Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2029(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0175/2018

Predkladané texty :

A8-0175/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0217

Prijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0175/2018),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  vyjadruje poľutovanie nad počtom obetí živelných pohrôm v Únii v roku 2017; vyzýva členské štáty, aby investovali do predchádzania pohromám mobilizáciou potrebných prostriedkov a využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov, aby sa zabránilo v budúcnosti stratám na ľudských životoch;

3.  podporuje členské štáty využívajúce európske štrukturálne a investičné fondy na rekonštrukciu postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré na tento účel požadujú členské štáty;

4.  vyzýva členské štáty, aby využili finančný príspevok z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) transparentným spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivé rozdelenie v dotknutých regiónoch;

5.  víta návrh Komisie na nový mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ako spôsob reakcie na živelné pohromy a ich prevencie; domnieva sa, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je výrazom solidarity v Únii v súlade s fondom; pripomína v tejto súvislosti, že je dôležité zachovať osobitné podmienky prístupu k fondu pre najvzdialenejšie regióny, aby sa im pomohlo čeliť vysokej miere ich vystavenia živelným pohromám; žiada tiež väčšiu flexibilitu v prípade lehôt na predkladanie žiadostí o mobilizáciu a využitie prostriedkov z fondu v situáciách, keď sa ťažko zhromažďujú informácie a keď to odôvodňuje rozsah živelnej pohromy;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/846.)

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia