Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2029(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0175/2018

Ingediende teksten :

A8-0175/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0217

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 50k
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 30 mei 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8‑0175/2018),

1.  verwelkomt het besluit als een teken van solidariteit van de Unie met de burgers en regio's van de Unie die door natuurrampen zijn getroffen;

2.  betreurt het aantal mensenlevens dat in 2017 bij natuurrampen in de Unie verloren is gegaan; dringt er bij de lidstaten op aan te investeren in de preventie van rampen door de nodige middelen beschikbaar te stellen en de Europese structuur- en investeringsfondsen aan te wenden om te voorkomen dat er in de toekomst mensenlevens verloren gaan;

3.  steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio's; verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren;

4.  dringt er bij de lidstaten op aan de financiële bijdrage uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) op transparante wijze aan te wenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio's te garanderen;

5.  is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een nieuw EU-mechanisme voor civiele bescherming om natuurrampen te voorkomen en om handelend op te treden bij natuurrampen; is van mening dat het EU-mechanisme voor civiele bescherming gestalte geeft aan de solidariteit in de Unie, in overeenstemming met het SFEU; herinnert er in dit verband aan dat de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het SFEU voor ultraperifere regio's gehandhaafd moeten worden zodat zij de problemen als gevolg van hun grote blootstelling aan natuurrampen kunnen aanpakken; dringt er tevens op aan dat, in situaties waar het verzamelen van informatie gevoelig ligt en afhankelijk van de intensiteit van het klimaatverschijnsel, flexibeler wordt omgegaan met de termijnen voor het indienen van de aanvraag tot beschikbaarstelling en voor het gebruik van de SFEU-fondsen;

6.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

7.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2018/846.)

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid