Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2029(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0175/2018

Ingivna texter :

A8-0175/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0217

Antagna texter
PDF 124kWORD 45k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0150 – C8‑0039/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0175/2018), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och de regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet beklagar antalet omkomna i naturkatastrofer i unionen under 2017. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera för att förebygga katastrofer genom att ta de resurser som krävs i anspråk och utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att undvika förlust av människoliv i framtiden.

3.  Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den slutliga finansiella omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) på ett transparent sätt och garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till EU:s nya civilskyddsmekanism som ett sätt att förebygga och agera vid naturkatastrofer. Parlamentet anser att EU:s civilskyddsmekanism är ett förverkligande av solidariteten i unionen, i linje med EUSF. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av att upprätthålla de särskilda villkoren för tillgång till EUSF för de yttersta randområdena, för att de ska kunna hantera sin situation med en hög risk för naturkatastrofer. Parlamentet efterlyser även, i situationer där det är svårt att samla in information och beroende på hur allvarliga klimatförhållandena är, större flexibilitet när det gäller tidsfristerna för att lämna in en ansökan om ianspråkstagande och utnyttjande av EUSF.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/846.)

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy