Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2048(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/05/2018 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0220

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 43k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)(4),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0172/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 861 515 euroa vuonna 2018) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa painottaneensa toistuvasti, että unionin välineenä vähennettyjen työntekijöiden tukemisessa käytettävän EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta ja edunsaajien työllistettävyyttä on parannettava;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 345 000 euron määrä on noin 0,2 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2018;

1.  hyväksyy komission ehdottamien toimien rahoittamisen teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2.  toteaa, että seuranta ja tiedonkeruu on tärkeää; pitää myös tärkeänä, että laajat tilastolliset aikasarjat esitetään asianmukaisessa helposti saatavilla olevassa ja ymmärrettävässä muodossa; on tyytyväinen suunniteltuun vuoden 2019 kaksivuotisraporttien tulevaan julkaisemiseen ja pyytää levittämään näitä raportteja julkisesti ja laajasti koko unionissa;

3.  muistuttaa, että on tärkeää asettaa EGR:n verkkosivusto kaikkien unionin kansalaisten saataville, ja pyytää, että näkyvyyttä lisätään; painottaa monikielisyyden merkitystä laajasti kansalaisille suunnattavassa tiedottamisessa; pitää myönteisenä aikomusta kääntää EGR:n sivustolle lisättävät uudet tiedot kaikille unionin virallisille kielille; pyytää tekemään verkkoympäristöstä helppokäyttöisemmän ja kehottaa komissiota parantamaan julkaisujensa ja audiovisuaalisten toimiensa sisältöä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti; ehdottaa, että komissio parantaa viestintäänsä sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten alustojen avulla;

4.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan vakiomenettelyt EGR-hakemuksia ja hallintoa varten käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia; pyytää parantamaan prosesseista käytävää tiedonvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden kesken; toteaa, että komissio on helpottanut EGR:n taloudellisia toimia luomalla rajapinnan SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välille; panee merkille, että tarvitaan vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisten muutosten mukaisesti, mikä tosiasiallisesti vähentää EGR:n osuutta tämänkaltaisiin menoihin;

5.  panee merkille, että komissio aikoo investoida tekniseen tukeen käytettävissä olevista määrärahoista 105 000 euroa EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän kolmen kokouksen järjestämiseen; pitää arvokkaana, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelujen osana järjestetään yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän ylimääräinen kokous; panee myös merkille, että komissio aikoo investoida 120 000 euroa verkostoitumisen edistämiseen järjestämällä seminaareja, joihin osallistuvat jäsenvaltiot, EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet; kehottaa jälleen komissiota kutsumaan kohtuullisessa ajassa parlamentin mukaan kaikkiin asiantuntijaryhmän kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen(5) asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

6.  pitää myönteisenä komission valmiutta kutsua EGR-työryhmän jäsenet osallistumaan mahdollisuuksien mukaan EGR-verkostoitumisseminaariin; kehottaa komissiota jatkossakin kutsumaan parlamentin mukaan tällaisiin kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti; pitää myönteisenä, että myös työmarkkinaosapuolia kutsutaan osallistumaan;

7.  muistuttaa, että verkostoituminen ja EGR:ää koskevan tiedon vaihto ovat tärkeitä parhaiden käytäntöjen levittämiseksi; tukee siksi asiantuntijaryhmän kokousten lisäksi kahta verkostoitumisseminaaria EGR:n täytäntöönpanosta; odottaa, että tämä tietojen vaihto edistää osaltaan myös parempaa ja yksityiskohtaisempaa raportointia hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden uudelleentyöllistymisasteesta;

8.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välille, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

9.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä sekä sen näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita niiden roolista siinä, että EGR:stä rahoitettavat toimet saatetaan toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon asetuksen 12 artiklassa vaaditulla tavalla;

10.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0116.
(5)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/845.)

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö