Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2030(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0176/2018

Předložené texty :

A8-0176/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/05/2018 - 13.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0218

Přijaté texty
PDF 129kWORD 44k
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (VFR nařízení),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, který Komise přijala dne 22. února 2018 (COM(2018)0155),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018, který Rada přijala dne 14. května 2018 a  postoupila Evropskému parlamentu tentýž den (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0176/2018),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku v souvislosti se zemětřesením na ostrově Lesbos, Francii v souvislosti s hurikány na Svatém Martinu a na Guadeloupe a Portugalsku a Španělsku v souvislosti s lesními požáry, které v roce 2017 postihly portugalský region Centro a španělskou Galicii;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje pozměnit rozpočet Unie na rok 2018 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 97 646 105 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení VFR, a příslušné prostředky na závazky a na platby by tedy měly být do rozpočtu zapsány nad rámec stropů VFR;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i  vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí