Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2029(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0175/2018

Předložené texty :

A8-0175/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0217

Přijaté texty
PDF 135kWORD 42k
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Evropský parlament

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0175/2018),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  lituje ztrát na životech při přírodních katastrofách v Unii v roce 2017; vyzývá členské státy, aby investovaly do prevence katastrof prostřednictvím uvolnění nezbytných prostředků a využívání evropských strukturálních a investičních fondů s cílem zabránit ztrátě lidských životů v budoucnosti;

3.  podporuje členské státy, které využívají evropské strukturální a investiční fondy k obnově zasažených regionů; vyzývá Komisi, aby podporovala a urychleně schválila finanční přerozdělení dohod o partnerství vyžádaných za tímto účelem členskými státy;

4.  vyzývá členské státy, aby využily finanční příspěvek z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) transparentním způsobem a zaručily spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů;

5.  vítá návrh Komise na nový mechanismus civilní ochrany Unie coby způsob, jak jednat v případě přírodních katastrof a jak jim předcházet; je přesvědčen, že mechanismus civilní ochrany Unie je ztělesněním solidarity v Unii v souladu s FSEU; připomíná v této souvislosti, že je důležité zachovat zvláštní podmínky přístupu k FSEU pro nejvzdálenější regiony, aby mohly čelit přírodním katastrofám, jimž jsou ve vysoké míře vystaveny; vyzývá také k větší flexibilitě lhůt pro předložení žádosti o uvolnění a využití prostředků z FSEU v situacích, kdy se obtížně shromažďují informace, a v závislosti na intenzitě daného klimatického jevu;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/846.)

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí