Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2048(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2018

Внесени текстове :

A8-0172/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0220

Приети текстове
PDF 149kWORD 55k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014— 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0172/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума (т.е. 861 515 EUR през 2018 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е подчертавал необходимостта от повишена добавена стойност, ефективност и пригодност за заетост на бенефициентите по линия на ЕФПГ като инструмент на Съюза за подкрепа на съкратените работници;

Е.  като има предвид, че предложената сума в размер на 345 000 EUR съответства на около 0,2% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2018 г.;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми; приветства планираното бъдещо издаване на двугодишните доклади за 2019 г. и изисква тяхното публично и широко разпространение на цялата територия на Съюза;

3.  припомня значението на един специален уебсайт за ЕФПГ, който следва да е достъпен за всички граждани на Съюза, и призовава за по-добра видимост; подчертава значението на многоезичието, когато се общува с широката общественост; приветства намерението на Комисията новите части от уебсайта на ЕФПГ да се превеждат на всички официални езици на ЕС; изисква по-лесна за ползване уеб среда и насърчава Комисията да подобри стойността на съдържанието на своите публикации и аудио-визуални дейности, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ; Предлага Комисията да подобри своята комуникация посредством социалните медии и алтернативни платформи;

4.  приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC 2014), което дава възможност за опростяването и по-бързата обработка на заявленията, както и за по-добро докладване; призовава за подобряване на обмена на информация относно процесите между Комисията и държавите, както и между самите държави членки; отбелязва, че Комисията е улеснила финансовите операции по ЕФПГ чрез създаването на интерфейс между системата SFC и счетоводната и финансова система ABAC; отбелязва, че е необходимо само допълнително прецизиране и адаптиране към евентуалните промени, така че финансовото участие от ЕФПГ ще бъде ограничено де факто до този вид разходи;

5.  отбелязва, че Комисията възнамерява да инвестира 105 000 EUR от наличния бюджет за техническа подкрепа за провеждане на три заседания на Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; признава стойността на провеждането на допълнително заседание на експертната група на лицата за контакт, като част от подготовката за следващата многогодишна финансова рамка; отбелязва също така намерението на Комисията да инвестира 120 000 EUR, за да насърчи чрез семинари работата в мрежа между държавите членки, изпълнителните органи по ЕФПГ и социалните партньори; отново призовава Комисията да кани Парламента, в разумни срокове, на всички срещи и семинари на Експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(5);

6.  приветства готовността на Комисията да покани членове на работната група на ЕП относно ЕФПГ за участие в семинара за работа в мрежа по линия на ЕФПГ, когато това е възможно; призовава Комисията да продължи да кани Парламента на тези срещи и семинари в съответствие със съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия; приветства факта, че социалните партньори също са поканени за участие;

7.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, така че да се разпространяват най-добри практики; поради това подкрепя провеждането на двата семинара за работа в мрежа относно прилагането на ЕФПГ, в допълнение към заседанията на експертната група; очаква този обмен на информация да допринесе и за по-добро и по-подробно докладване относно процента на одобрените заявления в държавите членки, и по-специално във връзка с процента на повторно наети на работа бенефициенти;

8.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

9.  подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и на неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0116.
(5) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/845.)

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност