλύει ειδικότερα τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε δικαστικές διαδικασίες, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, την τρέχουσα χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα συστήματα δικαιοσύνης, τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια πρώτη επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 δεν περιλαμβάνεται μια συνολική κατάταξη των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και στόχος του δεν είναι να δώσει προτεραιότητα σε ένα σύστημα έναντι ενός άλλου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη πλευρά, ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο το οποίο παρέχει επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα της αστικής, εμπορικής και διοικητικής δικαιοσύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι ακόμη διαθέσιμα πολλά δεδομένα και ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ποσότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 αφορά κυρίως στην αστική, εμπορική και διοικητική δικαιοσύνη, αλλά παρέχει επίσης μια πρώτη επισκόπηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ποινικές υποθέσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη δεσμευτικό αυτό εγχείρημα έχει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές τάσεις και ότι παρέχει ένα βήμα για την μάθηση μεταξύ ομοτίμων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση για την προώθηση και διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το δικαστικό σύστημα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η δικαιοσύνη κατοχυρώνει το κράτος δικαίου στην κοινωνία και διασφαλίζει το δικαίωμα όλων σε δίκαιη δίκη από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης προάγουν το κράτος δικαίου και είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη δικαστική ανεξαρτησία· προτρέπει στη συνάρτηση αυτή την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εθνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο επίσης αντλεί πληροφορίες από τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει νέα κριτήρια με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης με το κράτος δικαίου, με βάση κυρίως τον κατάλογο ελέγχου του κράτους δικαίου που έχει εκπονήσει η Επιτροπή της Βενετίας·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει ακριβέστερα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και οι απειλές κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαφθοράς, των διακρίσεων και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

3.  υπενθυμίζει το αίτημα που είχε διατυπώσει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για τη σύναψη ενός συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει σε δέσμη τις υπάρχουσες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα αποτελεσμάτων, έως ότου θεσπιστεί το σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

4.  σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω το εγχείρημα αυτό σύμφωνα με τις Συνθήκες και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει ότι η κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία, μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, κοινής αντίληψης για τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου ενισχύοντας συνεπώς την αμοιβαία εμπιστοσύνη·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την καταπολέμηση της διαφθοράς και εκτιμά πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη του θέματος αυτού στον πίνακα αποτελεσμάτων·

7.  υποστηρίζει το στόχο της ανταλλαγής αυτής και τονίζει ότι ένα ανεξάρτητο, αποδοτικό και υψηλής ποιότητας δικαστικό σύστημα μπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις κίνητρα για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και παράλληλα να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεισφορά τους στην οικονομία·

8.  τονίζει τη σημασία μιας συγκριτικής αξιολόγησης των δικαστικών συστημάτων για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών, την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών καθώς και για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου δικαστικού χώρου και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει σαφείς δείκτες για την αξιολόγηση, στην πράξη, της τήρησης των αξιών της ΕΕ, όπως το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9.  πιστεύει ότι η εν λόγω σύγκριση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και στοιχεία τα οποία συλλέγονται, συγκρίνονται και αναλύονται με ακρίβεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα επιμέρους συνταγματικά και νομικά πλαίσια· τονίζει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των κρατών μελών κατά την αμερόληπτη αξιολόγηση των δικαστικών τους συστημάτων·

10.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιολογήσει, για πρώτη φορά, ορισμένες πτυχές της ποινικής δικαιοσύνης στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συστήνει στην Επιτροπή, ενόψει της έναρξης ισχύος της τέταρτης και, εν συνεχεία, της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών στον εν λόγω τομέα·

11.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να υποβάλει μετρήσιμα δεδομένα και να παράσχει συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει ή μπορούν ακόμη να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων τους, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς και τον διορισμό των δικαστών, την ανεξαρτησία τους και την ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι οι ελλείψεις δεδομένων βαίνουν μειούμενες, κυρίως όσον αφορά τους δείκτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει στοιχεία για ορισμένες κατηγορίες, αν και τα δεδομένα αυτά μπορούν να παραχθούν ή είναι διαθέσιμα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταστήσουν τα δεδομένα συγκρίσιμα και να συνεργασθούν πλήρως με την Επιτροπή μέσω της παροχής των αιτούμενων δεδομένων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τα κενά όσον αφορά την παροχή δεδομένων, προκειμένου να επιτύχουν τις προτεραιότητές τους στον τομέα της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και την Επιτροπή, ιδίως μέσω της άτυπης ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων από Υπουργεία και αντίστοιχα δικαστικά συστήματα, ώστε να συμπληρωθούν τα έτι υφιστάμενα κενά στα δεδομένα που παρατηρούνται σε ορισμένες κατηγορίες του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2017, να καθορίσουν ποια διδάγματα πρέπει να αντληθούν από αυτά και να εξετάσουν αν επιβάλλεται η λήψη εθνικών μέτρων για τη διόρθωση τυχόν παρατυπιών όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστικών τους συστημάτων·

13.  επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη συνέχισαν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών τους συστημάτων απονομής δικαιοσύνης μέσω μεταρρυθμίσεων· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί σημαντικός αριθμός νέων μεταρρυθμίσεων για τη δικαστική αρωγή , τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), την ειδίκευση των δικαστηρίων και τους δικαστικούς χάρτες·

Αποτελεσματικότητα

14.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής και έγκαιρης διεκπεραίωσης των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει εξάλλου τη σημασία της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής· σημειώνει με ανησυχία ότι οι διαδικασίες αυτές εξακολουθούν να είναι υπερβολικά χρονοβόρες σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, ότι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο δικαστικό σύστημα και να υποσκάψει την ασφάλεια δικαίου και φρονεί ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σεβασμού του κράτους δικαίου·

15.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύουν στη χρήση και τη συνεχή ανάπτυξη των εργαλείων ΤΠΕ στα δικαστικά τους συστήματα, σε μια προσπάθεια να τα καταστήσουν πιο προσβάσιμα, πιο κατανοητά και πιο εύχρηστα για όλους τους πολίτες της ΕΕ, κυρίως για τα άτομα που πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία και για τις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων και/ή των μεταναστών· υπογραμμίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τα συστήματα ΤΠΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τη μείωση του κόστους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και ποιότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, για παράδειγμα μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των αγωγών, της δυνατότητας παρακολούθησης και διεξαγωγής των δικών ηλεκτρονικά και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ δικαστηρίων και δικηγόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πλήρες δυναμικό των συστημάτων ΤΠΕ δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε όλη την ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια που επικρατεί στα περισσότερα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων· τονίζει ότι η διάθεση πληροφοριών στο διαδίκτυο με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την ηλεκτρονική δημοσίευση όλων των δικαστικών αποφάσεων, δεδομένου ότι αυτό συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του δικαστικού συστήματος από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και το καθιστά περισσότερο διαφανές· επισημαίνει εξάλλου ότι αυτό συμβάλλει στην ενότητα της νομολογίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να διαφοροποιηθεί το εύρος της παρεχόμενης κατάρτισης στους δικαστές, καθώς η κατάρτιση αποτελεί τη βάση για ένα αποδοτικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο σύστημα απονομής δικαιοσύνης· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη κατάρτισης όσον αφορά τους ρόλους, τα πρότυπα και τα στερεότυπα για τα φύλα, τη δικαστική δεοντολογία, τις δεξιότητες ΤΠΕ, τη διοίκηση των δικαστηρίων, τη διαμεσολάβηση και την επικοινωνία με τους διαδίκους και τον Τύπο· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της παροχής επαρκούς κατάρτισης σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τις διάφορες ευρωπαϊκές δομές συνεργασίας, όπως η Eurojust· επισημαίνει ότι σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου της ΕΕ, όπως είναι η νομοθεσία για τα δικαιώματα δημιουργού και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ενδέχεται χάριν της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας να απαιτείται, εκτός από την κατανόηση του νόμου, και η γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων· επισημαίνει ότι η εξειδίκευση των δικαστών και των δικαστηρίων φαίνεται να έχει θετική επίπτωση στην αποδοτικότητα και την ποιότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στη διαδικασία του επόμενου έτους· υπογραμμίζει ότι η συνεχής και συστηματική κατάρτιση των δικαστών και άλλων νομικών εμπειρογνωμόνων είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική και υψηλής ποιότητας εφαρμογή και αποτελεσματική επιβολή του δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, όπως οι δικαστές, ακόμη και σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της διαμεσολάβησης σε ενωσιακό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο της διαμεσολάβησης στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ·

Ποιότητα

18.  καλεί την Επιτροπή να προσθέσει τις διαδικασίες συλλογικής προσφυγής στην επόμενη ετήσια συγκριτική μελέτη σχετικά με τις παραμέτρους των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης που αφορούν την προσβασιμότητα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η αποτελεσματική επίλυση διαφορών είναι ύψιστης σημασίας· θεωρεί ότι οι διαδικασίες αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της υγείας σε όλη την ΕΕ, σε τομείς στους οποίους επηρεάζονται άμεσα πολλοί αιτούντες· φρονεί ότι οι διαδικασίες συλλογικής προσφυγής διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και σε αποδοτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και, συνεπώς, εξαλείφουν αδικαιολόγητα εμπόδια, ιδίως για τους πολίτες που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή που εμπλέκονται σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση·

19.  επισημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους διαδίκους να καταβάλλουν δικαστικό τέλος για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη δικαστικής αρωγής και το ύψος των δικαστικών εξόδων έχουν σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κάτι που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ, ιδιαίτερα για τους φτωχούς πολίτες και τονίζει ότι με τη δικαστική αρωγή διασφαλίζεται η ισότιμη πρόβαση των ασθενέστερων διαδίκων στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η δικαστική αρωγή για καταναλωτές που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης· επισημαίνει ότι η δυσκολία εξασφάλισης δικαστικής αρωγής μπορεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως αποτρεπτικά όταν τα δικαστικά τέλη αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της αγωγής· φρονεί ότι η δικαστική αρωγή πρέπει να συνδέεται με το όριο της φτώχειας στα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι τα δικαστικά τέλη εν γένει πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο, παραδείγματος χάρη μέσω της χρήσης εθνικών διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την χρηστικότητα των πληροφορίων που παρέχονται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πληροφοριών προσβάσιμων σε άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες να διαπιστώσουν αν δικαιούνται δικαστικής αρωγής·

20.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του επόμενου έτους, έναν νέο δείκτη σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ομάδων ατόμων που ενδεχομένως μειονεκτούν ή υπόκεινται σε διακρίσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν εμπόδια·

21.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι έτι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων και οι σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την κάλυψη θέσεων δικαστών σε ανώτερα και ανώτατα δικαιοδοτικά όργανα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· σημειώνει με λύπη τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά τα ποσοστά γυναικών δικαστικών λειτουργών σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους σε ορισμένα κράτη μέλη·

22.  τονίζει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε επαγγέλματα του δικαστικού κλάδου σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο δικαστικό σώμα, τις στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο, τη διαφάνεια στους διορισμούς, τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικών και μη καθηκόντων ή την ύπαρξη πρακτικών καθοδήγησης· υπογραμμίζει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των ποσοστών γυναικών που υπηρετούν σε κατώτερες βαθμίδες του δικαστικού σώματος (συμπεριλαμβανομένων των μη δικαστικών λειτουργών) και σε ανώτερες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να κατευθύνουν ενεργά τις προσπάθειες, ιδίως στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προς τις γυναίκες που ακολουθούν νομικά επαγγέλματα, και να προωθήσουν μια θετική προσέγγιση σχετικά με τις γυναίκες δικαστές·

23.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2015(10), στην οποία αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που διατυπώνεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών κατά τον ορισμό των υποψηφίων για τις θέσεις των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα στο ζήτημα αυτό·

24.  υπογραμμίζει ότι, ενώ πάνω από τα μισά κράτη μέλη αύξησαν τις δαπάνες για το δικαστικό σύστημα ανά κάτοικο το 2015, ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών πόρων εξακολουθεί να βασίζεται, ως επί το πλείστον, σε ανειλημμένες κατά το παρελθόν δαπάνες και όχι στον πραγματικό φόρτο εργασίας ή τον αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων·

25.  επικροτεί την αυξημένη χρήση των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στα περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως αυτή της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για καταναλωτές και εμπόρους·

26.  επισημαίνει την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων στον τομέα των γαμικών διαφορών και των διαφορών γονικής μέριμνας· προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει αντίστοιχα δεδομένα στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, εφόσον αυτά διατεθούν από τα κράτη μέλη, πιθανώς ως ενδιάμεσο στόχο ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας·

Ανεξαρτησία

27.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία ενός αποδοτικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, το οποίο έχει με τη σειρά του ζωτική σημασία για το κράτος δικαίου, τον δίκαιο χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών και την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο νομικό σύστημα· τονίζει εξάλλου ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος αποτελεί εγγενές στοιχείο της δημοκρατίας· πιστεύει ότι ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα στηρίζεται, αφενός, στην απουσία παρεμβάσεων ή πιέσεων από κυβέρνηση και πολιτικά πρόσωπα, ή από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και, αφετέρου, σε αποτελεσματικές εγγυήσεις που απορρέουν από το καθεστώς και το λειτούργημα των δικαστών, καθώς και από την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής αυτονομία ώστε να προστατεύονται οι εισαγγελικές αρχές από αθέμιτες πολιτικές επιρροές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στον πίνακα αποτελεσμάτων, ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο καθεστώς και την αυτονομία των εισαγγελικών λειτουργών· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τις νομικές εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τα δίκτυα των ανώτατων δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων·

28.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ολοκληρωμένων και αμερόληπτων μηχανισμών, απαλλαγμένων δηλαδή από αυθαίρετες αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, για το διορισμό, την αξιολόγηση, τη μετάθεση ή την παύση των δικαστών·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 136.
(6) Milieu Ltd (2011), «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law», συνθετική έκθεση, ΓΔ Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(10) ΕΕ C 436 της 24.12.2015, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου