Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2030(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0176/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0176/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0218

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 39k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2018 varainhoitovuodeksi 2018, joka on oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 22. helmikuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2018 (COM(2018)0155),

–  ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2018 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2018 (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0176/2018),

A.  ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 1/2018 liittyy ehdotukseen ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja tuen antamiseksi Kreikalle Lesboksen maanjäristysten, Ranskalle Saint Martinin ja Guadeloupen hurrikaanien sekä Portugalille ja Espanjalle Centron ja Galician alueilla vuonna 2017 esiintyneiden metsäpalojen aiheuttamien tuhojen korjaamiseen;

B.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että tarkistetaan unionin vuoden 2018 talousarviota ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 97 646 105 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

C.  ottaa huomioon, että koska Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2018;

2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 57, 28.2.2018.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö