Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2029(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0175/2018

Esitatud tekstid :

A8-0175/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0217

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 52k
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 30. mai 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0175/2018),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  peab kahetsusväärseks 2017. aastal liidus looduskatastroofide tõttu hukkunute arvu; kutsub liikmesriike üles investeerima katastroofide ennetamisse ning võtma selleks kasutusele vajalikud vahendid ning kasutama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et inimelude kaotusi tulevikus ära hoida;

3.  toetab liikmesriike, kes kasutavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kahju kannatanud piirkondade ülesehitamiseks; kutsub komisjoni üles toetama liikmesriikide poolt sel eesmärgil taotletud partnerluslepingute rahaliste vahendite ümberjaotamist ja see kiiresti heaks kiitma;

4.  kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa Liidu solidaarsusfondi (ELSF) rahalist toetust läbipaistvalt ning tagama kõigis kahju kannatanud piirkondades õiglase jaotuse;

5.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle luua uus ELi kodanikukaitse mehhanism looduskatastroofide ennetamiseks ja nende olukordade lahendamiseks; on veendunud, et ELi kodanikukaitse mehhanism kujutab endast liidu solidaarsuse realiseerumist, mis on kooskõlas ELSFiga; tuletab sellega seoses meelde, et äärepoolseimatele piirkondadele ELSFi kasutamiseks ette nähtud eritingimused tuleb säilitada, et neil oleks võimalik looduskatastroofide suure ohuga toime tulla; nõuab, et olukorras, kus teavet on raske koguda, ja juhul, kui seda õigustab looduskatastroofi ulatus, oleks ELSFi vahendite kasutamise ja kasutuselevõtmise taotluse esitamise tähtaeg paindlikum;

6.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/846).

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika