Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2029(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0175/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0175/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0217

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 41k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0175/2018),

1.  pitää päätöstä myönteisenä ja merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  pitää valitettavana, että niin moni menetti luonnonkatastrofeissa henkensä unionissa vuonna 2017; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan katastrofien ehkäisemiseen ottamalla käyttöön siihen tarvittavat varat ja hyödyntämällä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, jotta vältetään ihmishenkien menetykset tulevaisuudessa;

3.  antaa tukensa jäsenvaltioille, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti;

4.  kehottaa jäsenvaltioita käyttämään Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR) myönnetyn rahoitusosuuden avoimesti ja takaamaan varojen oikeudenmukaisen jakautumisen kärsimään joutuneilla alueilla;

5.  on tyytyväinen komission ehdotukseen uudeksi unionin pelastuspalvelumekanismiksi, jolla on tarkoitus ehkäistä luonnonkatastrofeja ja toteuttaa toimia niiden tapahduttua; pitää unionin pelastuspalvelumekanismia EUSR:n kaltaisena unionin solidaarisuuden ilmentymänä; muistuttaa tässä yhteydessä siitä, kuinka tärkeää on säilyttää syrjäisimpiin alueisiin sovellettavat EUSR:n varojen saantia koskevat erityisedellytykset, jotta ne voivat selviytyä luonnonkatastrofeista, jotka ovat erittäin yleisiä näillä alueilla; kehottaa lisäksi lisäämään joustavuutta EUSR:n varojen käyttöönottoa koskevien pyyntöjen määräajoissa ja varojen käytössä tilanteissa, joissa tietojenkeruu on hankalaa ja joissa se on perusteltua luonnonkatastrofin laajuuden vuoksi;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/846.)

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö