Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2029(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2018

Внесени текстове :

A8-0175/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0217

Приети текстове
PDF 132kWORD 52k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0175/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природни бедствия;

2.  изразява съжаление относно броя на лицата, загубили живота си в природни бедствия в Съюза през 2017 г.; призовава държавите членки да инвестират в превенцията на бедствия чрез мобилизиране на необходимите средства и използването на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се избегне загубата на човешки живот в бъдеще;

3.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове с цел възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за тази цел;

4.  призовава държавите членки да използват финансирането от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фонд „Солидарност“), по прозрачен начин, така че да се гарантира справедливо разпределение в засегнатите региони;

5.  приветства предложението на Комисията за нов механизъм за гражданска защита на ЕС като начин да се действа в случай на природни бедствия и те да бъдат предотвратени; счита, че механизмът за гражданска защита на ЕС представлява материализиране на солидарността в Съюза в съответствие с „фонд „Солидарност“; в този контекст припомня, че е важно да се запазят специалните условия за достъп до фонд „Солидарност“ за най-отдалечените региони, за да им се даде възможност да се справят с природните бедствия, на които са изложени в особена степен; призовава също така в ситуации, при които събирането на информация е трудно и когато е оправдано от мащаба на природните бедствия, за повече гъвкавост по отношение на крайния срок за подаването на заявлението за мобилизиране и използване на средства от фонд „Солидарност“;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/846.)

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност