Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2030(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0176/2018

Esitatud tekstid :

A8-0176/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/05/2018 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0218

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 49k
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Euroopa Parlamendi 30. mai 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 1/2018, mille komisjon võttis vastu 22. veebruaril 2018 (COM(2018)0155),

–  võttes arvesse 14. mail 2018. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 1/2018 kohta (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0176/2018),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 1/2018 hõlmab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmist, et anda abi Kreekale seoses maavärinatega Lesbosel, Prantsusmaale seoses orkaanidega Saint-Martinil ja Guadeloupe’il ning Portugalile ja Hispaaniale seoses Centros ja Galicias toimunud metsatulekahjudega, mis kõik leidsid aset 2017. aasta jooksul,

B.  arvestades, et komisjon teeb sellest tulenevalt ettepaneku 2018. aasta liidu eelarve muutmiseks ning eelarverea 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamiseks 97 646 105 euro võrra;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt;

1.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 1/2018 kohta heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 1/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 57, 28.2.2018.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika