Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2030(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0176/2018

Внесени текстове :

A8-0176/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0218

Приети текстове
PDF 124kWORD 50k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2018, приет от Комисията на 22 февруари 2018 г. (COM(2018)0155),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018, приета от Съвета на 14 май 2018 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (08109/2018 – C8-0181/2018),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0176/2018),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2018 се отнася за предложението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция във връзка със земетресенията в Лесбос, на Франция — във връзка с ураганите в Сен Мартен и Гваделупа, както и на Португалия и Испания — за горските пожари, избухнали в Централния регион и в Галисия през 2017 г.,

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът на Съюза за 2018 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 97 646 105 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност